Ondřej ze Všechrom Pečeť Ondřeje ze Všechrom

Jak "fungoval" náš obecní úřad pod vedením starosty Šindeláře...
(naposledy aktualizováno 2014)

Jelikož výsledky práce úředníků našeho obecního úřadu (a bohužel nejen tohoto) jsou zejména v poslední době mírně řečeno neuspokojivé, rozhodl jsem se zveřejnit dokumenty dokládající průběh některých řízení:
(jednotlivé kauzy jsou chronologicky řazeny odspodu)

Kontejner
Již devátým rokem organizujeme ve Všechromech pravidelné jarní brigády na úklid návsi a jejího okolí po zimě a po pálení čarodějnic. Po zkušenostech s objednáváním kontejneru z předchozích let jsem raději zvolil písemnou formu a žádost o přistavení kontejneru na kompostovatelný odpad na 9:00 jsem poslal na obecní úřad datovou schránkou s měsíčním předstihem. Na stejný den však mezitím úřad naplánoval přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad z domácností od 8:00 do 9:00 hodin (na straně 2 dole). Říkal jsem si, že se tím aspoň ušetří jedna cesta, protože po přistavení prázdného kontejneru na brigádu může být rovnou odvezen plný kontejner na velkoobjemový odpad. Když mi z obecního úřadu přišlo potvrzení, že na základě naší žádosti byl kontejner objednán, byl jsem přesvědčený, že všechno jde podle plánu. Jaké však bylo moje překvapení, když kontejner přistavený na velkoobjemový odpad zůstal na návsi stát ještě ve 12 hodin a náš objednaný konternej nikde. Protože nikdo z nás neměl tolik neúcty k životnímu prostředí a třídění odpadů (nemluvě o zákazu uvedeném ve Strančickém zpravodaji), aby větve, listí, drny a popel ze dřeva naházel mezi staré válendy, skříně a matrace, nezbylo než je nechat na návsi, ať si je laskavě uklidí pracovníci úřadu, k čemuž jsem je ihned vyzval. Otázkou však opět zůstává, jestli se ze strany pracovníků úřadu jednalo o naprostou neschopnost zajistit tak banální věc, nebo o zlý úmysl. Odpad však skutečně hned začátkem týdne bez jakéhokoliv komentáře ze strany OÚ zmizel, takže aspoň něco.
Cyklostezka
Už přes 10 let slibuje radnice obyvatelům Všechrom provedení asfaltové cyklostezky podél silnice III/1015 (Strančice - Všechromy). Tu by v dnešní době koneckonců rádi využili i obyvatelé Strančic např. při cestě do MC Lodička. Jelikož radnice zůstala jen u slibů a uzavřenou smlouvu na zhotovení projektu a zajištění povolení nechala propadnout, požádal jsem OÚ o informaci, kolik zmařená projektová příprava celkem stála. V odpovědi OÚ tvrdí, že nic. Protože je to naprostá lež, podal jsem na postup OÚ stížnost. V dalším sdělení už úřad přiznává, že to stálo 174.930,- Kč, ale protože podle dostupných informací to stále nebyla zcela pravdivá informace, požádal jsem o její poskytnutí znovu, tentokrát podrobněji. V dalším sdělení OÚ však byly uvedeny opět stejné informace, proto jsem opět podal stížnost na postup OÚ, kterou však úřad zamítl jako neopodstatněnou. Obrátil jsem se tedy přímo na firmu City Plan, s.r.o., která mi potvrdila skutečnost, že objednané doplnění projektu nebylo obecním úřadem nikdy zaplaceno.
Inspekce v MŠ Strančice
Rada obce vzala dne 29.10.2013 usnesením R-13-21-02 na vědomí Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI a protokol o provedené kontrole. Protože mě zajímal obsah těchto dokumentů, požádal jsem úřad o jejich poskytnutí. Poslední den zákonné lhůty mi přišel poštou dopis, ve kterém byl okopírovaný požadovaný protokol a rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí oznámení o zjištěných skutečnostech při inspekční činnosti. Proti tomuto rozhodnutí jsem podal odvolání, Krajský úřad toto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. Jelikož ani po uplynutí další zákonné lhůty OÚ Strančice žádost nevyřídil, podal jsem na jeho postup stížnost. Úřad na ni reagoval tak, že poslední den další zákonné lhůty vydal opětovné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterému jsem opět podal odvolání. Krajský úřad opět rozhodnutí OÚ Strančice zrušil a opět vrátil věc k novému projednání. Protože jsem ani po uplynutí zákonné lhůty požadované informace opět neobdržel, podal jsem další stížnost na postup úřadu. Po několika dnech jsem najednou všechny požadované informace dostal datovou schránkou, a to v elektronických originálech, což zároveň definitivně vyvrací lživá tvrzení úřadu, že tyto dokumenty neobdržel (viz. další odstavec).
V poskytnutém protokolu jsou zmiňovány další dokumenty, o jejichž poskytnutí jsem opět požádal OÚ Strančice. Úřad mi poskytnutí těchto informací opět odmítl, proto jsem opět podal odvolání a Krajský úřad opět zrušil rozhodnutí OÚ Strančice a vrátil věc k novému projednání. OÚ Strančice žádost opět odmítl s odůvodněním, že požadované dokumenty údajně neobdržel. Podle inspekční zprávy zveřejněné z registru ČŠI (v poučení v závěru zprávy) však tyto dokumenty byly odeslány zřizovateli školy, kterým je obec Strančice, proto jsem podal další odvolání proti odmítnutí žádosti. Krajský úřad však toto rozhodnutí potvrdil, jelikož uvěřil nesmyslnému tvrzení OÚ Strančice, že dokumenty ani po uplynutí 10 měsíců po provedení inspekce dosud neobdržel. Proto jsem se se žádostí obrátil přímo na MŠ Strančice, požadované informace jsem však opět neobdržel, proto jsem podal stížnost na postup MŠ, kterou ředitelka zamítla a doporučeným dopisem mi sdělila, že požadované informace mi prý poslala klasickou poštou. Jelikož takový postup je v rozporu se zákonem hned v několika ohledech, požádal jsem nadřízený orgán (OÚ Strančice) o prošetření způsobu vyřízení stížnosti, mou žádost však OÚ Strančice zamítl se zcela nedostatečným a nesmyslným odůvodněním, proto jsem podal stížnost i na jeho postup Krajskému úřadu, ten mi však jen doporučil obrátit se na soud.
Zároveň jsem požádal ČSI o informaci o doručení předmětných dokumentů a inspekce mi potvrdila, že dokumenty byly doručeny obci datovou schránkou již v červnu 2013, takže jsem podal na krajský úřad Žádost o obnovu řízení ve věci odvolání proti zamítnutí žádosti o informaci. Dne 5.2.2014 se však překvapivě objevily požadované dokumenty přímo na stránkách OÚ Strančice. Podařilo se mi zjistit, že to byla reakce na další intervenci Krajského úřadu na základě mého podání.
O dva dny později se na webu obce v tichosti objevilo i požadované Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI schované hluboko mezi poskytnutými informacemi tak šikovně, že se neobjevuje v seznamu poskytnutých informací, nicméně mezi nově přidanými dokumenty je. Kdo si tento dokument přečte, rychle pochopí, proč ho obec tak úzkostlivě tajila a proč ho tajemník zašil tak skrytě do útrob obecních stránek... Krajský úřad však potvrdil, že ředitelka podle zjištění ČŠI skutečně pobírala vyšší plat, než na jaký má ze zákona nárok. Podle informace poskytnuté Krajským úřadem bylo neoprávněné obohacení vyčísleno na 99.000,- Kč za uplynulé dva roky.
V červnu 2014 ředitelka rezignovala na svou funkci.

