Ondřej ze Všechrom Pečeť Ondřeje ze Všechrom

Hlavní stránka
Aktuálně

Archiv
článků

Historie
obce

Osadní
výbor

Všechromský
zpravodaj

Akce
fotogalerie


Mapy

Firmy
v obci

Důležité
kontakty

Zajímavé
odkazy

Sběrný
dvůr

OÚ Strančice
(oficiální web)

Zápisy výborů
a komisí obce

Audiozáznamy
zasedání ZO

Kauzy s OÚ Strančice
(jak funguje náš úřad)

Strančice info
(oficiální veřejná diskuze)

SNK s podporou ODS
(www.strancice.eu)

Mateřské centrum
LODIČKA
BlueBoard.cz
(skutečné výsledky ankety viz. článek "Anketa" v pravé části této stránky)
Napište nám...
Své náměty či připomínky
k obsahu stránek i činnosti osadního výboru můžete psát na info@vsechromy.cz.

Nacházíte se na oficiálních stránkách obce Všechromy (části obce Strančice), které spravuje Osadní výbor Všechrom

Jelikož dokumentů a aktualit na těchto stránkách neustále přibývá a jejich množství začalo přesahovat předpokládanou míru, čímž se trochu ztrácí jejich přehlednost, budou nově přidané dokumenty a texty zvýrazňovány červeně.
Mrzí nás, že vám nemůžeme přinášet víc pozitivních informací, než těch negativních, ale takový je bohužel stav této země a její veřejné správy a zavírat před tím oči není řešením ...


Aktuálně:

Odstávka elektřiny
Dne 12.5. má dojít ve Všechromech k plánované odstávce elekřiny od 12:30 do 15:00.


Na stránce Osadní výbor byl přidán zápis ze schůze dne 12.3.2017.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 13. března 2017
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 13.3.2017 od 19:00. Zde jsou k dispozici materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
Bod 02 - Stavba ochodního centra: Informace k záměru; Situační výkresy; Fotodokumentace - Kostelec
Bod 03 - Dotace pro JSDHO Svojšovice: Dotační program; Pracovní postupy
Bod 04 - Hazardní hry: Návrh vyhlášky
Bod 05 - Dohoda o vyrovnání - vodovod: Návrh dohody; Podíly obcí; Stanovisko právníka
Bod 06 - Darovací smlouva 137/2: Návrh smlouvy; Geometrický plán
Bod 07 - Darovací smlouva 130/1: Návrh smlouvy; Geometrický plán
Bod 08 - Zápis kontrolního výboru: Zápis KV
Bod 09 - Zápis finančního výboru: Zápis FV
Bod 10 - Změna územního plánu: Žádost o změnu ÚP
Bod 11 - Zklidnění dopravy Všechromy: Dopravní studie
Zvukový záznam zasedání je k dipozici ZDE.
Ing. Pavel Soukup


Zklidnění dopravy ve Všechromech
O různá opatření vedoucí ke zklidnění dopravy ve Všechromech žádáme vedení obce již řadu let, většina z nich byla s různými výmluvami zamítnuta a u těch slíbených zůstalo většinou jen u slibů (nesplněných). Na základě mnoha žádostí, urgencí a výmluv nakonec přijala rada obce usnesení R-15-26-13, kterým "ukládá starostovi zadat zpracování dopravní studie se zaměřením na zklidnění dopravy pro celé Všechromy". Pak se ale pět měsíců nedělo nic, kontrolní výbor ani starosta na mé výzvy nijak nereagovali. Až na výzvu osadního výboru odpověděl starosta dopisem, ve kterém slibuje studii zadat. To však trvalo dalších 10 měsíců a výsledkem je pouze potvrzení toho, na co poukazujeme už řadu let (potřeba snížení rychlosti na 30 km/hod, instalace zpomalovacích prahů, nebezpečná chůze ve zúžených profilech bez chodníků - avšak bez nástinu řešení, atd.). Studie je zveřejněna na základě mé žádosti na webových stránkách obce, kde si ji můžete prostudovat.
Na březnovém zasedání ZO, kde se tato studie probírala, přislíbili pánové Hrdlička a Šindelář, že zóna 30 bude provedena v horizontu týdnů, max. měsíců (v závislosti na rozpočtové rezervě), zpomalovací prahy po dokončení vodovodu...
Ing. Pavel Soukup

