Zpìt na seznam akcí

Rekonstrukce podkroví Hasièárny pro MC Lodièka
V bøeznu 2011 byla zahájena rekonstrukce podkroví Hasièárny pro využívání prostoru Mateøským centrem Lodièka (http:/xp.me.cz/lodicka).
Stavební úpravy jsou provádìny svépomocnì externími pracovníky obce, jelikož se nepodaøilo získat dotaci na jejich provedení stavební firmou. Projekt získal jen velmi tìsnì (o jediný bod) 5. místo z celkových 17, dotaci získaly 1. ètyøi projekty.
Úpravy zahrnují vybudování oddìlené pøedsínì, toalety, zateplení støechy a provedení sádrokartonového podhledu, provedení nové podlahové krytiny, vybudování plynové pøípojky, instalaci kotle na plyn a zateplení stropu v pøízemí.

Plánek stavebních úprav:


Zde mùžete sledovat postup prací ...


Zpìt na seznam akcí