Ondřej ze Všechrom Pečeť Ondřeje ze Všechrom

Hlavní stránka
Aktuálně

Archiv
článků

Historie
obce

Osadní
výbor

Všechromský
zpravodaj

Akce
fotogalerie


Mapy

Firmy
v obci

Důležité
kontakty

Zajímavé
odkazy

Sběrný
dvůr

OÚ Strančice
(oficiální web)

Zápisy výborů
a komisí obce

Audiozáznamy
zasedání ZO

Strančice info
(oficiální veřejná diskuze)

SNK Společně
(www.strancice.eu)

Rodinné centrum
LODIČKA

Napište nám...
Své náměty či připomínky
k obsahu stránek i činnosti osadního výboru můžete psát na info@vsechromy.cz.

Nacházíte se na oficiálních stránkách obce Všechromy (části obce Strančice), které spravuje Osadní výbor Všechrom

Jelikož dokumentů a aktualit na těchto stránkách neustále přibývá a jejich množství začalo přesahovat předpokládanou míru, čímž se trochu ztrácí jejich přehlednost, jsou nově přidané dokumenty a texty zvýrazňovány červeně.Aktuálně:

Pálení čarodějnic, stavění májky, jarní brigáda
Letos opět můžeme uspořádat tradiční pálení čarodějnic a stavění májky bez omezení, proto doufám, že se v sobotu 30.4. sejdeme na návsi v hojném počtu, a po přípravě a vztyčení májky zapálíme oheň a sousedsky posedíme a popovídáme. Začátek cca v 17 hodin, základní občerstvení bude opět zajištěno (pivo, limo, buřty). Další sobotu 7.5. proběhne od 9 hodin (cca do 12) jarní brigáda, na které uklidíme popel a zvelebíme náves). Lopaty, hrábě, košťata, kolečka atd. s sebou.
Pavel Soukup


Revitalizace návsi ve Všechromech
Na základě podnětu Ing. Hofmana z osadního výboru zadalo vedení obce zpracování architektonické studie revitalizace všechromské návsi. Hlavním cílem studie je navrhnout budoucí cílové využití návsi a rozmístění jednotlivých prvků, zón a staveb. Jakmile bude studie dokončena, bude možné postupně revitalizovat dílčí části návsi a instalovat jednotlivé prvky, aniž by to nějakým způsobem ohrozilo budoucí plány na revitalizaci ostatních prostor návsi, nebo bylo nutné již zrealizované části v budoucnu měnit. Jedná se tedy o koncepci, která určí a umožní postupný rozvoj této zanedbané centrální části obce tak, aby v budoucnu mohla naplno sloužit potřebám nejen zdejších obyvatel.
Postup zpracování můžete nejen sledovat, ale i aktivně připomínkovat na strancice.cityupgrade.cz/naves-vsechromy.
Ing. Pavel Soukup


Změna územního plánu (Raven, betonárna)
Jelikož bývalé vedení obce (za starosty Šindeláře) sice vydalo v roce 2012 souhlas ke stavbě haly pro firmu Raven (ohýbání betonářské oceli v průmyslové zóně u sila), ale o pár měsíců později schválilo nový územní plán, který tuto stavbu znemožňuje, byli jsme nuceni na opětovnou žádost investora vydat ke stavbě nesouhlasné stanovisko. Na základě uskutečněných jednání pak podala firma Raven návrh na tuto změnu ÚP tak, aby tam plánovanou halu bylo možné umístit, a jako kompenzaci za zvětšení zastavěné plochy a výšky stavby (z 500 m2 na 14.000 m2 a ze 12 m na 14 m) do návrhu doplnila omezení možnosti umísťovat průmyslové stavby do většiny ostatních ploch v obci, aby se průmyslové stavby soustředily jen na vybraných plochách, kde tolik neovlivňují zejm. plochy bydlení.
Proti tomu ovšem při projednávání návrhu vznesl námitku investor, který se od roku 2016 snaží prosadit záměr stavby nové betonárny ve Všechromech (České štěrkopísky). Na základě mnoha dalších jednání byla mezi tímto investorem a obcí uzavřena dohoda o úpravě návrhu změny ÚP, podle které investor ustoupí od záměru betonárny a změnou ÚP bude v daném místě umožněno postavit 1 stavbu pro obchod 3.000 m2 a 1 administratiní stavbu 1.200 m2. Podle získaných informací jedná investor s firmou Lidl o umístění jejich prodejny na těchto pozemcích.
Nyní čekáme na zpracování úpravy návrhu a jeho nové projednání.
Ing. Pavel Soukup