Strančický tenis
Události ve strančickém tenisovém oddíle v souvislosti s proběhlou rekonstrukcí/opravou tenisových kurtů nemají se Všechromy zdánlivě žádnou spojitost, alespoň ne přímou. Přesto považuji za důležité zveřejnit na těchto stránkách alespoň základní informace, protože to, co se odehrává v tenisovém oddílu, potažmo mezi ním a vedením TJ, je nejen velmi podobné tomu, jak jedná vedení obce s opozičními zastupiteli, s obyvateli Všechrom i dalšími lidmi, ale především proto, že hlavní aktéři obou těchto kauz jsou ty samé osoby.
Za přečtení podle mě určitě stojí zejména dopis tenisového oddílu předaný vedení TJ před zahájením schůze dne 24.3.2016 nazvaný "Tak šel čas aneb rekonstrukce naruby" i zápis z této schůze o vyloučení členů tenisového oddílu (všimněte si hlavně podpisů na konci). Další informace byly ještě před časem k dispozici na stránkách tenisového oddílu, ale ty (jak můžete vidět) nechal výbor TJ zablokovat. Na stránkách TJ Sokol Strančice přitom žádný z dokumentů k nalezení není, ale opět stojí za povšimnutí personální obsazení nového vedení...
Zneužívání moci k osobní pomstě, naprostá ignorace argumentů protistrany, prosazování svých cílů za každou cenu, hledání zástupných problémů, přehazování vlastních pochybení na druhé...
Podle mého názoru by toto jednání namířené proti slušným a obětavým lidem, kteří byli navíc do situace vehnáni lstí právě od těch, kteří se dnes těchto nepravostí dopouštějí, nemělo zůstat nepotrestáno, a jména lidí vláčených špínou by měla být očištěna i s náležitým zadostiučiněním (přinejmenším veřejná omluva by byla určitě namístě).
Tři z vyloučených členů tenisového oddílu se proti vyloučení odvolali (čtvrtý z oddílu dobrovolně vystoupil), nadřízený orgán (Sokolská župa Barákova) rozhodnutí o vyloučení členů zrušil jako neopodstatněné i na základě právního stanoviska a i Odbor sportu se s tímto závěrem ztotožnil (což bylo zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč starosta obce Šindelář psychicky neunesl situaci a fyzicky napadl na kurtech jednoho z tenistů - uděřil ho dřevěným hrablem do obličeje, případ teď šetří policie).
Výbor TJ však i přes závěry kontrolní komise župy a opětovné potvrzení rozhodnutí župy a její opakované výzvy ke smírnému řešení stále trvá na vyloučení členů z tenisového oddílu, což je i podle vyjádření kontrolní komise České obce Sokolské (KK ČOS) nepřípustné (proti rozhodnutí župy o odvolání již není možné se odvolat a je konečné).
K výše uvedenému výčtu nepravostí je tedy třeba přidat ještě opakované nerespektování rozhodnutí nadřízených orgánů a porušování zákonů.
Nová pravidla pro využívání tenisových kurtů zavedená výborem TJ pod vedením MUDr. Štolbové a p. Šindeláře vyvolala vlnu nespokojenosti, která vyústila v podání písemného nesouhlasu rodičů dětí s postupem výboru TJ. Odpověď starostky Sokola zveřejněná na úřední desce TJ vyvolala celkem pochopitelně další reakci nespokojených rodičů.
Všechny dokumenty k této kauze včetně podrobného chronologického přehledu s komentářem můžete nyní najít i na nových stránkách tenisového oddílu www.tenis-strancice.cz, které si oddíl zřídil s podporou většiny členů po zrušení původních stránek vedením TJ...
Ing. Pavel Soukup