Přehled získaných dokumentů:
Inspekční zpráva z 11.4.2013
Protokol o státní kontrole z 25.4.2013
Rozhodnutí ČŠI o námitkách z 31.5.2013
Stanovisko ČŠI k podaným připomínkám ze 6.6.2013
Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené ČŠI
Sdělení KÚSK k podnětu ČŠI - potvrzení porušení rozpočtové kázně
Vyčíslení porušení rozpočtové kázně
Zveřejňování informací
Jelikož na OÚ Strančice vymysleli další "fintu", jak obejít zveřejňování informací tím, že na svých internetových stránkách zveřejnili pouze kopie žádostí o informace a zcela nesmyslné a nadbytečné rozhodnutí o tom, že informace se poskytují v příloze, která však na internetu už není, podal jsem na Ministerstvo vnitra upozonění na porušování zákona. Ministerstvo nejdřív zkoušelo postup úřadu potvrdit, přestože by jimi předpokládaný způsob poskytnutí informací odporoval zákonu. Když jsem ale prokázal, že poskytnuté informace byly poslány v elektronické podobě, potvrdilo MV porušování zákona, důrazně upozornilo na tuto skutečnost OÚ Strančice a vyzvalo jej k řádnému plnění povinností a bezodkladnému doplnění chybějících informací. Sledoval jsem téměř denně stránky úřadu, ale nic nového se ani na hlavní stránce, ani na stránce s poskytnutými informacemi neobjevilo. Až 14.1.2014 mi přišlo z MV vyrozumění o tom, že úřad údajně chybějící informace doplnil již v prosinci. Prošel jsem tedy znovu stránky úřadu a zjistil, že poskytnuté informace se skrývají pod původními odkazy na rozhodnutí o poskytnutí informace, které byly změněny aniž by došlo k úpravě jejich názvu či datumu, a nebyly uveřejněny ani v seznamu nově přidaných dokumentů. Mezitím jsem však obdržel od úřadu další informaci na základě jiné žádosti, která měla být zveřejněna nejpozději 1.1.2014. Protože tato informace na stránkách opět chyběla, byl jsem nucen odpovědět ministerstvu dalším upozorněním. V odpovědi MV se uvádí, že to je sice pravda a úřad opět porušil zákon, ale protože informaci dodatečně doplnil (měsíc po termínu), tak se vlastně nic neděje, a že úřad za to nelze ani nijak sankcionovat, jinými slovy může si dál dělat, co chce, a beztrestně porušovat zákony dle libosti....

Rozpočet obce
Jelikož součástí rozpočtu obce na rok 2013 zveřejněného na webových stránkách obce nebyl plán akcí zařazených do rozpočtu, podal jsem ihned po jeho zveřejnění Žádost o poskytnutí informace, které z investic navržených osadním výborem byly do plánu akcí zařazeny. Ačkoli jsem žádost podal přesně 14 dní před konáním veřejného zasedání a lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní, obdržel jsem od OÚ Strančice požadovanou informaci ještě v den konání zasedání, tedy 14. den lhůty. Vzhledem k níže uvedenému to pro mě bylo velkým překvapením (i když následné zasedání probíhalo ze strany vedení obce v obyklém stylu arogance, urážek a křiku).