Spuštění vodovodu - I. etapa
Dne 3.3.2021 byl po dlouhém vyjednávání vydán kolaudační souhlas na I. etapu vodovodu ve Všechromech. Dokončení vodovodních přípojek si můžete provést sami nebo si je objednat u některé firmy, obec zajišťovala pouze přivedení potrubí na hranici pozemku, kde by potrubí mělo být ukončeno záslepkou. Povolení pro stavbu přípojek je stále platné, protože stavba všech přípojek byla zahájena v době jeho platnosti. Podle dostupných informací nikdo z majitelů nemovitostí toto povolení tehdy neobdržel, přestože jsme všichni byli přímými účastníky řízení, ale v případě potřeby je možné si vyžádat jeho kopii na OÚ Strančice, s ohledem na pandemii nejlépe e-mailem.
Dokončení přípojky je však nutné provést v souladu s projektovou dokumentací, která je k dispozici na internetovém portálu Vhodné uveřejnění (Vodovod_Všechromy_Přípojky_FINAL - poté postupně otevírat jednotlivé etapy a v nich soubor 2022_D-1_tabulka_X.etapa.pdf, kde najdete podle čísla popisného či parcelního číslo své přípojky, a podle něj pak příslušný výkres).
Vodoměrnou soupravu je třeba provést podle požadavků správce sítě ITV, což je sestava od firmy Hawle se šroubením 1" a délkou vodoměru 165 mm. Kompletní soupravu vč. vodoměru a instalace nabízí firma ITV za cenu cca 3.000 Kč + DPH, podle informací od Ing. Trojánka ji běžný uživatel za uvedenou cenu ani nekoupí (vzhledem k jejich množstevním rabatům), proto je doporučeno objednat si soupravu i s montáží od ITV.
Pokud někdo ještě nemá přípojku protaženou až k vodoměru, doporučuje firma ITV nechat si napojení na stávající potrubí přípojky provést od nich (svařovací elektrotvarovkou), pokud již někdo má přípojku napojenou šroubovací spojkou, je třeba doložit těsnost celé přípojky tlakovou zkouškou.
Více informací vám v případě potřeby poskytne správce sítě (ITV - Ing. Trojánek, 607 562 166, trojanek@itvcz.eu).
Ing. Pavel Soukup

Rekonstrukce silnice Otice-Všechromy + příprava kanalizace
Krajský úřad připravuje kompletní rekonstrukci silnice z Otic do Všechrom, a to v úseku od křižovatky v Oticích přes všechromskou náves až ke křižovatce se silnicí II/107 (u zrcadla).
Rozsah plánované rekonstrukce
Ve spolupráci s projektantem i s vedením obce se nám podařilo domluvit úpravy a doplnění navrženého dopravního značení:
Provedení "optické brzdy"
na příjezdu od Otic k odbočce k Europalivu

Doplnění značky"Pozor děti"
před návsí směrem od Otic

Doplnění ukazatele k dálnici a značky
"Pozor děti" před návsí směrem od zvoničky

Zajištění prostoru pro pohyb chodců ve zúžení
u čp.18 a doplnění ukazatele k dálnici

