Ondřej ze Všechrom Pečeť Ondřeje ze Všechrom

Hlavní stránka
Aktuálně

Archiv
článků

Historie
obce

Osadní
výbor

Všechromský
zpravodaj

Akce
fotogalerie


Mapy

Firmy
v obci

Důležité
kontakty

Zajímavé
odkazy

Sběrný
dvůr

OÚ Strančice
(oficiální web)

Zápisy výborů
a komisí obce

Audiozáznamy
zasedání ZO

Kauzy s OÚ Strančice
(jak funguje náš úřad)

Strančice info
(oficiální veřejná diskuze)

SNK Společně
(www.strancice.eu)

Mateřské centrum
LODIČKA
BlueBoard.cz
(skutečné výsledky ankety viz. článek "Anketa" v pravé části této stránky)
Napište nám...
Své náměty či připomínky
k obsahu stránek i činnosti osadního výboru můžete psát na info@vsechromy.cz.

Nacházíte se na oficiálních stránkách obce Všechromy (části obce Strančice), které spravuje Osadní výbor Všechrom

Jelikož dokumentů a aktualit na těchto stránkách neustále přibývá a jejich množství začalo přesahovat předpokládanou míru, čímž se trochu ztrácí jejich přehlednost, jsou nově přidané dokumenty a texty zvýrazňovány červeně.Aktuálně:

Veřejné zasedání zastupitelstva - prosinec 2018
Další veřejné zasedání ZO se tentokrát uskutečnilo ve čtvrtek 13.12. od 19:00. Zde je k dipozici pozvánka, na stránkách www.strancice.eu jsou k dispozici i předložené materiály k projednání. Zvukový záznam jsem protentokrát musel ještě pořídit opět já, takže je k dispozici jako obvykle na stránce zaznamy.vsechromy.cz.

Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce
se konalo v úterý 30.10. od 19:00 viz. oficiální pozvánka na webu obce. Novým starostou byl podle očekávání zvolen Mgr. Oldřich Trebal, místostarostou Ing. Jiří Jančík. Další podrobnosti najdete v zápisu na stránkách OÚ a na zvukovém záznamu na stránkách http://zaznamy.vsechromy.cz
Pavel Soukup.

Výsledky komunálních voleb
Vážení sousedé, s velkým potěšením vám přináším opravdu radostnou zprávu, že boje skončily. Mám na mysli boje s vedením obce o všechno, co bychom (zejména) v naší části obce potřebovali. V sobotu 6.10.2018 bylo zlo po dlouhých letech utiskování slušných občanů konečně poraženo!! Ve volbách zvítězilo uskupení č. 1 Společně pro Strančice, Kašovice, Otice, Předboř, Sklenku, Svojšovice, Všechromy poměrem mandátů 9:6. Podrobné výsledky jsou k dispozici na stránkách www.volby.cz.
Věřím, že od této chvíle budou na těchto stránkách (i v dalších médiích - fb, Všechromský zpravodaj atd.) přibývat převážně už jen pozitivní informace. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem voličům, kteří svou účastí ve volbách společně porazili aroganci, hulvátství a pohrdání slušnými a poctivými občany, a také všem kandidátům, kteří se nebáli a v této kritické době se hrdě pustili do boje s bezprávím a nabídli své schopnosti ve prospěch občanů na kandidátce č.1. DÍKY!!
Pavel Soukup

2.10.2018 - Na stránce Osadní výbor byl právě přidán nový Zápis ze schůze Osadního výboru ze dne 30.9.2018

27.9.2018 - Právě vyšlo 47. vydání Všechromského zpravodaje. Ostatní vydání jsou k dispozici v archivu čísel.

Daně z nemovitostí
Na výzvu p. Vávry z finančního výboru jsem připravil návrh na kompenzaci zvýšení daně z nemovitostí, které zavádí nová obecní vyhláška. Tato vyhláška byla vypracována tak hloupě, že zvedá daně z bytových staveb ve Strančicích 1,75x a v ostatních částech obce 2,8x, daně z podnikatelských staveb (zejm. hal) však zvyšuje pouze 1,33x. Podle mého návrhu by se alespoň v roce 2017 (kdy už nejde výše daní změnit) musela část z výnosu z daní z nemovitostí vrátit formou investic do té části obce, odkud se tyto daně vybraly (nové chodníky, cyklostezky, opravy komunikací, revitalizace rybníků, atd. atd), a občanům s nízkými příjmy by obec na žádost vracela polovinu ze zaplacené částky na daně z nemovitostí formou finančního daru. Tyto návrhy však ani po úpravách zastupitelstvo obce na listopadovaném zasedání neschválilo (bod 7). Namísto toho schválilo vlastní formu kompenzace snížením cen známek za svoz směsného a bioodpadu na 30%.
Při schvalování předmětmé vyhlášky o koeficientu daně z nemovitostí Ing. Vávra uváděl, že podle jeho propočtů to přinese obci zvýšení příjmů z těchto daní ze současných 6,5 mil. na 15,8 mil. Kč, tedy o více než 9 mil. Kč (na zvukovém záznamu najdete tuto část od času 1:28:20). Podle informace získané od finančního úřadu se však příjem z těchto daní zvýší v roce 2017 jen na 9,5 mil. Kč, podle informace poskytnuté obecním úřadem byly příjmy z prodeje známek za svoz směsného a bioodpadu v roce 2016 cca 1,8 mil. Kč, zavedením kompenzace formou snížení cen za známky na 30% tedy dojde ke snížení těchto příjmů o cca 1,25 mil. Kč. Z uvedených informací vyplývá, že obec touto rošádou získává do kasy pouze 1,75 mil. Kč (9,5 - 6,5 - 1,25) namísto slibovaných 9. Co k tomu řekl Ing. Vávra si můžete poslechnout na zvukovém záznamu z květnového zasedání 2017 (od času 44:15)
Na zářijové zasedání jsem proto připravil a předložil vlastní návrh vyhlášky, který napravuje uvedené nedostatky v rámci zákonných možností tak, že při nastaveném místním koeficientu 4 (společném pro všechny nemovitosti) znovuzavádí snížený koeficient pro obytné stavby ve výši 1,0 (oproti 1,4 podle zákona) a koeficient pro podnikatelské stavby 1,5 (oproti 1,0 při nezavedení tohoto koeficientu vyhláškou). Tento návrh zastupitelstvo dne 18.9. zamítlo (hlasy starostových zastupitelů) s odůvodněním, že by musel být schválen nejpozději 15.9., aby mohl platit už pro rok 2018. Návrh však byl zastupitelstvu předložen už v červenci, ale starosta svolal zasedání až na druhou polovinu září...
Proto jsem identický návrh podal na červnové zasedání (2018), kde ho starostovi zastupitelé opět zamítli (bod 18), tentokrát namítali, že znovuzavedením koeficientu pro podnikatelské stavby podle předchozího znění vyhlášky by se zvýšila i daň z rekreačních chat a garáží. Protože Ing. Vávra tvrdil, že jinak to ale udělat nejde a tyto druhy staveb od sebe nelze oddělit, obrátil jsem se na finanční úřad a na ministerstvo vnitra, a oba úřady mi potvrdili, že to možné je, stačí to do vyhlášky napsat. Proto jsem připravil další návrh vyhlášky a poslal ho obci k předložení na další (zářijové) zasedání zastupitelstva. Pro lepší přehlednost jsem připravil srovnávací tabulku celkových koeficientů podle předchozí a současné vyhlášky a podle mého návrhu.
Na zářijovém zasedání však opět nebyl schválen ani tento upravený návrh, ani protinávrh Ing. Vávry (přednesený bez jakýchkoli podkladů až při vlastním projednávání tohoto bodu), viz. Zápis ze zasedání - bod 8, takže daně i pro další rok zůstávají pro občany ve stávající přemrštěné výši a skladové haly budou dál platit nízké, čímž obec dál přichází nejméně o 2-3 milióny korun ročně do rozpočtu...
Pavel Soukup