Opět výroční zpráva
Mé konstatování v níže uvedeném článku "Výroční zprávy z oblasti poskytování informací", že pracovníci OÚ Strančice nezvládnou zpracovat bez chyb ani tak banální věc, jako je předmětná výroční zpráva, se opět potvrdilo. Zpráva za rok 2012, zveřejněná 14 dní po uplynutí zákonného termínu (1.3.), obsahuje opět spoustu nepravdivých a nesmyslných údajů. Počet podaných žádostí o informaci uvádí 4, při tom jich bylo nejméně 5 (1, 2, 3, 4, 5), počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 3, přitom byla nejméně 4 (1, 2, 3, 4), namísto počtu podaných odvolání uvádí počet "vydaných" odvolání, počet podaných stížností uvádí 8 a v dalším textu jich je jen 6, mezi podanými stížnostmi jsou i dvě podání, která se zákonem o svobodném přístupu k informacím nijak nesouvisí (poskytnutí zadostiučinění či údržba komunikace). Další dvě z uvedených stížností byly podány v roce 2011 a jsou již obsaženy ve výroční zprávě za předchozí rok, údajné rozhodnutí KÚ ze 7.3.2012, "proti kterému nemá stěžovatel odvolání" bylo ve skutečnosti vydáno 1.3.2012 a KÚ v něm ruší odmítnutí 7 z 8mi částí žádosti a vrací je zpět k řádnému projednání OÚ Strančice, atd., atd.
Protože tyto údaje v konečném důsledku vypovídají jen a pouze o schopnostech a kvalitě práce našich úředníků, nemají podle mého názoru pokusy o nápravu uvedených chyb reálný význam.

Zveřejňování informací
Koncem loňské zimy (2012) se mi ve spolupráci s Krajským úřadem podařilo dosáhnout toho, že obecní úřad zveřejnil na svých internetových stránkách informace poskytnuté podle tzv. Informačního zákona, což je jeho zákonná povinnost (§ 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.). K tomuto kroku jsem se odhodlal na základě mého veřejného nařčení tajemníkem obce, že tyto informace jsou zveřejňovány nezákonně na stránkách osadního výboru (viz. článek "Odkaz na stránky OV Všechrom" v archivu).
Od té doby však úřad pokračuje v porušování této povinnosti dál a nezveřejnil ani jednu poskytnutou informaci, proto jsem na tuto skutečnost stejně jako vloni upozornil nadřízený orgán, kterým je i podle vyjádření Ministerstva vnitra Krajský úřad. Ten však narozdíl od loňska postoupil mé upozornění ministerstvu, které potvrdilo porušování zákona obecním úřadem a zajistilo zjednání nápravy. Zda bude toto opatření fungovat i do budoucna, ukáže jen čas ...
Cenzura Strančického zpravodaje
V červnu 2012 jsem požádal OÚ Strančice o otištění článku o provedené kontrole Ministerstvem vnitra. Namísto předání žádosti redakční radě zpravodaje byla má žádost projednána radou obce, která rozhodla usnesením č. R-12-14-03 o neotištění tohoto článku. Už samotná formulace usnesení vypovídá o tendenčním přístupu vedení obce k této žádosti, protože v žádosti bylo uvedeno, že žádám o OTIŠTĚNÍ, nikoli o NEOTIŠTĚNÍ článku. Proto jsem na sdělení OÚ odpověděl dopisem, ve kterém žádám o odůvodnění tohoto usnesení a o informaci, kdo formuloval návrh usnesení. Jelikož jsem se během téměř 3 měsíců nedočkal žádné odpovědi, podal jsem žádost o informaci, jak a kdy bylo mé podání vyřízeno. Namísto poskytnutí těchto informací jsem obdržel odmítnutí žádosti o poskytnutí informací o předmětném usnesení rady, údajně podané 5.2.2013 (původní žádost byla podána 22.11.2012, žádost o informace o vyřízení podání byla podána 9.2.2013). Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti jsem tedy podal odvolání. Obecní úřad zaslal mé odvolání spolu se spisovým materiálem Krajskému úřadu, který spis pro jeho zjevnou neúplnost vrátil a žádá jeho doplnění. Následně Krajský úřad zrušil rozhodnutí OÚ Strančice a vrátil věc k novému projednání. Od té doby jsem od OÚ Strančice nedostal žádnou odpověď.
Koncem února jsem poslal do Strančického zpravodaje další článek (o nebezpečné křižovatce), tentokrát jsem ho v souladu s pokyny v tiráži adresoval přímo redakční radě. Přestože článek byl zaslán v souladu s pokyny redakční rady a 6 dní před vyhlášenou uzávěrkou, v dalším vydání opět nebyl otištěn a vysvětlení jsem žádné nedostal. Až na veřejném zasedání zastupitelstva mi na můj dotaz starosta sdělil, že článek neotiskli proto, že mají na věc jiný názor...
Ostatně už samostné přijetí usnesení R-11-20-34 o pověření starosty k výkonu dohledu nad obsahovou stránkou Strančického zpravodaje je přímým porušením čl. 17 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který stanovuje, že cenzura je nepřípustná (cenzura = kontrola, dozor, dohled, zejm. nad tiskem - zdroj: slovnik-cizich-slov.cz)

