Zpìt na seznam akcí

Dìtský den 2010
Na oslavì Dne dìtí bylo i letos patrné, že se koná již popáté, organizace celé akce je stále propracovanìjší, atrakce zábavnìjší a dárky díky štìdrým sponzorùm velmi bohaté. Letos na odmìny pro dìti pøispìli svými dary tyto firmy
ALLTOYS Mountfield SCHLECKER VOG KM PRONA VISION SEKAR Pizzeria La Strada AQUARIUS Invest CZ Europalivo
a manželé PROCHÁZKOVI.
Jménem všech zúèastnìných dìtí bych chtìl touto cestou znovu podìkovat všem sponzorùm a organizátorùm a nejvìtší dík patøí hlavní organizátorce Monice Soukupové.Zpìt na seznam akcí