Výstavba nové betonárny ve Všechromech
Ve středu 19.10. se na stránkách OÚ Strančice objevilo oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pro posouzení vlivu na životní prostředí pro novostavbu betonárny ve Všechromech. Betonárna by měla být umístěna v komerční zóně na poli pod starou cestou ke hřbitovu (přímo naproti pizzerii La Strada). Tento záměr by zcela jistě měl zásadní negativní dopad nejen díky vysoké prašnosti, ale zejm. díky nárůstu intenzity a nadměrnému hluku z dopravy těžkotonážnímy vozy na všech přístupových komunikacích, kudy by se přivážely suroviny pro výrobu betonu a rozvážela betonová směs na stavby. Vzhledem k tomu, že v oznámení záměru a jeho přílohách je řada neúplných, zavádějících či přímo nepravdivých údajů, které zcela zkreslují výsledný vliv záměru na okolní stavby, zejm. minimálně 10 násobně podhodnocený objem výroby a 20 násobně podhodnocená intenzita dopravy směrem na Všechromy a Strančice, použijeme všechny dostupné legální prostředky, abychom tomuto záměru zabránili.
Text oznámení s přílohami je zveřejněn na portálu informačního systému EIA pod kódem STC 2036
V pondělí 7.11. jsme na Krajský úřad podali vyjádření veřejnosti podle zákona a petici s 234 podpisy proti realizaci záměru. Negativní vyjádření ke stavbě podala na kraj také MUDr. Horáková ze Všechrom a obec Strančice, zastupitelstvo k vyjádření připojilo dodatečně usnesení, ve kterém rovněž poukazuje za zásadní nedostatky záměru a požaduje řádné posouzení jeho vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.
Krajský úřad na základě podaných námitek rozhodl, že záměr BUDE mít významný vliv na životní prostředí a BUDE posuzován podle zákona 100/2001 Sb., do podmínek zahrnul všechny podstatné argumenty, zejm. podhodnocení kapacity záměru a z toho plynoucích vlivů na ŽP a požaduje záměr posoudit i pro maximální teoretickou kapacitu zařízení...
Na konci června 2017 se však na stránkách cenia objevila dokumentace záměru, ve které se tvrdí, že i maximální kapacita celého zařízení bude řádově nižší, než kapacita míchačky (144 m3 namísto cca 1000 m3), což je naprostý nesmysl, ale na tuto záměrně řádově sníženou kapacitu byl opět celý záměr posouzen... Proto jsme opět podali připomínky proti tomuto záměrnému podhodnocování záměru.
Velmi zajímavý zdroj informací o paralelně připravovaném záměru stejné betonárny stejným investorem můžete najít na stránkách www.dobrejovicebezcenzury.cz. Tam jsou díky úsilí kolegy z dobřejovického zastupitelstva p. Sklenáře např. zcela jasně potvrzeny naše obavy ze záměrného podhodnocení záměru - v článku Reference Prahy 20 - Horní Počernice, kde došlo k následnému zvýšení kapacity na 11 násobek původně povolené (ovšem BEZ posuzování takto změněného vlivu na ŽP!!!)
Dne 8.11.2017 byl zveřejněn posudek dokumentace - samozřejmě kladný...
Veřejné projednání záměru proběhlo dne 13.12.2017 ve strančické sokolovně, zde je k dispozici kompletní zvukový záznam. Závěrečné stanovisko krajského úřadu mělo být podle zákona zveřejněno do 9.1.2018, stalo se tak až 22.8.2018. Stanovisko je podle očekávání souhlasné, ale v jeho podmínkách jsou zapracovány naše zásadní připomínky, což lze považovat za úspěch.
Podařilo se nám však zjistit, že investor si mezitím v tichosti zajistil na úřadě v Říčanech povolení k rozšíření sjezdu ze silnice k plánované betonárně a žádá odděleně od záměru i o povolení pro příjezdovou cestu, čímž se pravděpodoobně chce vyhnout posuzování vlivu dopravy z betonárny na této komunikaci na životní prostředí, které by v případě společného posouzení se záměrem betonárny nemohlo nikdy splnit hygienické limity. Pan Karásek z odboru dopravy však vydal povolení k rozšíření sjezdu bez vědomí vlastníků pozemku, na kterém se má stavba umístit, a řízení o příjezdové komunikaci vede pouze se žadatelem, tedy bez vlastníků sousedních pozemků, které by stavbou mohly být dotčeny. Proti oběma pochybením jsme podali opravné prostředky, které pan Karásek zamítl, proto jsme v obou případech podali odvolání ke krajskému úřadu. První odvolání krajský úřad potvrdil, usnesení p. Karáska zrušil a vrátil věc k novému projednání, o druhém odvolání zatím nerozhodl... Pan Karásek (mimochodem sedí v kanceláři s p. Doušou) si však stále vede svou, a tak po třech měsících nečinnosti opět vydal stejné usnesení, patrně spolu se žadatelem doufají, že nás to nejpíš přestane bavit. My to ale neděláme pro zábavu, proto jsme samozřejmě podali další odvolání a věc se znovu vrací na Krajský úřad.
Ing. Pavel Soukup