Žádost o otištění článku ve SZ ; Článek o provedené kontrole Ministerstvem vnitra ; Sdělení OÚ o usnesení rady o neotištění článku ; Reakce na sdělení o usnesení rady ; Žádost o informaci o datu a způsobu vyřízení podání ; Odmítnutí žádosti o poskytnutí informací ; Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti ; Vrácení spisu pro neúplnost ; Zrušení rozhodnutí OÚ Strančice a vrácení k novému projednání.
Žádost o informace o průběhu projednávání návrhů osadního výboru
Osadní výbor se na podnět několika občanů snaží již od října 2011 o omezení rychlosti na návsi ve Všechromech u dětského hřiště na 30 km/hod (viz. zápis č. 3 bod č. 4) a od dubna 2012 o omezení vjezdu vozidel na polní cestu Všechromy - Kašovice (viz. zápis č. 6 bod č. 1).
Starosta ve spolupráci se svými kamarády na příslušných úřadech (odbor dopravy, dopravní inspektorát) tyto snahy systematicky bojkotuje a bagatelizuje (viz. článek "Návrhy osadního výboru zastupitelstvu obce"). Na petici občanů předanou na veřejném zasedání v červnu 2012 odpověděl v září dopisem, že o snížení rychlosti na 30 km/hod byly podány žádosti na příslušné úřady, a s uzavírkou polní cesty na Kašovice obec nesouhlasí. Jelikož se od té doby nic nedělo, podal jsem v lednu 2013 Žádost o poskytnutí informací o dalším průběhu těchto řízení. Z odpovědi OÚ Strančice vyplývá, že ani jeden z oslovených úřadů (odbor dopravy, dopravní inspektorát) na žádost za uplynulých 6 měsíců údajně nereagoval, obecní úřad však nepodnikl žádné další kroky. Na druhou část žádosti (s kým byl projednán návrh na omezení vjezdu na polní cestu, jak starosta uvádí ve svém dopise ze září 2012), odpověděl úřad kopií usnesení rady z 18.2.2013!!!, tedy konané o 5 měsíců později (pro úplnost dodávám, že dva dny před vypršením lhůty pro poskytnutí požadovaných informací. A tak je to v naší obci skoro se vším. Bohužel ...
Takový výsledek je však pro mě nepřijatelný, proto jsem podal na OÚ stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci, a na odbor dopravy i na policii Žádosti o poskytnutí informací - kopií jejich odpovědí na žádosti podané obecním úřadem. K mému překvapení mi od policie přišlo za pár dní sdělení, podle kterého poslali odpověď na žádost obce datovou schránkou již 10.9.2012, a OÚ Strančice tedy prokazetelně tuto informaci má, ale odmítl ji poskytnout s odůvodněním, že neexistuje. Proti této evidentní lži jsem samozřejmě podal odvolání, na základě kterého obecní úřad změnil své rozhodnutí a stanovisko policie mi poskytl. Z odpovědi MěÚ v Říčanech prozměnu plyne, že obec byla telefonicky vyzvána k doplnění žádosti, což neučinila, a proto se odbor dopravy nemohl žádostí dál zabývat. Na mou výzvu na veřejném zasedání ZO, aby OÚ požadované podklady doplnil, odpověděl p. Hrdlička, že jen pokud se jim bude chtít ... Proto jsem výzvu podal písemně. Tajemník mi následně sdělil, že "tato problematika se řeší". Od té doby se však neděje nic a pro úřad je tím celá záležitost zjevně uzavřená. Proto jsem podal žádost o poskytnutí informací o dalším průběhu jednání, na základě níž mi tajemník poslal pouze mnou podanou výzvu k doplnění podkladů a jeho tehdejší odpověď, že "tato problematika se řeší". Jelikož tyto dokumenty nedokládají žádné jednání o předmětném návrhu, podal jsem proti postupu OÚ stížnost. Krajský úřad postup OÚ potvrdil s odůvodněním, že žádné další dokumenty o projednávání návrhu OÚ nemá, čímž zároveň potvrdil, že úřad ve věci nedělá nic a informace, že "problematika se řeší", je prostá lež.

Zápis ze schůze OV č. 3 (bod č. 4) ; Zápis ze schůze OV č. 6 (bod č. 1) ; Sdělení starosty k petici ; Žádost o poskytnutí informací o dalším průběhu řízení ; Odpověď OÚ Strančice ; Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; Žádost o poskytnutí informace - odbor dopravy ; Žádost o poskytnutí informace - dopravní inspektorát Policie ČR ; Sdělení policie o vyřízení žádosti obce ; Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ; Změna rozhodnutí OÚ ; Sdělení MěÚ v Říčanech ; Výzva k doplnění žádosti ; Sdělení OÚ k výzvě ; Žádost o poskytnutí informací o dalším průběhu jednání ; Sdělení OÚ k dalšímu průběhu projednávání návrhu ; Stížnost na postup OÚ ; Zamítnutí stížnosti KÚSK a potvrzení, že žádné dokumenty o dalším projednávání návrhu neexistují
Komunikace OÚ Strančice prostřednictvím datových schránek
Pokud má fyzická osoba zpřístupněnu datovou schránku, musí podle zákona úřady doručovat dokumenty, jejichž povaha to umožňuje, této osobě prostřednictvím datové schránky (§ 17 zákona č. 300/2008 Sb.). Protože Obecní úřad Strančice tuto povinnost opakovaně porušuje, podal jsem na Ministerstvo vnitra stížnost na porušování zákona. OÚ Strančice mi na základě výzvy MV zaslal své stanovisko k uvedeným pochybením, ke kterému jsem na adresu MV obratem poslal své vyjádření. Bez ohledu na tento fakt uzavřelo MV své šetření s tím, že k porušování zákona sice dochází, případnou stížnost je však třeba řešit přímo s tím, kdo zákon porušuje. Jinými slovy, občan nemá u nadřízených orgánů žádné zastání a nápravy se nedomůže, protože ten, kdo zákon úmyslně porušuje, s tím nepřestane jen proto, že nějaký občan si postěžuje, že se mu to nelíbí...