Navíc se díky této spolupráci podařilo dojednat provedení přípravy rozvodů splaškové kanalizace vč, přípojek v rámci rekonstrukce silnice tak, aby v budoucnu bylo možné kanalizaci podle schválené studie dokončit bez zásahu do zrekonstruovaného tělesa komunikace (který by samozřejmě během ochranné lhůty nebyl investorem povolen). Na tento "suchovod" nechala obec zpracovat projektovou dokumentaci, hlavní výkresy si můžete prohlédnout zde:

OTICE

VŠECHROMY
V současné době jsou pro suchovod i rekonstrukci silnice vydána všechna potřebná povolení, na suchovod máme zpracovanou i prováděcí dokumentaci a čeká se na dokončení projektu rekonstrukce silnice pro společný výběr zhotovitele.
Ing. Pavel Soukup

Obchvat Všechrom
O získání smysluplných informací o připravované stavbě obchvatu Všechrom (přeložky silnice II/107) jsem se marně snažil už v letech 2008 ÷ 2010. Jelikož všechny tehdejší výmluvy zadavatele i projektanta už dávno pominuly a o této stavbě se začalo v poslední době mluvit v Tehově, pokusil jsem se po delší odmlce opět získat nějaké informace. Jenže Krajský úřad (jako zadavatel a investor) se vymluvil, že předal celou přípravu zakázky silničářům a ti v té době taky mnoho nevěděli, protože dostali zadáno jen zpracování studie a tu už odevzdali. Dozvěděli jsme se tedy alespoň to, že se už nepočítá s "malým" obchvatem dolů pod most pod tratí, jak je zakreslen v územním plánu Strančic, ale s celou přeložkou kolem sila a dále přes Tehov až na Černokosteleckou. Jelikož přípravné práce byly prakticky na mrtvém bodě, navázal jsem v létě 2017 se silničáři osobní kontakt a podařilo se mi domluvit, že ve spolupráci s krajským úřadem zajistí v předstihu před vlastní stavbou obchvatu alespoň stavbu kruhového objezdu v místě stávající nebezpečné křižovatky a do té doby zajistí zpřehlednění křižovatky navrženým dopravním značením. Příprava kruhového objezdu jde však zatím velmi pomalu, v tuto chvíli je hotová studie proveditelnosti a čeká se na schválení zadání projektové dokumentace, úprava dopravního značení mi byla opětovně přislíbena začátkem září 2019. Na začátku března 2020 jsme obdrželi informaci, že se právě připravuje dokumentace pro územní rozhodnutí. Na schůzku na Krajském úřadě na začátku února 2021 přinesli silničáři tuto dokumentaci již hotovou s tím, že žádost o územní rozhodnutí bude podána v nejbližší době. Zároveň bylo na této schůzce přislíbeno, že vedení kraje bude jednat se starosty dotčených obcí o dostavbě celé přeložky silnice II/107 (tzv. Tehovské spojce) s tím, že by akce byla řešena ve dvou etapách - etapa I v nejbližším možném časovém horizontu a etapa II by byla zprovozněna až po dostavbě úseku 511 SOKP (Silniční okruh kolem Prahy).
Ing. Pavel Soukup

Stavební úpravy Hasičárny
Pro zájemce je k dispozici výtah z projektu stavebních úprav hasičárny:

V první fázi byla provedena výměna všech oken a dveří vč. vrat a související úpravy velikosti otvorů, a rekonstrukce vnitřních prostor. Druhá fáze zahrnující veškeré ostatní úpravy vč. zateplení fasády je v plánu v následujících letech podle finančních možností a případných dotací.
Ing. Pavel Soukup