Strančický tenis
Události ve strančickém tenisovém oddíle v souvislosti s proběhlou rekonstrukcí/opravou tenisových kurtů nemají se Všechromy zdánlivě žádnou spojitost, alespoň ne přímou. Přesto považuji za důležité zveřejnit na těchto stránkách alespoň základní informace, protože to, co se odehrává v tenisovém oddílu, potažmo mezi ním a vedením TJ, je nejen velmi podobné tomu, jak jedná vedení obce s opozičními zastupiteli, s obyvateli Všechrom i dalšími lidmi, ale především proto, že hlavní aktéři obou těchto kauz jsou ty samé osoby.
Za přečtení podle mě určitě stojí zejména dopis tenisového oddílu předaný vedení TJ před zahájením schůze dne 24.3.2016 nazvaný "Tak šel čas aneb rekonstrukce naruby" i zápis z této schůze o vyloučení členů tenisového oddílu (všimněte si hlavně podpisů na konci). Další informace byly ještě před časem k dispozici na stránkách tenisového oddílu, ale ty (jak můžete vidět) nechal výbor TJ zablokovat. Na stránkách TJ Sokol Strančice přitom žádný z dokumentů k nalezení není, ale opět stojí za povšimnutí personální obsazení nového vedení...
Zneužívání moci k osobní pomstě, naprostá ignorace argumentů protistrany, prosazování svých cílů za každou cenu, hledání zástupných problémů, přehazování vlastních pochybení na druhé...
Podle mého názoru by toto jednání namířené proti slušným a obětavým lidem, kteří byli navíc do situace vehnáni lstí právě od těch, kteří se dnes těchto nepravostí dopouštějí, nemělo zůstat nepotrestáno, a jména lidí vláčených špínou by měla být očištěna i s náležitým zadostiučiněním (přinejmenším veřejná omluva by byla určitě namístě).
Tři z vyloučených členů tenisového oddílu se proti vyloučení odvolali (čtvrtý z oddílu dobrovolně vystoupil), nadřízený orgán (Sokolská župa Barákova) rozhodnutí o vyloučení členů zrušil jako neopodstatněné i na základě právního stanoviska a i Odbor sportu se s tímto závěrem ztotožnil (což bylo zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč starosta obce Šindelář psychicky neunesl situaci a fyzicky napadl na kurtech jednoho z tenistů - uděřil ho dřevěným hrablem do obličeje, případ teď šetří policie).
Výbor TJ však i přes závěry kontrolní komise župy a opětovné potvrzení rozhodnutí župy a její opakované výzvy ke smírnému řešení stále trvá na vyloučení členů z tenisového oddílu, což je i podle vyjádření kontrolní komise České obce Sokolské (KK ČOS) nepřípustné (proti rozhodnutí župy o odvolání již není možné se odvolat a je konečné).
K výše uvedenému výčtu nepravostí je tedy třeba přidat ještě opakované nerespektování rozhodnutí nadřízených orgánů a porušování zákonů.
Nová pravidla pro využívání tenisových kurtů zavedená výborem TJ pod vedením MUDr. Štolbové a p. Šindeláře vyvolala vlnu nespokojenosti, která vyústila v podání písemného nesouhlasu rodičů dětí s postupem výboru TJ. Odpověď starostky Sokola zveřejněná na úřední desce TJ vyvolala celkem pochopitelně další reakci nespokojených rodičů.
Všechny dokumenty k této kauze včetně podrobného chronologického přehledu s komentářem můžete nyní najít i na nových stránkách tenisového oddílu www.tenis-strancice.cz, které si oddíl zřídil s podporou většiny členů po zrušení původních stránek vedením TJ... Doporučuji prostudovat zejména závěrečný dokument, kterým Předsednictvo Sokolské župy Barákovy definitivně rozhodlo o zrušení vyloučení členů TO. Je v něm velmi podrobně, výstižně a hlavně nezávisle shrnuta celá kauza, která odhaluje morální profily jejích hlavních aktérů...
Ing. Pavel Soukup

Nebezpečná křižovatka
Osadní výbor se již od února 2012 snaží o zajištění zvýraznění dopravního značení v křižovatce silnic II/107 a III/1015 na okraji Všechrom (směrem na Strančice), kde díky nestandardní situaci dochází velmi často k dopravním nehodám způsobeným většinou nedáním přednosti v jízdě. Veškeré snahy OV v tomto směru však vždy narazily na absolutní nezájem dotčených úřadů, ve většině případů přímo na odpor a vymýšlení absurdních výmluv a nesmyslných argumentů. Vzhledem k tomu, že ani zástupce ombudsmana (JUDr. Křeček) nedokázal zaujmout k věci nestranný postoj a podnět uzavřel s tím, že úřady údajně postupovaly správně, zdálo se, že nezbývá, než se smířit s daným stavem a raději dál dávat přednost vozidlům přijíždějícím od Strančic, než riskovat čelní střet. Poslal jsem však ještě stížnost na JUDr. Křečka přímo ombudsmanovi JUDr. Varvařovskému, který sice potvrdil závěry svého zástupce, nicméně zaurgoval údajně přislíbené provedení vodorovného značení v křižovatce a 7.11.2013 silničáři konečně provedli alespoň přerušovanou vodicí čáru a příčnou čáru souvislou, což už samo o sobě zlepší poměry v křižovatce. Vzhledem k vývoji dosavadních jednání to lze považovat za velký úspěch. Po 3 měsících mi znenadání přišel ještě další dopis od JUDr. Křečka, ve kterém mi sděluje, že náprava ve věci byla zjednána, jakoby to byla jeho zásluha. Více informací najdete v archivu.
Jak se však ukazuje, naše obavy, že toto opatření nebude dostatečné a bez značky upozorňující na místo častých dopravních nehod ještě před křižovatkou bude k nehodám docházet dále, se potvrzují (viz. foto)
Protože provedené vodorovné značení po dvou letech provozu zcela vymizelo, obrátila se jedna z obyvatelek Všechrom přímo na správu silnic se žádostí a zajištění nápravy. Správce komunikace jí sice odpověděl, že náprava nežádoucího stavu je v rukách policie a odboru dopravy v Říčanech, ale sám inicioval jednání a po několika dnech se na místě objevila firma provádějící nové vodorovoné značení. Nejdřív se sice na vozovce objevil jen zcela nesmyslný přechod pro chodce vedoucí ze škarpy do škarpy, bez jakéhokoliv svislého značení, bez jakéhokoliv povolení, a pak byla obnovena i vymizelá přerušovaná vodicí čára, ale po několika dnech byla zebra obroušena a vodorovné značení bylo doplněno i o příčné čáry, vodicí čáry a dokonce i značky Dej přednost v jízdě nakreslené na vozovce. Později se ukázalo, že přechod zde byl nakreslen na základě zmateného pokynu úředníků, kteří si jak je vidět s úředními postupy moc hlavu nelámou, což je v souvislosti s předchozími články o přechodech pro chodce dost zvláštní...
A jelikož k nehodám zde dochází stále velmi často, obrátil jsem se s žádostí o radu na advokátní kancelář, která potvrdila, že jsem vyčerpal všechny dostupné zákonné prostředky a radí mi, abych podal žádost znovu, tentokrát ale doplněnou o důkazy o dopravních nehodách a podpořenou peticí občanů. Na petici se však sešlo jen pár podpisů, proto by šance na úspěch byly zřejmě opět minimální. Mezitím se mi však podařilo domluvit s vedením silničářů, kteří teď mají namísto krajského úřadu na starosti přípravu stavby obchvatu Všechrom, že plánovaný kruhový objezd nechají postavit v předstihu před vlastní stavbou obchvatu, čímž by se problém s neustálými nehodami definitivně vyřešil. Více v následujícím článku "Obchvat Všechrom".
Ing. Pavel Soukup