Stížnost na porušování zákona ; Vyjádření OÚ Strančice ; Vyjádření stěžovatele k vyjádření OÚ ; Závěrečné stanovisko MV
Výzva kontrolnímu výboru k provedení kontroly plnění některých usnesení orgánů obce
Výzva kontrolnímu výboru - tato výzva byla odeslána datovou schránkou Obecnímu úřadu Strančice dne 22.10.2011 a je adresována kontrolnímu výboru. Podle informace podané předsedkyní výboru na zasedání zastupitelstva dne 23.2.2012 nebyla vůbec výboru předána, tajemník obce to nedokázal nijak vysvětlit s odůvodněním, že si nemůže pamatovat na každou podanou žádost, a příslibem, že to zjistí. Dne 1.3.2012 jsem poslal tajemníkovi e-mail s žádostí o vysvětlení, dodnes mi ani neodpověděl. Na dotaz na dosavadní činnost kontrolního výboru, vznesený na záříjovém zasedání zastupitelstva v souvislosti s nedobrými výsledky kontroly provedené Ministerstvem vnitra, odpověděla předsedkyně výboru Mgr. Mládková, že se zatím ještě nesešel. Jako hlavní argument uvedla, že za Ing. Adeltové se taky nesešel ani jednou. Ing. Jančík na obranu Ing. Adeltové doložil nepřijaté usnesení rady obce, které dokládá její opakovaně bojkotovanou snahu o předložení potřebných dokumentů ke kontrole tajemníkem obce, Ing. Hrdlička prohlásil, že tajemník nemá čas několik dní prohledávat archiv, a že Ing. Adeltová si mohla všechno kdykoliv vyhledat v archivu sama. Zřejmě kvůli zmírnění trapnosti celé situace pak Mgr. Mládková tvrdila, že byla zvolena předsedkyní výboru teprve letos, ve skutečnosti to ovšem bylo 17.10.2011 usnesením č. Z-11-08-07, což trapnosti situace nijak neubralo. O jejím příslibu z veřejné diskuze na zasedání 23.2.2012, že se bude podanými návrhy v nejbližší době zabývat, raději ani nemluvě. Celá situace však jasně potvrzuje před rokem prezentované obavy opozice o smyslu kontrolního výboru, který vede členka vládnoucí většinové strany.
Na říjnovém zasedání odpověděla Mgr. Mládková na můj opětovný dotaz, zda už se kontrolní výbor alespoň jednou sešel, strohé a arogantní, nicméně upřímné "NE" ...
V listopadu 2012 jsem proto podal na Ministerstvo vnitra stížnost na porušování zákona o obcích, na základě které si ministerstvo vyžádalo podklady od obecního úřadu. Jelikož OÚ Strančice nereagoval ani na výzvu ministerstva, poslalo MV v prosinci urgenci své výzvy.
V lednu 2013 se kontrolní výbor konečně sešel a provedl kontrolu předmětných usnesení, zápis z jednání výboru však starosta odmítl zveřejnit na internetu v příslušné rubcice s tím, že každý občan si může přijít na obecní úřad do zápisu nahlédnout ... Mě se zápis podařilo získat od opozičních zastupitelů. Kontrolní výbor potvrdil vícenásobné porušování a neplnění usnesení zastupitelstva a rady obce, v některých případech došlo k jejich splnění až po několika měsících nebo tato usnesení mezitím pozbyla aktuálnosti, takže jejich dodatečné splnění ztrácí význam. Jaký dopad budou mít tato zjištění na odpovědné pracovníky úřadu si však vzhledem k poměrům na radnici může každý snadno domyslet - určitě žádný, jako vždy.
Náklady na pořízení územního plánu obce
V září 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení nového územního plánu, který měl podle zákona pro obec pořídit zdarma Městký úřad v Říčanech, kde v té době pracovala na příslušném odboru tehdejší členka Rady obce Strančice. Po jejím odchodu z MěÚ v Říčanech v létě 2008 bylo touto radou rozhodnuto o vytvoření nové pracovní pozice odborného referenta na OÚ Strančice a na tuto pozici byla přijata. Hned poté zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že územní plán si bude OÚ Strančice pořizovat sám, v tom případě se však náklady na jeho pořízení pro obec logicky zvýší o mzdové prostředky na pozici tohoto referenta.
Po schválení nového územního plánu obce Strančice jsem požádal obecní úřad o poskytnutí informace, jaké prostředky byly z obecního rozpočtu celkem vynaloženy v souvislosti s jeho pořízením. Obecní úřad mi sdělil pouze výši odměny zpracovateli územního plánu (projektantovi), výši mzdových nákladů na pozici odborného referenta odmítl sdělit s odůvodněním, že dotyčná pracovnice s poskytnutím této informace nesouhlasila. Proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti jsem podal odvolání ke krajskému úřadu, který toto rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. OÚ žádost znovu projednal se stejným výsledkem, odmítnutí sdělení informace o výši mzdových nákladů na pozici odborného referenta odůvodnil tím, že tato pozice byla údajně vytvořena kvůli nárůstu počtu vykonávaných agend a počtu obyvatel obce a přímá souvislost s územním plánem zde tedy nebyla. Okolnosti případu a časové návaznosti však naznačují pravý opak. Toto rozhodnutí mi úřad poslal celkem pětkrát, z toho 4x do mé datové schránky a 1x doporučeným dopisem, pokaždé s jiným číslem jednacím než jaké je uvedeno v samotném rozhodnutí ... K tomu mi pí. Pacvoňová podala vysvětlení, které požadovala zveřejnit: "Dne 17. 8. 2012 jsem Vám zasílala e-mail, že OÚ Strančice má problémy s IT připojením a s datovými schránkami, které nám hlásily chybu v odeslání rozhodnutí „Výše nákladů na pořízení ÚP“ čj. 845/2012. Chyba v odeslání nám byla hlášena i v dalších pokusech v pondělí 20.8.2012, proto Vám bylo rozhodnutí zasláno klasickou poštou na doručenku."