Výstavba nové betonárny ve Všechromech
Ve středu 19.10.2016 se na stránkách OÚ Strančice objevilo oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pro posouzení vlivu na životní prostředí pro novostavbu betonárny ve Všechromech. Betonárna by měla být umístěna v komerční zóně na poli pod starou cestou ke hřbitovu (přímo naproti pizzerii La Strada). Tento záměr by zcela jistě měl zásadní negativní dopad nejen díky vysoké prašnosti, ale zejm. díky nárůstu intenzity a nadměrnému hluku z dopravy těžkotonážnímy vozy na všech přístupových komunikacích, kudy by se přivážely suroviny pro výrobu betonu a rozvážela betonová směs na stavby. Vzhledem k tomu, že v oznámení záměru a jeho přílohách je řada neúplných, zavádějících či přímo nepravdivých údajů, které zcela zkreslují výsledný vliv záměru na okolní stavby, zejm. minimálně 10 násobně podhodnocený objem výroby a 20 násobně podhodnocená intenzita dopravy směrem na Všechromy a Strančice, použijeme všechny dostupné legální prostředky, abychom tomuto záměru zabránili.
Text oznámení s přílohami je zveřejněn na portálu informačního systému EIA pod kódem STC 2036
V pondělí 7.11.2016 jsme na Krajský úřad podali vyjádření veřejnosti podle zákona a petici s 234 podpisy proti realizaci záměru. Negativní vyjádření ke stavbě podala na kraj také MUDr. Horáková ze Všechrom a obec Strančice, zastupitelstvo k vyjádření připojilo dodatečně usnesení, ve kterém rovněž poukazuje za zásadní nedostatky záměru a požaduje řádné posouzení jeho vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.
Krajský úřad na základě podaných námitek rozhodl, že záměr BUDE mít významný vliv na životní prostředí a BUDE posuzován podle zákona 100/2001 Sb., do podmínek zahrnul všechny podstatné argumenty, zejm. podhodnocení kapacity záměru a z toho plynoucích vlivů na ŽP a požaduje záměr posoudit i pro maximální teoretickou kapacitu zařízení...
Na konci června 2017 se však na stránkách cenia objevila dokumentace záměru, ve které se tvrdí, že i maximální kapacita celého zařízení bude řádově nižší, než kapacita míchačky (144 m3 namísto cca 1000 m3), což je naprostý nesmysl, ale na tuto záměrně řádově sníženou kapacitu byl opět celý záměr posouzen... Proto jsme opět podali připomínky proti tomuto záměrnému podhodnocování záměru.
Velmi zajímavý zdroj informací o paralelně připravovaném záměru stejné betonárny stejným investorem můžete najít na stránkách www.dobrejovicebezcenzury.cz. Tam jsou díky úsilí kolegy z dobřejovického zastupitelstva p. Sklenáře např. zcela jasně potvrzeny naše obavy ze záměrného podhodnocení záměru - v článku Reference Prahy 20 - Horní Počernice, kde došlo k následnému zvýšení kapacity na 11 násobek původně povolené (ovšem BEZ posuzování takto změněného vlivu na ŽP!!!)
Dne 8.11.2017 byl zveřejněn posudek dokumentace - samozřejmě kladný...
Veřejné projednání záměru proběhlo dne 13.12.2017 ve strančické sokolovně, zde je k dispozici kompletní zvukový záznam. Závěrečné stanovisko krajského úřadu mělo být podle zákona zveřejněno do 9.1.2018, stalo se tak až 22.8.2018. Stanovisko je podle očekávání souhlasné, ale v jeho podmínkách jsou zapracovány naše zásadní připomínky, což lze považovat za úspěch.