Obchvat Všechrom
O získání smysluplných informací o připravované stavbě obchvatu Všechrom (přeložky silnice II/107) jsem se marně snažil už v letech 2008 ÷ 2010. Jelikož všechny tehdejší výmluvy zadavatele i projektanta už dávno pominuly a o této stavbě se začalo v poslední době mluvit v Tehově, pokusil jsem se po delší odmlce opět získat nějaké informace. Jenže Krajský úřad (jako zadavatel a investor) se vymluvil, že předal celou přípravu zakázky silničářům a ti v té době taky mnoho nevěděli, protože dostali zadáno jen zpracování studie a tu už odevzdali. Dozvěděli jsme se tedy alespoň to, že se už nepočítá s "malým" obchvatem dolů pod most pod tratí, jak je zakreslen v územním plánu Strančic, ale s celou přeložkou kolem sila a dále přes Tehov až na Černokosteleckou. Jelikož přípravné práce byly prakticky na mrtvém bodu, navázal jsem v létě 2017 se silničáři osobní kontakt a podařilo se mi domluvit, že ve spolupráci s krajským úřadem zajistí v předstihu před vlastní stavbou obchvatu alespoň stavbu kruhového objezdu v místě stávající nebezpečné křižovatky. Přípravné práce sice zatím bohužel neprobíhají příliš rychle, ale aspoň je naděje...
Ing. Pavel Soukup

Vodovod Všechromy
V létě 2017 byla zahájena stavba vodovodního řadu ve Všechromech. Protože informací o této stavbě dostávají obyvatelé Všechrom od vedení obce naprosté minimum, přináším zde informace, které se mi podařilo postupně získat.

1. Projekt: v projektové dokumentaci zveřejněné na internetovém portálu si můžete prostudovat nejen vlastní trasu vodovodu, ale i najít svou vlastní přípojku (nejlépe si projít v každé etapě přípojek tabulku D.1, kde si podle adresy najdete číslo své přípojky..)
2. Postup výstavby: v původním harmonogramu zveřejněném na stránkách obce si už nemůžete najít, kdy se má provádět vodovod ve vaší ulici, protože byl v průběhu výstavby změněn, ale naštěstí byl zároveň zveřejněn i nový harmonogram (čísla řadů jsou převzata z projektové dokumentace, přípojky se provádí současně s hlavními řady).
3. Financování: podle rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace má stavba vodovodu stát 7,5 mil. Kč, z toho dotace činí 6,4 mil. Kč a z obecního rozpočtu má být hrazeno 1,1 mil. Kč.
4. Poplatky: za přípojky SE NIC NEPLATÍ, ani za připojení na vodovod, rozhodně NIKOMU NEDÁVEJTE ŽÁDNÉ PENÍZE!!! (POZOR, po obci už chodí falešní výběrčí a požadují zaplacení částky 25.000,- Kč za provedení přípojky...); poplatky může vybírat pouze obec, a to jen za zhodnocení pozemků možností připojit se (bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte přípojku) a navíc pouze na základě obecně závazné vyhlášky schválené až po kolaudaci vodovodu!
5. Rozsah stavby: v rámci stavby by vám měla být přivedena přípojka k plotu vašeho pozemku, část přípojky na vašem pozemku si musíte zajistit a uhradit sami (vč. případné vodoměrné šachty i přívodu ze šachty do domu).
Jak se ale ukázalo, vodovod nebyl naprojektován do celé obce, protože v projektu končí u přejezdu vlečky a k domům č.p. 31 a 69 (u křižovatky na Strančice) ani k pizzerii není počítáno s přípojkou, přestože se při přípravě projektu o nich jednalo. V současné době se tedy připravuje II. etapa výstavby vodovodu, ve které by měl být dotažen i do této části.
Na červnovém zasedání (2018) však starosta poprvé přiznal, že vodovod nám ještě min. dva roky nebude k ničemu, protože nemůže být zkolaudován a zprovozněn, dokud nebude posílen vodojem Bartošky. Tato podmínka je obsažena ve stavebním povolení vydaném už v roce 2015, ale starosta místo toho, aby obyvatele Všechrom o této nepříjemné skutečnosti informoval, strašil je už v dubnu 2017 nutností zasílat na OÚ kopie dokladů o vyvážení žump, což by ve skutečnosti mělo být potřeba nejdříve o tři roky později (tedy od roku 2020)...
Ing. Pavel Soukup

Zklidnění dopravy ve Všechromech
O různá opatření vedoucí ke zklidnění dopravy ve Všechromech žádáme vedení obce již řadu let, většina z nich byla s různými výmluvami zamítnuta a u těch slíbených zůstalo většinou jen u slibů (nesplněných). Na základě mnoha žádostí, urgencí a výmluv nakonec přijala rada obce usnesení R-15-26-13, kterým "ukládá starostovi zadat zpracování dopravní studie se zaměřením na zklidnění dopravy pro celé Všechromy". Pak se ale pět měsíců nedělo nic, kontrolní výbor ani starosta na mé výzvy nijak nereagovali. Až na výzvu osadního výboru odpověděl starosta dopisem, ve kterém slibuje studii zadat. To však trvalo dalších 10 měsíců a výsledkem je pouze potvrzení toho, na co poukazujeme už řadu let (potřeba snížení rychlosti na 30 km/hod, instalace zpomalovacích prahů, nebezpečná chůze ve zúžených profilech bez chodníků - avšak bez nástinu řešení, atd.). Studie je zveřejněna na základě mé žádosti na webových stránkách obce, kde si ji můžete prostudovat.
Na březnovém zasedání ZO (2017), kde se tato studie probírala, přislíbili pánové Hrdlička a Šindelář, že zóna 30 bude provedena v horizontu týdnů, max. měsíců (v závislosti na rozpočtové rezervě), zpomalovací prahy po dokončení vodovodu...
Zatím se ale ve Všechromech v tomto směru neděje nic, ani na internetu nejsou žádné náznaky toho, že by někdo tato opatření začal projednávat s příslušnými orgány. Podle další informace podané starostou předsedovi OV by se navržená opatření měla realizovat všechna až po dokončení vodovodu...
Ing. Pavel Soukup

