Zpìt na seznam akcí

Pálení èarodìjnic 2015
Pálení èarodìjnic se tento rok opìt vydaøilo, èarodìjnice mìla tentokrát na své poslední cestì dokonce i kadibudku, i když moc soukromí nemìla. Vztyèení a ukotvení májky šlo hladce, májku jsme opìt uhlídali, materiálu na pálení bylo dost a poèasí nakonec taky celkem pøálo. Jen pivo došlo brzo, pøíštì to bude chtít o soudek víc ...Zpìt na seznam akcí