uzemiPodařilo se nám však zjistit, že investor si mezitím v tichosti zajistil na úřadě v Říčanech povolení k rozšíření sjezdu ze silnice k plánované betonárně a žádá odděleně od záměru i o povolení pro příjezdovou cestu, čímž se pravděpodoobně chce vyhnout posuzování vlivu dopravy z betonárny na této komunikaci na životní prostředí, které by v případě společného posouzení se záměrem betonárny nemohlo nikdy splnit hygienické limity. Pan Karásek z odboru dopravy však vydal povolení k rozšíření sjezdu bez vědomí vlastníků pozemku, na kterém se má stavba umístit, a řízení o příjezdové komunikaci vede pouze se žadatelem, tedy bez vlastníků sousedních pozemků, které by stavbou mohly být dotčeny. Proti oběma pochybením jsme podali opravné prostředky, které pan Karásek zamítl, proto jsme v obou případech podali (v květnu 2018) odvolání ke krajskému úřadu. První odvolání krajský úřad potvrdil, usnesení p. Karáska zrušil a vrátil věc k novému projednání, o druhém odvolání zatím nerozhodl... Pan Karásek (mimochodem sedí v kanceláři s p. Doušou) si však stále vede svou, a tak po třech měsících nečinnosti opět vydal stejné usnesení, patrně spolu se žadatelem doufají, že nás to nejpíš přestane bavit. My to ale neděláme pro zábavu, proto jsme samozřejmě podali další odvolání a věc se znovu vrátila na Krajský úřad, který rozhodnutí opět zrušil a nakonec rozhodl o účastenství žadatelů sám. V zákonné lhůtě jsme pak ve spolupráci s právní kanceláří podali jako účastníci řízení námitky proti vydání povolení stavby příjezdové cesty. Dva a půl měsíce poté vydal p. Karásek i přesto stavební povolení na příjezdovou cestu, ve kterém podle očekávání všechny námitky zamítl, ty naše samozřejmě s naprosto absurdním odůvodněním, proto jsme v zákonné lhůtě podali odvolání, na kterém opět spolupracovala právní kancelář Frank Bold. Namísto postoupení podaných odvolání nadřízenému orgánu (bylo jich více) se p. Karásek rozhodl k poměrně neobvyklému kroku, a sám svoje vlastní rozhodnutí zrušil. Před vydáním nového povolení jsme opět podali námitky, protože do spisu nebyl doplněn žádný z chybějících podkladů.
Mezitím však na obec přišla dokumentace pro vlastní stavbu betonárny ke společnému řízení se žádostí o vyjádření obce k navrhovanému záměru. Obec vydala žadateli nesouhlasné stanovisko, ve kterém uvedla hlavní nedostatky záměru.
Po skončení dokazování ve věci příjezdové cesty jsme opět podali nesouhlasné vyjádření, p. Karásek ovšem přesto opět vydal společné povolení pro příjezdovou cestu. Proti tomuto povolení jsme podali odvolání, na jehož základě (společně s dalšími odvoláními) krajský úřad povolení zrušil a vrátil věc k novému projednání.
Souběžně s tím investor podal žádost o vydání společného povolení pro vlastní areál betonárny, přestože m.j. nemá dořešenou ani přístupovou komunikaci. Naštěstí stavební úřad uznal předčasnost podání a řízení přerušil do doby, než žadatel doloží pravomocné povolení na příjezdovou cestu.
V dalším (již třetím) projednání příjezdové cesty jsme opět podali podrobné námitky, p. Karásek však přesto opět vydal (již třetí) Společné povolení příjezdové komunikace, proti kterému jsme opět podali odvolání s podrobným odůvodněním. Po 5 měsících přišlo z krajského úřadu další zrušení rozhodnutí a vrácení k novému projednání.
Nové projednání se už naštěstí neuskutečnilo a celý záměr byl zastaven, jelikož se nám podařilo přimět investora k přehodnocení záměru - více v článku Změna územního plánu.
Ing. Pavel Soukup