Stezka Všechromy - Strančice
Obecní úřad Strančice slibuje občanům Všechrom již skoro dvacet let vybudování stezky pro chodce a cyklisty spojující Všechromy a Strančice. Protože jednání o vybudování stezky podél hlavní silnice, jak je zanesena v územním plánu už 16 let, se dostala do slepé uličky, navrhla v roce 2008 Ing. Žemličková využít prozatímně (do vyřešení situace) původní polní cestu od zatáčky pod zemědělským statkem Jandových přes pole k bývalému drážnímu domku, odkud vede do Strančic zpevněná cesta (dál po Strančicích se sice musí kus cesty po silnici, ale nebezpečnost tohoto úseku je nesrovnatelně menší v porovnání s hlavní silnicí k dálnici). Tato polní cesta byla sice odstraněna a rozorána před desítkami let, ale většina pozemků, které cestu tvořily, byla stále zanesena v katastru a převážná část z nich byla v majetku obce.
Obnovení cesty bylo zaneseno do návrhu nového územního plánu a na přelomu let 2009 a 2010 byla obecním úřadem v místě vybudována nová štěrková komunikace za 1,2 mil. Kč. Byla však provedena velmi neodborně, protože jí chybělo jakékoli odvodnění (příkop), takže brzy byla při silnějších deštích poničena a od té doby se její stav stále zhoršuje, navíc byly na cestě provedeny dva ostré zlomy (s nulovým poloměrem), které jsou nebezpečné při jízdě na kole dolů, a při jízdě nahoru se musí překonat úsek mezi nimi s téměř dvojnásobným sklonem oproti navazujícím úsekům, což je zejména pro méně zdatné cyklisty a s ohledem na kvalitu povrchu často nad jejich síly.
Osadní výbor se proto opakovaně obracel na vedení obce s návrhy na řešení situace (viz. zápisy z jednání OV), vedení obce však všechny jeho návrhy ignorovalo. Zastupitelstvo obce pak zamítlo návrh Z-12-01-02 na zaoblení zlomů, návrh Z-14-01-06 na zařazení odvodnění stezky do rozpočtu 2014 nebyl nikdy splněn a návrh Z-15-02-12 na podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků pod stezkou byl zastupitestvem zamítnut s odůvodněním, že tam žádná oficiální komunikace není a tedy nejsou splněny zákonné podmínky pro převod. Proto jsem podal zastupitelstvu další návrh Z-15-03-14 na zajištění dodatečného povolení pro tuto černou stavbu, starostovi zastupitelé ho však opět zamítli.
Nezbylo tedy, než se obrátit na policii s oznámením o provedení nepovolené stavby. Policie věc prošetřila a předala k řešení Městskému úřadu v Říčanech, kde ho dostal do rukou Ing. Douša z odboru dopravy a ten na základě ústního jednání s p. Šindelářem a Ing. Černým řízení zastavil jen proto, že mu oba svorně tvrdili, že tato cesta zde odjakživa byla a obecní úřad prý provedl jen opravu jejího povrchu. Pan Douša si ani jednu z těchto nehorázných lží nijak neprověřil, přestože součástí spisu je mnoho důkazů o opaku. Samozřejmě jsem obratem podal odvolání (25.2.), krajský úřad rozhodnutí o zastavení řízení zrušil a vrátil věc k novému projednání, přičemž p. Doušovi vytkl celou řadu porušení zákona. Jelikož MěÚ v Říčanech na toto rozhodnutí nijak nereagoval a nevydal v zákonné lhůtě žádné rozhodnutí ve věci, ani neučinil jiný úkon, podal jsem na něj ke Krajskému úřadu stížnost na nečinnost. Jak se ale ukázalo, moje trpělivost s porušováním lhůt úřady je jen o vlas kratší, než vlastní praxe úřadů v této věci, a tak mi hned druhý den přišlo Oznámení o zahájení řízení, ačkoli ve stanovisku kraje se uvádí, že se již vydávat nemá a má se pokračovat v řízení, jakoby bylo řádně zahájeno. Ke skutečnostem uvedeným v oznámení jsem obratem podal své stanovisko.
Ing. Douša nakonec podle očekávání i přes všechny poskytnuté informace opět řízení zastavil s identickým odůvodněním jako v únoru, a tak nezbylo než opět podat další odvolání. Krajský úřad opět rozhodnutí Ing. Douši zrušil se stručným shrnutím, že "usnesení trpí nedostatkem skutkových zjištění, je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, usnesení nedává smysl, který by svědčil o skutkových a právních důvodech, které pohnuly správní orgán k vydání usnesení". Ing. Douša i potřetí řízení zastavil, v tomto řízení jsem však už nebyl účastníkem, proto jsem tuto informaci získal až na základě vlastní žádosti. Na postup úřadu jsem tedy podal další stížnost na nečinnost, kterou Krajský úřad opět shledal oprávněnou, rozhodnutí Ing. Douši zrušil a celou věc nepovolené stavby odebral MěÚ v Říčanech a přikázal ji MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Úřad v Brandýse však nasadil celé kauze korunu, protože jeho postup byl ještě absurdnější. Nejdřív celou věc odložil s odůvodněním, že neshledal žádné stavby či stavební úpravy, které by vyžadovaly povolení, na mou stížnost na tento postup nereagoval. Až na základě mé stížnosti na nečinnost následném zásahu Krajského úřadu odpověděl opakovaným odložením podnětu. Na základě mé další stížnosti na tento postup odebral Krajský úřad spis i tomuto úřadu, po třech měsících vyhodnotil mou stížnost jako oprávněnou a vrátil spis do Brandýsa k řádnému dokončení obou řízení. Brandýský úřad však nejprve vydal usnesení, kterým mě vyloučil z řízení, a poté obě řízení ukončil s odůvodněním, že předmětná stavba neexistuje. Přitom tento kocourkovský závěr učinil na základě místního šetření ve věci "nepovolené stavby komunikace"
, při kterém ohledal tuto "komunikaci" ale žádnou "stavbu" nenašel... Větší absurdnost si asi lze těžko představit, proto jsem na radu krajského úřadu podal na jeho postup další stížnost, kterou však krajský úřad poté zamítl.
Obrátil jsem proto s podnětem na veřejného ochránce práv, jeho zástupce JUDr. Křeček však vůbec nezahájil šetření ve věci. Jelikož odůvodnění tohoto rozhodnutí je zcela nesmyslné, podal jsem přímo ombudsmance stížnost i na jeho postup. Moje stížnost však bohužel skončila opět v rukou JUDr. Křečka, který ji zamítl se zcela absurdním odůvodněním, že tato komunikace v době jejího vzniku sice stavbou byla, ale teď prý už není... Má potom smysl se v tomto absurdistánu o něco snažit...?
Ing. Pavel Soukup