Žádost o poskytnutí informace o výši nákladů na pořízení ÚPO ; Sdělení OÚ a rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ; Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ; Rozhodnutí KÚSK o zrušení rozhodnutí OÚ Strančice ; 2. rozhodnutí OÚ Strančice o odmítnutí žádosti
Výroční zprávy z oblasti poskytování informací
Obecní úřad má podle informačního zákona povinnost zveřejnit vždy do 1.3. výroční zprávu z oblasti poskytování informací za předchozí rok. Pomineme-li, že úřad tuto povinnost neplnil od roku 2004 až do září 2011, kdy po opakovaných žádostech byla až na základě výzvy Ministerstva vnitra dodatečně zveřejněna alespoň zpráva za rok 2010 (za roky 2004-2009 stále zprávy nejsou), jsou i události kolem zprávy za rok 2011 velmi podivné.
Výroční zpráva byla poprvé zveřejněna 1.3.2012, tedy poslední den zákonné tříměsíční lhůty (jak je ostatně na OÚ Strančice zvykem), neobsahovala však všechny zákonem stanovené údaje (zejm. důvody podání stížností a způsob jejich vyřízení), proto jsem podal obecnímu úřadu výzvu k nápravě na jejímž základě vydalo Ministerstvo vnitra vlastní výzvu starostovi obce. V pátek 30.3. ve večerních hodinách (tedy opět poslední den lhůty stanovené MV), se objevila na stránkách OÚ upravená výroční zpráva, která sice obsahuje náznak těchto informací, ale obsahuje úplně jiné údaje než zpráva původní - např. počet podaných žádostí 8 namísto 4, počet podaných stížností podle zákona 3 namísto 10 apod. Kromě naznačeného chaosu v obsahu zprávy je navíc datum zpracování zprávy zfalšováno nejen v příslušné rubrice na internetových stránkách, ale i v dokumentu samém tak, aby budilo dojem splnění zákonné lhůty pro zveřejnění zprávy. O těchto skutečnostech jsem informoval MV e-mailem, na základě kterého poslalo MV obecnímu úřadu Žádost o vysvětlení. Začátkem května vydalo MV závěrečné stanovisko, které ovšem opět obsahuje nepravdivé údaje, proto jsem poslal MV další e-mail, na základě kterého poslalo MV obecnímu úřadu další výzvu. Dne 3.7. jsem obdržel od MV další závěrečné stanovisko k podruhé upravené výroční zprávě. Pro srovnání jejího obsahu jsem připravil vlastní seznam podaných stížností s odůvodněním a způsobem vyřízení, ze kterého jsou stále patrné značné rozdíly mezi obsahem výroční zprávy a skutečností. Jelikož se jedná už jen o nepodstatné chyby, uzavřel jsem celou záležitost s tím, že pracovníci OÚ Strančice jednoduše nejsou schopni napsat správně ani tak banální věc, jako je předmětná výroční zpráva ...
Z 5 podaných žádostí o informaci (viz. níže) jsem od OÚ Strančice dostal požadovanou informaci pouze ve 2 případech, při vyřizování těchto žádostí pracovníci OÚ Strančice 12x porušili zákon
Žádost o poskytnutí informací o vícenákladech na vypracování územního plánu obce:
Rada obce schválila po odchodu Ing. Jarošové z funkce místostarostky navýšení ceny za zpracování územního plánu o dalších 36.000,- Kč, přestože s ním původně nesouhlasila. Na zasedání zastupitelstva starosta uvedl, že se jednalo o náklady vyvolané požadavky Krajského úřadu na základě odvysílané reportáže v ČT. Protože obec nemá žádnou povinnost hradit jakékoli náklady vzniklé na základě požadavků jiných úřadů nad rámec zákona a odůvodnění starosty je přinejmenším nevěrohodné, požádal jsem OÚ o poskytnutí bližších informací. Z dostupných dokumentů vyplývá, že pracovnice Krajského úřadu si údajně telefonicky objednala u zpracovatele ÚP doložení některých dokumentů o průběhu pořizování ÚP (z nichž drtivá většina byla prokazatelně zpracována ještě před vznesením tohoto požadavku v rámci zpracování jednotlivých fází ÚP a tedy i proplacena), vyjádření obce a projektanta k negativnímu stanovisku KÚ (rovněž vypracovaného již v prosinci 2010) a porovnání velikostí rozvojových ploch v současném a nově navrhovaném ÚP (v textové a grafické podobě), což ve skutečnosti bylo jen sprostou kamufláží opakovaně kritizovaných pozemkových spekulací, protože podle tohoto srovnání se údajně rozvojové plochy novým návrhem zmenšují celkově o 25 %, ve skutečnosti však dochází naopak k nárůstu celkového zastavitelného území oproti stávajícímu ÚP (vč. již zastavěného území) o dalších cca 40 000 m2. Tohoto podvodného výsledku bylo docíleno tím, že za údajné zmenšení rozvojových ploch bylo ve skutečnosti vydáváno jejich zastavění v minulých letech a jejich následné přeřazení do zastavěného území.

