Zpìt na seznam akcí

Jarní brigáda 2010
Na jarní brigádu jsme si letos nenaplánovali pøíliš mnoho úkolù, o to lépe jsme je však zvládli splnit. Poklidili jsme náves, zchladili a naložili popel z pálení èarodìjnic, trochu upravili zeleò a pøidali novou, opravili jsme pøítok vody do rybníka a vyèistili odtok..Zpìt na seznam akcí