Strančický zpravodaj aneb co v něm nenajdete
Jelikož Strančický zpravodaj je oficiálně cenzurován starostou (usnesením rady R-11-20-34) a články opozičních zastupitelů obsahující sebemenší kritiku vedení se do něj díky tomu nedostanou (přestože zákon ukládá vydavateli výslovnou povinnost dát přiměřený prostor všem zastupitelům), můžete si neotištěné články přečíst alespoň zde.
Březen 2015 - Neotištěný článek o parkování na chodníku ve Všechromech
Duben 2015 - Neotištěný článek se stručným shrnutím březnového zasedání
Novela tiskového zákona dále zavádí tzv. doplňující informaci, kterou musí vydavatel uveřejnit v nejbližším vydání na žádost zastupitele, kterému nebyl otištěn jeho článek v radničních novinách během 3 měsíců. Vedení obce mi však opět neuveřejnilo ani jednu ze dvou zaslaných doplňujících informací:
Neotištěná doplňující informace o neotištěném článku o parkování na chodníku
Neotištěná doplňující informace o neotištěném článku o březnovém zasedání
Do listopadového vydání jsem poslal další dva články:
Listopad 2015 - Článek o zářijovém zasedání zastupitelstva
Listopad 2015 - Článek o výsledcích soutěže Otevřeno x Zavřeno
Namísto jejich otištění jsem po téměř 4 týdnech dostal tento mail od Mgr. Muchové, po dalších 2 týdnech tento smysluprostý dopis od starosty. Není snad třeba dodávat, že opět žádný z mých článků ve zpravodaji nebyl... Podařilo se mi získat i zmiňované "doporučení právního zástupce", které je ve skutečnosti jen strohým konstatováním, kdo odpovídá za obsah periodika. O tom, že podle dalších paragrafů tiskového zákona má vydavatel i řadu povinností (např. poskytnout přiměřený prostor členům zastupitelstva či uveřejnit zmiňovanou doplňující infomaci), a že kromě práva rozhodovat o obsahu nese i právní odpovědnost za jejich porušení, o tom už se nezmínil ani slovem. Z písemného dotazu, který poslala Mgr. Muchová právnímu zástupci, je kromě zaryté snahy vykroutit se z povinnosti mé články otisknout patrné i to, že právní zástupce obce vůbec neodpověděl na podstatu dotazu, tedy zda MAJÍ nebo NEMAJÍ povinnost moje články otisknout. Tiskový zákon přitom tuto problematiku upravuje v § 4a velmi jasně.
Po uplynutí zákonné lhůty k uveřejnění článků jsem opět požádal o otištění doplňující informace, která nakonec byla překvapivě uveřejněna v únorovém vydání Strančického zpravodaje (na straně 5). Později se ukázalo, že obec v době uzávěrky vydání obdržela usnesení Okresního soudu v souvislosti se žalobou, kterou jsem byl nucen podat na obec pro výše uvedené porušování zákona.
Obec se k žalobě vyjádřila nesouhlasně prostřednictvím právního zástupce obce a navrhla bez smysluplného zdůvodnění žalobu zamítnout. První stání v této věci bylo nařízeno na 9.6.2016 (třičtvrtě roku po podání žaloby), ale bylo odročeno o měsíc a půl kvůli omluvě právního zástupce obce (den před jednáním). Další jednání (20.7.) bylo odročeno o další 3 měsíce s odůvodněním, že jsem na jednání nepřinesl všechny výtisky Strančického zpravodaje za předmětné období v listinné podobě (žádnou výzvu ani informaci o tomto požadavku mi soud nikdy nepodal, ač na to měl více než 10 měsíců, navíc neotištění mých článků potvrzuje obec sama ve svém vyjádření k žalobě). Jednání dne 20.10.2016 bylo opět odročeno, protože právní zástupce obce si vzal lhůtu pro vyjádření k mému vyjádření k jeho vyjádření k žalobě :-/. Dne 8.12.2016 proběhlo další líčení, které skončilo pravomocným rozsudkem, na jehož základě uveřejnila obec předmětné doplňující informace v květnovém vydání SZ 2017 (mezi reklamami na straně 10 z celkových 12), tedy po více než 2 letech.
V červnu 2017 jsem tedy poslal do redakce další dva články, Informace o dění v obci a Proč jsem se soudil s obcí, ani jeden z nich uveřejněn nebyl. V červenci jsem poslal další článek, který byl uveřejněn na poslední straně zářijového vydání (Zvýšení daně z nemovitých věcí). Jelikož předchozí dva články nebyly otištěny v zákonné lhůtě, poslal jsem v souladu se zákonem opět žádost o uveřejnění doplňujících informací k těmto neotištěným článkům, tyto doplňující informace byly otištěny v říjnovém vydání na stranách 4 a 7. Další článek jsem poslal v září, ten byl otištěn po menších peripetiích (viz. dále) v listopadovém vydání na str. 4 (Proč platíme vysokou domovní daň).
Protože následující otázka padla i na zářijovém zasedání zastupitelstva (a zůstala nezodpovězena), začal jsem se zajímat, kdo vlastně rozhoduje o zařazování článků do radničních novin. Na mou žádost o informaci, kdo rozhoduje o zařazování článků starosta nejdřív odpověděl, že můj článek nebyl otištěn omylem a že o zařazování článků rozhoduje Redakční rada. Jelikož Redakční rada existuje pouze na papíře, nikdy se nesešla a neexistuje ani jediný písemný záznam o jakékoliv její činnosti, podal jsem stížnost na způzob vyřízení žádosti. Na to starosta odpověděl lživým tvrzením, že všechny mé články byly otištěny až na jeden, který byl omylem přesunut do následujícího vydání, a že o zařazování článků nikdo nerozhoduje. Podal jsem proto další stížnost, na kterou mi starosta najednou odpověděl, že články předává do tisku pí. Gojdová. Požádal jsem tedy pí. Gojdovou o vysvětlení, proč neposlala do tisku mé dva články z června 2017 a dostal jsem tuto kuriozní výmluvu. Sice to nijak nevysvětluje, proč nebyly uveřejněny mé ostatní neotištěné články, ale aspoň to trochu otevírá možnosti psát do radničních novin vydávaných za peníze nás všech.
Ing. Pavel Soukup