Žádost o poskytnutí informací ; Sdělení informací ; Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; Rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; Sdělení OÚ - odeslání příloh ; Dopis projektanta starostovi ; Dodatek ke smlouvě - navýšení ceny
Žádost o poskytnutí informace, kdo rozhodl o ukončení zveřejňování zápisů z komisí a výborů na internetových stránkách obce:
Po personálních čistkách provedených stranou Ing. Hrdličky a Šindeláře se přestaly na internetových stránkách obce objevovat nové zápisy z jednání komisí a výborů, což se jako nástroj k rozšíření informovanosti občanů podařilo po volbách prosadit tehdejší místostarostce Ing. Jarošové. O tomto novém kroku, který vrací úřad v tomto směru zpátky před volby 2010, jsem však nenašel žádnou informaci, proto jsem požádal OÚ o sdělení informace, kdo o takovém omezování informací rozhodl:

Žádost o poskytnutí informace ; Sdělení OÚ Strančice ke zveřejňování zápisů z komisí ; Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; Rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; 2. stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; Rozhodnutí OÚ Strančice o odmítnutí žádosti - z předložených dokumentů vyplývá, že o ukončení zveřejňování zápisů na internetu nikdo oficiálně nerozhodl (neexistuje o tom písemný záznam), tedy že správce stránek (pan tajemník) si zřejmě o takových věcech rozhoduje sám, přestože podle zákona žádnou rozhodovací pravomoc nemá. To vše se děje s vědomím starosty obce, přitom ze zákona je za informování občanů o činnosti orgánů obce odpovědný právě starosta.
Žádost o podání informace o předkladateli návrhu na odvolání Ing. Soukupa z komise pro územní rozvoj a výstavbu:
Protože moje členství v komisi pro územní rozvoj a výstavbu bylo schváleno čistě kvůli mým odborným předpokladům (jsem autorizovaný stavební inženýr) a nebylo ani předmětem vypovězené koaliční dohody, a protože moje odvolání (v době dalších personálních čistek) nebylo oficiálně nijak zdůvodněno, chtěl jsem alespoň zjistit, kdo návrh na mé odvolání z komise předložil radě obce:

Žádost o podání informace o předkladateli návrhu usnesení rady obce ; Sdělení OÚ o vypovězení koaliční dohody ; Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; Rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; Informace o předkladateli návrhu ; 2. stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; 2. rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; Rozhodnutí OÚ Strančice o odmítnutí žádosti - zjednodušeně řečeno na úřadě není žádný záznam o tom, kde se v radě vzal návrh na mé odvolání z komise, ani jeho odůvodnění, návrh se tam tedy nějak záhadně zjevil a radní ho bez zdůvodnění odsouhlasili - zní to sice neuvěřitelně, ale jak je vidět, v této zemi je to zcela legálně a bez následků možné ...
Sazebník úhrad za poskytování informací:
Po dvou neúspěšných pokusech OÚ Strančice zpoplatnit vydání jednoduché informace na žádost podle "informačního" zákona vydala rada obce nový sazebník, který v rozporu se zákonem zpoplatňoval prakticky všechny úkony. Proto jsem požádal Krajský úřad o provedení kontroly, ten postoupil podání Ministerstvu vnitra. Na základě jejich stanoviska přijala rada obce opět původní sazebník, ovšem zůstala v něm zvýšená sazba za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací z 12.12.2011 ; Žádost o provedení kontroly sazebníku ; Usnesení KÚSK o postoupení žádosti MV ; Stanovisko MV k sazebníku ; Usnesení rady obce z 11.1.2012 o schválení nového sazebníku (třetího za 3 měsíce) ; Sdělení MV k upravenému sazebníku ; Stížnost na postup MV ; Doplnění stanoviska MV - nyní je podle mého názoru zneužívání sazebníku obce Strančice už velmi málo pravděpodobné, praxe vše ukáže ... Paradoxem však je, že sazebník odporující zákonu okopíroval tajemník od krajského úřadu, kde i po revizi 1.3. stále platí v nezměněné podobě ...
Žádost o informaci o výši poskytnutých odměn usnesením rady obce:
Rada obce neustále uděluje a schvaluje různé odměny zaměstnancům úřadu a ředitelce MŠ, jejich výše však není v příslušných usneseních uvedena. Protože dva (tehdejší) členové rady obce vyjadřovali opakovaně svůj nesouhlas s takovým jednáním, požadovali (neúspěšně) zveřejnění výše těchto odměn a vyzývali občany, aby se zajímali o tyto praktiky vedení obce, požádal jsem o sdělení výše všech poskytnutých a schválených odměn alespoň za uplynulý rok (první rok po volbách):