"Chodník" od Billy
Billa Chodník od Billy Strančice do Všechrom byl bývalým vedením obce slibován už od března 2017, ani za víc než rok a půl do konce volebního období však nebylo schopno tuto stavbu připravit, natož zrealizovat. Novému vedení přenechalo pouze nedokončený projekt a rozjednané souhlasy jen některých vlastníků dotčených pozemků. Jelikož se pracovníkům OÚ nepodařilo získat souhlas majitelů posledního pozemku u Všechrom, chtěl projektant ukončit stezku naproti cestě ke hřbitovu a dál by chodci museli přes křižovatku až k vlečce po silnici. Mě se však podařilo oba vlastníky zkontaktovat a předjednat jejich souhlas, takže by stezka měla vést až k vlečce.
Tato stezka o šířce 1,5 m měla sloužit pouze pro chodce, a z neznámých důvodů na ní byl navržen ostrý zlom s nulovým poloměrem, přestože územní plán zde jasně vymezuje trasu se dvěma oblouky (na výkresu vyznačeno okrovou barvou). Jelikož projekt ještě není hotový, domluvil starosta Mgr. Trejbal s projektantem úpravu trasy, a protože policie údajně nesouhlasila s použitím 1,5 m široké stezky i pro cyklisty (což platná ČSN umožňuje), domluvil dále i její rozšíření po celé délce trasy na šířku 2,0 m. Nyní se tedy čeká na úpravu projektu, a také na vypracování návrhu smluv s vlastníky pozemků právníkem obce. Tyto smlouvy by se měly schvalovat na zasedání 17.6.2019.
Ačkoli bylo od počátku zřejmé, že tehdejší vedení obce přistoupilo na záměr stavby chodníku zřejmě hlavně proto, aby tím znemožnilo stavbu cyklostezky, která je obyvatelům Všechrom slibována už přes patnáct let, a byla by se stavbou chodníku v kolizi, nakonec zde pravděpodobně bude stezka pro chodce i cyklisty tak, jak byla od počátku slibována a jak je zanesena v platném územním plánu...
Ing. Pavel Soukup.