Komu vadili cyklisti...? Už víme!
Jednou z mála možností cestování na kole po zpevněné cestě, kde jezdí minimum aut nebo žádná, byla do minulého roku silnice z Jažlovic přes zavřený most přes D1 na Předboř. Jenže někomu zde zřejmě vadil pohyb cyklistů natolik, že nainstalované betonové zábrany (celkem 4 za sebou v úseku dlouhém 750 m!) nechal posunout těsně k sobě tak, aby žádnou z nich nemohl cyklista projet ani objet. Obecní úřad navíc nechal u odbočky na Sklenka nainstalovat železnou závoru. O množství cyklistů využívajících tuto trasu svědčí pěšina uježděná v poli kolem zábrany jen několik dní po instalaci závory...
Komu cyklisti natolik leží v žaludku, že kvůli nim poslal na místo těžkou techniku a nechal zábrany přesunout, jsem zjistil až na jaře 2015, kdy jsem všem 3 dotčeným úřadům podal žádost o zprovoznění komunikace pro cyklisty. Zde jsou žádosti a reakce příslušných úřadů: Obecní úřad Strančice, Krajský úřad stč. kraje, Odbor dopravy MěÚ v Říčanech. Za vším tedy opět stojí Ing. Douša z Říčan. Jak si tento pán představuje, že se dá "převést" kolo (navíc třeba s přívěsem pro dítě) přes takovéto šikany, které jsou navíc rozmístěny po silnici v délce 3/4 kilometru, to lze jen těžko pochopit... Protože jeho vyjádření jako obvykle obsahuje kromě nesmyslů a neúplných informací i lži (žádná značka Zákaz vjezdu tam není), podal jsem žádost o poskytnutí doplňujících informací.
Z odpovědi úřadu jsem se opět nic moc nedozvěděl, jen že rozhodnutí o uzavření mostu i pro cyklisty vzešlo z místního šetření a není nijak odůvodněno. Protože pohár mé trpělivosti přetekl, podal jsem na radu vedoucí Kanceláře starosty na Ing. Doušu stížnost Útvaru interního auditu. Vyřízení stížnosti se ujal tajemník MěÚ Ing. Mařík, který ji zamítl jako nedůvodnou. Jelikož se ve své odpovědi nevypořádal se žádným z uvedených pochybení Ing. Douši, podal jsem stížnost na nadřízený orgán. Jelikož ani Krajský úřad nevyřídil mou stížnost ani zčásti, podal jsem v této věci podnět Veřejnému ochránci práv. Podnět se však opět dostal do rukou JUDr. Křečkovi, který podle očekávání neshledal v postupu úřadu žádné pochybení, a tak se kruh opět uzavřel.
Ze získaných dokumentů však vyplynulo, že most má být uzavřen pro "veškerou dopravu mimo pěší", což ale ve skutečnosti není díky několika betonovým zátarasům sahajícím až do příkopů a uzamčené ocelové závoře. Proto jsem odboru dopravy podal stížnost na neoprávněné omezení provozu na pozemní komunikaci s nadějí, že to konečně přinese nějaký efekt. Na další Doušovu odpověď, už ani nemělo smysl jakkoli reagovat, a protože most byl během prodlouženého říjnového víkendu (na výročí vzniku ČSR) skutečně zbourán, a na stránkách Středočeského kraje není k nalezení žádná informace o něm od roku 2014, podal jsem krajskému úřadu žádost o informaci, co vlastně bude dál.
Krajský úřad mi na podzim 2016 sdělil, že na místě bude brzy vybudován nový most, jehož projektová příprava je v plném proudu a předpokládaný termín zahájení stavby je v první polovině roku 2017, což byla po dlouhé době velmi dobrá zpráva. Nakonec byla stavba mostu zahájena v listopadu 2017, zde je k dispozici projektová dokumentace vč. souvisejících dokumentů.
Ing. Pavel Soukup

Cyklotrasy
Takhle vypadají některé úseky značených cyklotras a cyklostezek v obci Strančice. Jedná se o cyklotrasu 0020 směrem na Mnichovice, cyklostezku 0065 směrem na Všechromy a cyklotrasu 0065 z Předboře směrem do Nebřenic (jiné cyklotrasy v obci nejsou.
Proto jsem poslal vedení obce výzvu k zajištění oprav a údržby komunikací, po kterých jsou vedeny značené cyklotrasy, aby se po nich vůbec dalo jezdit. Obecní úřad mi však odpověděl pouze sdělením, že rada obce vzala mou výzvu na vědomí - bez jakéhokoli výsledku...
Po více než půl roce svitla naděje v podobě oznámení o uzavírce cesty Na Vráž směrem na Mnichovice pro motorová vozidla, které se znenadání objevilo na stránkách OÚ. Z "upřesňujících" informací poskytnutých na základě podané žádosti však vyplynulo, že se jedná o budování silnice u Čečerávky a s opravou stezky nemá nic společného. Ani dočasná uzavírka této komunikace není pro cyklisty žádným vítězstvím, protože stezka je zatím stále nesjízdná. Ale snad se díky tomu jednou podaří prosadit uzavírku trvalou, díky které nebudou auta tuto cestu dál ničit, a bude možné ji opravit pro chodce a cyklisty. To by se ale muselo zabránit i objíždění zátarasu auty přes pole...
Pavel Soukup

Stopka na přejezdu
O úpravu dopravního značení přejezdu vlečky ve Všechromech na hlavní silnici se v osadním výboru snažím už od roku 2006, zatím však bezúspěšně. I odrazové zrcadlo jsme si museli namontovat sami svépomocí (se svolením správce vlečky).
Jelikož v poslední době se u tohoto přejezdu stále častěji objevovaly hlídky Policie ČR, které namísto zajišťování pořádku a ochrany obyvatel jen buzerují a prudí (číhají na řidiče schovaní za stromy a pak je nahání, když nezastaví na stopce a vybírají tučné pokuty), poslal jsem na ně stížnost na odbor vnitřní kontroly Policejního prezídia. Moc jsem od toho nečekal, vzhledem k tomu, jak celá naše policie funguje, ale je to alespoň nějaký pokus o obranu. Podle očekávání moje stížnost propadla policejním sítem až do Mnichovic, kde ve skutečnosti celý problém vzniká. Jejich neobyčejně stupidní a demagogická odpověď už je hodně za hranicí únosnosti a vyjadřuje silné pohrdání právy občanů. Proto jsem se obrátil s dotazem na poradnu Otevřené společnosti na téma Policie jako služba veřejnosti. Na odpověď jsem čekal celých dlouhých 5 měsíců, ale výsledek za to čekání rozhodně nestál - prý se mám s policajty domluvit ústně (jakoby to někdy pomohlo).
Faktem však je, že od té doby jsem zde policejní hlídku nepotkal ani jednou a sirény v noci taky utichly. Zatím...
Ing. Pavel Soukup

