Zpìt na seznam akcí

Vestavba toalet v bývalé hasièárnì
V létì 2007 jsme získali povolení k provedení stavebních úprav bývalé hasièárny na návsi ve Všechromech. Stavební úpravy zahrnují vestavbu toalet, propojení obou místností v pøízemí vyrovnávacím schodištìm a umístìní vrtané studny a žumpy. Obecní úøad na tuto akci vyèlenil v rozpoètu obce 150.000,- Kè, ze kterých byl hrazen nákup stavebního materiálu a nezbytných odborných prací (vrtání studny, zemní práce, revize, apod.). Veškeré ostatní práce provedli dle dohody obyvatelé Všechrom svépomocí.
Následující fotografie dokládají prùbìh stavebních prací, které se podaøilo dokonèit tìsnì pøed Silvestrem 2008.Zpìt na seznam akcí