Chodníky
chodnikV blízké době se připravuje zpracování studie pro zlepšení bezpečnosti chodců i v naší části obce. Jelikož zpracovatel studie určitě nebude místní a tudíž nemůže znát všechna úskalí této problematiky ve Všechromech, připravil jsem ve spolupráci se zdejšími spoluobčany koncept, který bude sloužit jako podklad pro zpracování studie. Tento koncept byl použit i při jednáních s projektanty a investorem rekonstrukce silnice Otice-Všechromy, takže dotčené úseky by v rámci této rekonstrukce měly být opatřeny obrubníky tak, aby pak bylo možné bez zásahu do nové silnice provést chodníky či zpevněné plochy na okrajích vozovky.
Ing. Pavel Soukup

Sběrný dvůr
Do sběrného dvora AHV ve Svojšovicích lze nově zdarma ukládat m.j. i kompostovatelný odpad v přiměřeném množství. Více na stránkách OÚ.

Nebezpečná křižovatka
Osadní výbor se již od února 2012 snaží o zajištění zvýraznění dopravního značení v křižovatce silnic II/107 a III/1015 na okraji Všechrom (směrem na Strančice), kde díky nestandardní situaci dochází velmi často k dopravním nehodám způsobeným většinou nedáním přednosti v jízdě. Veškeré snahy OV v tomto směru však vždy narazily na absolutní nezájem dotčených úřadů, ve většině případů přímo na odpor a vymýšlení absurdních výmluv a nesmyslných argumentů. Vzhledem k tomu, že ani zástupce ombudsmana (JUDr. Křeček) nedokázal zaujmout k věci nestranný postoj a podnět uzavřel s tím, že úřady údajně postupovaly správně, zdálo se, že nezbývá, než se smířit s daným stavem a raději dál dávat přednost vozidlům přijíždějícím od Strančic, než riskovat čelní střet. Poslal jsem však ještě stížnost na JUDr. Křečka přímo ombudsmanovi JUDr. Varvařovskému, který sice potvrdil závěry svého zástupce, nicméně zaurgoval údajně přislíbené provedení vodorovného značení v křižovatce a 7.11.2013 silničáři konečně provedli alespoň přerušovanou vodicí čáru a příčnou čáru souvislou, což už samo o sobě zlepší poměry v křižovatce. Vzhledem k vývoji dosavadních jednání to lze považovat za velký úspěch. Po 3 měsících mi znenadání přišel ještě další dopis od JUDr. Křečka, ve kterém mi sděluje, že náprava ve věci byla zjednána, jakoby to byla jeho zásluha. Více informací najdete v archivu.
Jak se však ukazuje, naše obavy, že toto opatření nebude dostatečné a bez značky upozorňující na místo častých dopravních nehod ještě před křižovatkou bude k nehodám docházet dále, se potvrzují (viz. foto)
Protože provedené vodorovné značení po dvou letech provozu zcela vymizelo, obrátila se jedna z obyvatelek Všechrom přímo na správu silnic se žádostí a zajištění nápravy. Správce komunikace jí sice odpověděl, že náprava nežádoucího stavu je v rukách policie a odboru dopravy v Říčanech, ale sám inicioval jednání a po několika dnech se na místě objevila firma provádějící nové vodorovoné značení. Nejdřív se sice na vozovce objevil jen zcela nesmyslný přechod pro chodce vedoucí ze škarpy do škarpy, bez jakéhokoliv svislého značení, bez jakéhokoliv povolení, a pak byla obnovena i vymizelá přerušovaná vodicí čára, ale po několika dnech byla zebra obroušena a vodorovné značení bylo doplněno i o příčné čáry, vodicí čáry a dokonce i značky Dej přednost v jízdě nakreslené na vozovce. Později se ukázalo, že přechod zde byl nakreslen na základě zmateného pokynu úředníků, kteří si jak je vidět s úředními postupy moc hlavu nelámou, což je v souvislosti s předchozími články o přechodech pro chodce dost zvláštní...
A jelikož k nehodám zde dochází stále velmi často, obrátil jsem se s žádostí o radu na advokátní kancelář, která potvrdila, že jsem vyčerpal všechny dostupné zákonné prostředky a radí mi, abych podal žádost znovu, tentokrát ale doplněnou o důkazy o dopravních nehodách a podpořenou peticí občanů. Na petici se však sešlo jen pár podpisů, proto by šance na úspěch byly zřejmě opět minimální. Mezitím se mi však podařilo domluvit s vedením silničářů, kteří teď mají namísto krajského úřadu na starosti přípravu stavby obchvatu Všechrom, že plánovaný kruhový objezd nechají postavit v předstihu před vlastní stavbou obchvatu, čímž by se problém s neustálými nehodami definitivně vyřešil. Více v článku "Obchvat Všechrom".
Ing. Pavel Soukup

Zklidnění dopravy ve Všechromech
O různá opatření vedoucí ke zklidnění dopravy ve Všechromech žádáme vedení obce již řadu let, většina z nich byla s různými výmluvami zamítnuta a u těch slíbených zůstalo většinou jen u slibů (nesplněných). Na základě mnoha žádostí, urgencí a výmluv nakonec přijala rada obce usnesení R-15-26-13, kterým "ukládá starostovi zadat zpracování dopravní studie se zaměřením na zklidnění dopravy pro celé Všechromy". Pak se ale pět měsíců nedělo nic, kontrolní výbor ani starosta na mé výzvy nijak nereagovali. Až na výzvu osadního výboru odpověděl starosta dopisem, ve kterém slibuje studii zadat. To však trvalo dalších 10 měsíců a výsledkem je pouze potvrzení toho, na co poukazujeme už řadu let (potřeba snížení rychlosti na 30 km/hod, instalace zpomalovacích prahů, nebezpečná chůze ve zúžených profilech bez chodníků - avšak bez nástinu řešení, atd.). Studie je zveřejněna na základě mé žádosti na webových stránkách obce, kde si ji můžete prostudovat.
Na březnovém zasedání ZO (2017), kde se tato studie probírala, přislíbili pánové Hrdlička a Šindelář, že zóna 30 bude provedena v horizontu týdnů, max. měsíců (v závislosti na rozpočtové rezervě), zpomalovací prahy po dokončení vodovodu...
Zatím se ale ve Všechromech v tomto směru neděje nic, ani na internetu nejsou žádné náznaky toho, že by někdo tato opatření začal projednávat s příslušnými orgány. Podle další informace podané starostou Šindelářem předsedovi OV by se navržená opatření měla realizovat všechna až po dokončení vodovodu...
Ani to se však nestalo, ale nakonec by měla být potřebná opatření z větší části realizována v rámci krajem připravované rekonstrukce silnice Otice-Všechromy. Jejich podobu jsme ještě společně s novým vedením obce doladili s projektantem stavby, nyní probíhají povolovací procesy.
Ing. Pavel Soukup