Chodník
O obstrukcích obecního úřadu ve věci stavby chodníku u novostaveb na severu Všechrom bylo řečeno i napsáno už mnoho (např. v článku Výstavba chodníků v obci v archivu nebo ve Všechromském zpravodaji. Na základě petice rozhořčených občanů byla tato akce po 6 letech od podání první žádosti zařazena do rozpočtu obce na rok 2013. Jelikož za rok nestihli vyřídit ani stavební povolení, byla přesunuta do rozpočtu na rok 2014 (bod č. 1). Stavební povolení bylo vydáno v červenci 2014, v říjnu byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel stavby (R-14-22-03). Jelikož se od té doby nic nedělo (kromě opětovného přesunutí akce do rozpočtu na rok 2015), dotázal jsem se starosty proč nebyla stavba dosud zahájena, namísto smysluplné odpovědi jsem však dostal jen tento přihlouplý dopis, který sice obsahuje pravdivé informace, ale ty nijak nesouvisejí s mým dotazem ani nijak nevysvětlují 6 měsíční nečinnost úřadu v této věci.
A tak uplynul další rok a z úřadu v této věci nikdo nehnul ani prstem. V březnu byl zastupitelstvem schválen rozpočet na rok 2016, který je vypracován tak neprůhledně, že z něj nelze vyčíst, jestli je v něm tato investice zahrnuta nebo ne. Starosta Šindelář nás však na zasedání ujišťoval, že v rozpočtu tato stavba je a že letos bude zrealizována.
Na zasedání v září 2016 však v rámci veřejné diskuze prohlásil, že tento chodník se realizovat nebude, protože je řada důležitějších staveb na které úřad bude potřebovat peníze. Takže opět lež střídá lež...
Paradoxní je, že za tu dobu (od prvního zařazení akce do rozpočtu na rok 2013) stihlo vedení obce zrealizovat ve Strančicích hned několik chodníků po sobě, a to od rozhodnutí o jeho provedení přes veškerou přípravu, výběr firmy až po realizaci a předání hotového díla. Je potom vůbec možné o takovém starostovi mluvit slušně...?
Ing. Pavel Soukup

Návrhy osadního výboru na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí
Osadní výbor vypracoval začátkem roku 2015 a poté předložil vedení obce 3 návrhy na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí v kritických místech Všechrom. Tyto návrhy byly předloženy k veřejné diskuzi a upraveny na základě připomínek:

Přechod pro chodce u bývalé školy

Pruh pro chodce a zklidnění dopravy na návsi

Přechod pro chodce u trafostanice
Zde jsou stanoviska policie a odboru dopravy k předloženým návrhům. Na jejich základě rozhodla v říjnu 2015 rada obce usnesením R-15-26-13 o zpracování dopravní studie na zklidnění dopravy ve Všechromech. Studie byla nakonec vypracována bez účasti osadního výboru až v únoru 2017, nicméně potvrzuje oprávněnost našich požadavků a výčet problémů v oblasti dopravy je v ní ještě širší, od té doby se však neděje nic, viz. článek Zklidnění dopravy ve Všechromech.

Otevírací doba pošty
Otevírací doba strančické pošty byla po mnoha změnách zřejmě konečně ustálena na snadno zapamatovatelném schématu:
Pondělí:08:00 - 11:00,13:00 - 18:00
Úterý:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Středa:08:00 - 11:00,13:00 - 18:00
Čtvrtek:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Pátek:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Pro ověření aktuálnosti však doporučujeme využít raději přímo stránek České pošty.

Oficiální diskuzní stránka na Facebooku

V souladu s našimi volebními programy (ANO 2011, SNK s podporou ODS) jsme založili novou otevřenou diskuzní skupinu na www.facebook.com/groups/stranciceinfo. Tato stránka by měla sloužit jako oficiální informační a diskuzní kanál mezi obyvateli Strančic vč. přidružených obcí a zastupitelstvem obce. Rádi bychom, aby se do skupiny zapojili i zastupitelé vládnoucí strany, pokusíme se proto prosadit její schválení i zastupitelstvem a zapojení co nejvíce zastupitelů, úspěch této snahy vám však zaručit nemůžeme, proto se každopádně budeme maximálně snažit otevřít komunikaci aspoň vlastními silami.
Naším cílem je, aby se touto cestou mohl kdokoli z obyvatel Strančic zeptat zastupitelů na to, co ho zajímá (proč hlasoval tak či onak, co vedení obce chystá apod.), aby mohl vznést podnět k řešení (kde vybudovat chodník, přechod apod.), upozornit na problém (poškozené značky, díra v silnici, nebezpečné místo) a aby zároveň mohli o těchto věcech diskutovat i ostatní. Také bychom zde chtěli zveřejňovat ankety k otázkám, o kterých se teprve bude rozhodovat, abychom znali názor obyvatel na nejrůznější veřejné záležitosti a mohli tak prosazovat skutečný názor veřejnosti a tím plnit princip zastupitelské demokracie.
Přihlašte se proto do této skupiny a pošlete pozvánky svým přátelům ze Strančic, ať tato stránka co nejlépe odráží názor zdejších obyvatel.
Za opoziční zastupitele Pavel Soukup.

Propadlá vozovka
Po více než dvouletém boji se mi podařilo dosáhnout opravy propadlé vozovky u výjezdu z benzínové pumpy, kde po rozšíření silnice v rámci stavby komerčního areálu pod hřbitovem byl hlavní jízdní pruh silnice od dálnice směrem na Strančice převeden vodorovným značením do místa, kde byla nově rozšířená část silnice napojena na silně pokleslý okraj původního výjezdu z pumpy, ve kterém byl odvodňovací kanál. Ten se po provedení nového značení ocitl uprostřed jízdího pruhu. Odbor dopravy MěÚ v Říčanech velmi vytrvale a tvrdošíjně odmítal zajistit nápravu takto zprasené stavby, přestože je to jeho zákonná povinnost v rámci státního stavebního dohledu, případně kolaudačního řízení, a neváhal přitom zcela otevřeně a opakovaně lhát. Případ se dostal až k veřejnému ochránci práv, jehož zástupce předvedl další sérii neuvěřitelných obstrukcí, ale nakonec se mi podařilo boj ustát a po zvolení nové ochránkyně dovést případ do úspěšného konce.
Více o této vleklé kauze najdete v archivu.
Ing. Pavel Soukup.

Anketa
Vážíme si vašich názorů, protože tyto stránky jsou určeny pro vás a vaši lepší informovanost. Abychom získali i zpětnou vazbu, umístili jsme na tyto stránky anketu (v levém sloupci), ve které je možné vyjádřit svůj názor na obsah a přínos těchto stránek. První negativní hlas ("Nejsou k ničemu") přišel podle očekávání z počítače na OÚ Strančice (IP 80.188.116.232). V neděli 29.1. se však ubohost některého z odpůrců zveřejňování nezkreslených informací o práci našich úředníků projevila skutečně naplno, protože zneužil svého připojení přes mobilní síť O2 a celé odpoledne se bavil neustálým odpojováním a znovupřipojováním k síti (tím získá pokaždé jinou IP adresu a může hlasovat opakovaně) a stále dokola hlasoval pro "žlutou" odpověď (téměř 3 hodiny). Jeho vytrvalost je skutečně obdivuhodná. Kéž by dokázal s podobným nasazením pracovat pro blaho obce a veřejnosti ...
Pro reálnou představu o výsledcích ankety je proto třeba odečíst těchto 76 zfalšovaných hlasů.

Archiv článků
V tomto archivu jsou umístěny starší, nicméně mnohdy ještě stále aktuální články, které byly v minulosti umístěny na této stránce. Jedná se zejména o ukončené kauzy, které však stále vypovídají o stavu veřejné správy, společnosti, ale i naší činnosti a podobně.