Žádost o informaci - výše odměn ; Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace ; Sazebník úhrad OÚ Strančice za poskytování informací (platný v té době) ; Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; Rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; Zdůvodnění zpoplatnění informace - OÚ ; 2. stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; 2. rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; Informace o odměnách - částečná ; 3. stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; 3. rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; Poskytnutá část informací a rozhodnutí OÚ Strančice o odmítnutí zbytku žádosti ; Poskytnutá část informací zveřejněná na webu obce (odkaz na web obce) ; Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti ; Rozhodnutí KÚSK o zrušení rozhodnutí OÚ Strančice ; Rozhodnutí OÚ Strančice o odmítnutí žádosti - úřad zarputile odmítá sdělit výši některých schválených mimořádných odměn - proč asi ..?
Žádost o informaci, kolik stála stavba přístřešku na kontejnery:
Obecní úřad vybudoval na návsi podle našeho návrhu přístřešek na kontejnery - ovšem bez střechy. Když jsem se snažil zjistit, proč střechu nemá, donesla se ke mě informace, že už takhle stál více než 50 tis. Kč, které byly v rozpočtu vyčleněny na celou stavbu. Požádal jsem tedy OÚ Strančice o poskytnutí informace, kolik skutečně stála dokončená část stavby a následovala řetězová reakce obstrukcí ze strany OÚ a vynuceného podávání stížností na jejich postup:

Žádost o informaci - cena přístřešku na kontejnery ; Oznámení OÚ o výši úhrady za poskytnutí informace ; Sazebník úhrad OÚ Strančice za poskytování informací (platný v té době) ; Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; Rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; Zdůvodnění zpoplatnění informace - OÚ ; 2. stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci ; 2. rozhodnutí KÚSK - příkaz ke zjednání nápravy ; Informace o výši výdajů na stavbu přístřešku (odkaz na web obce) - požadovaná informace byla po opakovaných obstrukcích poskytnuta po 67 dnech (zákonná lhůta je 15 dní).
Poplatek za popelnice:
Starosta obce mě v červnu 2011 vyzval k zaplacení údajného nedoplatku za popelnice, bez zdůvodnění, bez platebního výměru. Stanovenou částku jsem (pod hrozbou daňové exekuce) zaplatil a proti výzvě se odvolal. Rada obce se k odvolání nevyjádřila a tak jsem po 2 měsících nečinnosti OÚ podal podnět krajskému úřadu. Ten podnět odložil s odůvodněním, že výzva OÚ byla neplatná. Po zdlouhavém telefonickém vysvětlování situace pracovnici KÚ (moje peníze měl v té době OÚ a odmítal mi je vrátit) provedl KÚ kontrolu na OÚ, na základě které bylo řízení zastaveno. Poté jsem opět požádal o vrácení zaplacené částky, která mi nakonec byla v říjnu vrácena - tedy po 4 měsících odvolávání, podávání podnětů a žádostí ...

Výzva OÚ k zaplacení nedoplatku za svoz TKO ; Odvolání proti výzvě ; Usneseni rady obce o "projednání" odvolání ; Reakce na usneseni rady obce ; Podnět KÚSK na opatření proti nečinnosti ; Odložení podnětu ; Zastavení řízení ; Žádost o vrácení přeplatku ; Rozhodnutí OÚ o vrácení přeplatku
Porušování InfoZákona
Od jara 2011 upozorňovala tehdejší místostarostka obce na nedodržování obsahu povinně zveřejňovaných informací a výročních zpráv podle zákona č. 106/1999 Sb. obecním úřadem. Opakovaně ukládaný úkol tajemníkovi obce však stále nebyl splněn, proto jsem o situaci informoval Ministerstvo vnitra, na základě jeho stanoviska byla na podzim 2011 zjednána částečná náprava:

Stanovisko Ministerstva vnitra k porušování informačního zákona Obecním úřadem Strančice (červenec 2011)
Reklamace chodníku:
Od jara roku 2010 jsem opakovaně a neúspěšně vyzýval pracovníky OÚ k zajištění reklamace poškozených obrubníků nově provedeného chodníku kvůli nesprávně provedenému odvodnění. Na podzim 2010 jsem výzvu sepsal a poslal písemně datovou schránkou, poté písemně urgoval v květnu 2011, stále bez odezvy. Věc dále opakovaně projednával osadní výbor, předkládal návrhy zastupitelstvu obce, situaci "prošetřoval" starosta, ale chodník se dodnes rozpadá dál ...

Výzva k reklamaci chodníku (září 2010) ; Opakovaná výzva k reklamaci chodníku (květen 2011) ; Projednání návrhu osadním výborem (bod č. 2) ; Projednání návrhu zastupitelstvem obce (Z-11-08-11) ; Dopis starosty o prošetření výzvy ; e-mail zastupitelům ; Opětovné projednání návrhu zastupitelstvem obce (bod Z-11-09-09) ; Komentář k zápisu ze zasedání zastupitelstva ; Opětovné projednání osadním výborem (bod č. 3) ; Žádost o informaci o podané reklamaci ; Informace o podané reklamaci ; Fyzický stav chodníku dne 2.1.2012 - o termínu provedení opravy dne 17.12. nás starosta informuje dne 28.12., tedy 11 dní po údajně provedené opravě, která však ve skutečnosti provedena nebyla. Provedena byla a ž na jaře 2012 ...
Tento seznam je průběžně doplňován v závislosti na průběhu jednotlivých řízení.

Za Osadní výbor Všechrom Ing. Pavel Soukup, předseda výboru.