Návrhy osadního výboru na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí
Osadní výbor vypracoval začátkem roku 2015 a poté předložil vedení obce 3 návrhy na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí v kritických místech Všechrom. Tyto návrhy byly předloženy k veřejné diskuzi a upraveny na základě připomínek:

Přechod pro chodce u bývalé školy

Pruh pro chodce a zklidnění dopravy na návsi

Přechod pro chodce u trafostanice
Zde jsou stanoviska policie a odboru dopravy k předloženým návrhům. Na jejich základě rozhodla v říjnu 2015 rada obce usnesením R-15-26-13 o zpracování dopravní studie na zklidnění dopravy ve Všechromech. Studie byla nakonec vypracována bez účasti osadního výboru až v únoru 2017, nicméně potvrzuje oprávněnost našich požadavků a výčet problémů v oblasti dopravy je v ní ještě širší, od té doby se však neděje nic, viz. článek Zklidnění dopravy ve Všechromech.

Otevírací doba pošty
Otevírací doba strančické pošty:
Pondělí:10:00 - 12:00,13:00 - 18:00
Úterý:08:00 - 12:00,13:00 - 16:00
Středa:10:00 - 12:00,13:00 - 18:00
Čtvrtek:08:00 - 12:00,13:00 - 16:00
Pátek:08:00 - 12:00,13:00 - 16:00
Pro ověření aktuálnosti však doporučujeme využít raději přímo stránek České pošty.

Propadlá vozovka
Po více než dvouletém boji se mi podařilo dosáhnout opravy propadlé vozovky u výjezdu z benzínové pumpy, kde po rozšíření silnice v rámci stavby komerčního areálu pod hřbitovem byl hlavní jízdní pruh silnice od dálnice směrem na Strančice převeden vodorovným značením do místa, kde byla nově rozšířená část silnice napojena na silně pokleslý okraj původního výjezdu z pumpy, ve kterém byl odvodňovací kanál. Ten se po provedení nového značení ocitl uprostřed jízdího pruhu. Odbor dopravy MěÚ v Říčanech velmi vytrvale a tvrdošíjně odmítal zajistit nápravu takto zprasené stavby, přestože je to jeho zákonná povinnost v rámci státního stavebního dohledu, případně kolaudačního řízení, a neváhal přitom zcela otevřeně a opakovaně lhát. Případ se dostal až k veřejnému ochránci práv, jehož zástupce předvedl další sérii neuvěřitelných obstrukcí, ale nakonec se mi podařilo boj ustát a po zvolení nové ochránkyně dovést případ do úspěšného konce.
Více o této vleklé kauze najdete v archivu.
Ing. Pavel Soukup.

Archiv článků
V tomto archivu jsou umístěny starší, nicméně mnohdy ještě stále aktuální články, které byly v minulosti umístěny na této stránce. Jedná se zejména o ukončené kauzy, které však stále vypovídají o stavu veřejné správy, společnosti, ale i naší činnosti a podobně.