Reakce na článek místostarosty v Našem REGIONU

V posledním vydání Našeho REGIONU roku 2011 byl otištěn rozhovor s místostarostou obce Ing. Hrdličkou s titulkem „Územní plán, přístavba školy a kamery v ulicích“, ve kterém byly uvedeny některé skutečnosti, které je podle mého názoru třeba uvést na pravou míru.

Územní plán - informace, že se nejedná o nový územní plán, ale pouze o tzv. „digitalizaci“ stávajícího ÚP je nepravdivá, o pořízení nového ÚP rozhodlo zastupitelstvo obce již v červnu 2007, dodnes se na jeho přípravě pracuje; pojem „digitalizace“ ÚP je smyšlený, podle platných předpisů lze původní ÚP buď upravit podle nového stavebního zákona, nebo vydat nový. Zdvojnásobení velikosti rozvojové plochy ve Svojšovicích oproti současnému ÚP nelze rozhodně považovat za „kosmetickou úpravu“. Gigantická rozvojová plocha v Oticích není v ÚP zakreslená již 10 let, byla do ÚP prosazena až v rámci jeho změny č. 2 (po nabytí většiny dotčených pozemků tajemníkem obce).
Základní škola - informace, že ZŠ Strančice je naplněna na hranici své kapacity žáky ze Strančic a přidružených obcí je opět nepravdivá, podle rozboru zpracovaného ve spolupráci s novým vedením školy ji navštěvovalo v loňském šk. roce jen 51% žáků z našich obcí, v letošním roce nemůže být toto číslo výrazně větší.
Parkování v centru - k popsané situaci je třeba dále dodat, že stávající parkoviště v centru bývá zaplněno z větší části automobily majitelů bytů v domech na nám. E. Kolbena, a že v rámci jejich výstavby mělo být investorem vybudováno na pozemku vedle bývalého č.p.1 dalších 12 parkovacích míst, náhradní lhůta stanovená k jejich vybudování stavebním úřadem při kolaudaci byla do 30.4.2010. Poté byla vydána další náhradní lhůta, opět nesplněná, od té doby tuto záležitost nikdo z OÚ neřeší.
Cenzura Strančického zpravodaje - usnesení rady obce č. R-11-20-34 výslovně „pověřuje starostu dohledem nad finální verzí obsahové a vizuální stránky“ zpravodaje, což mě osobně moc přirozené nepřipadá. Cenzura ze strany starosty a místostarosty byla navíc potvrzena v praxi už před přijetím tohoto usnesení pozastavením tisku zářijového vydání kvůli jejich domněnce, že v něm bude otištěn článek o pozemkových spekulacích podporovaných vedením obce.

Více o dění v obci na www.strancice.eu a www.vsechromy.cz .

Ing. Pavel Soukup, předseda Osadního výboru Všechrom

K tomuto článku bych ještě rád dodal, že odstavec o parkování v centru v žádném případě není jakkoli namířen proti obyvatelům domů na Kolbenově náměstí. Uvědomuji si zcela, že majitelé aut parkujících na veřejném parkovišti na náměstí, jsou k tomu donuceni okolnostmi, protože parkovací místa pro jejich auta, která měl investor výstavby vybudovat vedle bývalého č.p. 1, jednoduše nejsou, a řidiči tudíž nemají jinou možnost, než je odstavit na tomto parkovišti. Fotografie dokládající skutečnost, že se v mnoha případech nejedná o auta lidí dojíždějících vlakem do Prahy, najdete na http://doprava.vsechromy.cz (přibližně pět dní před pořízením fotografií nepadal sníh ...) Pavel Soukup.