Stezka Všechromy - Strančice
Obecní úřad Strančice slibuje občanům Všechrom již skoro dvacet let vybudování stezky pro chodce a cyklisty spojující Všechromy a Strančice. Protože jednání o vybudování stezky podél hlavní silnice, jak je zanesena v územním plánu už 16 let, se dostala do slepé uličky, navrhla v roce 2008 Ing. Žemličková využít prozatímně (do vyřešení situace) původní polní cestu od zatáčky pod zemědělským statkem Jandových přes pole k bývalému drážnímu domku, odkud vede do Strančic zpevněná cesta (dál po Strančicích se sice musí kus cesty po silnici, ale nebezpečnost tohoto úseku je nesrovnatelně menší v porovnání s hlavní silnicí k dálnici). Tato polní cesta byla sice odstraněna a rozorána před desítkami let, ale většina pozemků, které cestu tvořily, byla stále zanesena v katastru a převážná část z nich byla v majetku obce.
Obnovení cesty bylo zaneseno do návrhu nového územního plánu a na přelomu let 2009 a 2010 byla obecním úřadem v místě vybudována nová štěrková komunikace za 1,2 mil. Kč. Byla však provedena velmi neodborně, protože jí chybělo jakékoli odvodnění (příkop), takže brzy byla při silnějších deštích poničena a od té doby se její stav stále zhoršuje, navíc byly na cestě provedeny dva ostré zlomy (s nulovým poloměrem), které jsou nebezpečné při jízdě na kole dolů, a při jízdě nahoru se musí překonat úsek mezi nimi s téměř dvojnásobným sklonem oproti navazujícím úsekům, což je zejména pro méně zdatné cyklisty a s ohledem na kvalitu povrchu často nad jejich síly.
Osadní výbor se proto opakovaně obracel na vedení obce s návrhy na řešení situace (viz. zápisy z jednání OV), vedení obce však všechny jeho návrhy ignorovalo. Zastupitelstvo obce pak zamítlo návrh Z-12-01-02 na zaoblení zlomů, návrh Z-14-01-06 na zařazení odvodnění stezky do rozpočtu 2014 nebyl nikdy splněn a návrh Z-15-02-12 na podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků pod stezkou byl zastupitestvem zamítnut s odůvodněním, že tam žádná oficiální komunikace není a tedy nejsou splněny zákonné podmínky pro převod. Proto jsem podal zastupitelstvu další návrh Z-15-03-14 na zajištění dodatečného povolení pro tuto černou stavbu, starostovi zastupitelé ho však opět zamítli.
Nezbylo tedy, než se obrátit na policii s oznámením o provedení nepovolené stavby. Policie věc prošetřila a předala k řešení Městskému úřadu v Říčanech, kde ho dostal do rukou Ing. Douša z odboru dopravy a ten na základě ústního jednání s p. Šindelářem a Ing. Černým řízení zastavil jen proto, že mu oba svorně tvrdili, že tato cesta zde odjakživa byla a obecní úřad prý provedl jen opravu jejího povrchu. Pan Douša si ani jednu z těchto nehorázných lží nijak neprověřil, přestože součástí spisu je mnoho důkazů o opaku. Samozřejmě jsem obratem podal odvolání (25.2.), krajský úřad rozhodnutí o zastavení řízení zrušil a vrátil věc k novému projednání, přičemž p. Doušovi vytkl celou řadu porušení zákona. Jelikož MěÚ v Říčanech na toto rozhodnutí nijak nereagoval a nevydal v zákonné lhůtě žádné rozhodnutí ve věci, ani neučinil jiný úkon, podal jsem na něj ke Krajskému úřadu stížnost na nečinnost. Jak se ale ukázalo, moje trpělivost s porušováním lhůt úřady je jen o vlas kratší, než vlastní praxe úřadů v této věci, a tak mi hned druhý den přišlo Oznámení o zahájení řízení, ačkoli ve stanovisku kraje se uvádí, že se již vydávat nemá a má se pokračovat v řízení, jakoby bylo řádně zahájeno. Ke skutečnostem uvedeným v oznámení jsem obratem podal své stanovisko.
Ing. Douša nakonec podle očekávání i přes všechny poskytnuté informace opět řízení zastavil s identickým odůvodněním jako v únoru, a tak nezbylo než opět podat další odvolání. Krajský úřad opět rozhodnutí Ing. Douši zrušil se stručným shrnutím, že "usnesení trpí nedostatkem skutkových zjištění, je nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost, usnesení nedává smysl, který by svědčil o skutkových a právních důvodech, které pohnuly správní orgán k vydání usnesení". Ing. Douša i potřetí řízení zastavil, v tomto řízení jsem však už nebyl účastníkem, proto jsem tuto informaci získal až na základě vlastní žádosti. Na postup úřadu jsem tedy podal další stížnost na nečinnost, kterou Krajský úřad opět shledal oprávněnou, rozhodnutí Ing. Douši zrušil a celou věc nepovolené stavby odebral MěÚ v Říčanech a přikázal ji MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
Ing. Pavel Soukup

Strančický zpravodaj aneb co v něm nenajdete
Jelikož Strančický zpravodaj je oficiálně cenzurován starostou (usnesením rady R-11-20-34) a články opozičních zastupitelů obsahující sebemenší kritiku vedení se do něj díky tomu nedostanou (přestože zákon ukládá vydavateli výslovnou povinnost dát přiměřený prostor všem zastupitelům), můžete si neotištěné články přečíst alespoň zde.
Březen 2015 - Neotištěný článek o parkování na chodníku ve Všechromech
Duben 2015 - Neotištěný článek se stručným shrnutím březnového zasedání
Novela tiskového zákona dále zavádí tzv. doplňující informaci, kterou musí vydavatel uveřejnit v nejbližším vydání na žádost zastupitele, kterému nebyl otištěn jeho článek v radničních novinách během 3 měsíců. Vedení obce mi však opět neuveřejnilo ani jednu ze dvou zaslaných doplňujících informací:
Neotištěná doplňující informace o neotištěném článku o parkování na chodníku
Neotištěná doplňující informace o neotištěném článku o březnovém zasedání
Do listopadového vydání jsem poslal další dva články:
Listopad 2015 - Článek o zářijovém zasedání zastupitelstva
Listopad 2015 - Článek o výsledcích soutěže Otevřeno x Zavřeno
Namísto jejich otištění jsem po téměř 4 týdnech dostal tento mail od Mgr. Muchové, po dalších 2 týdnech tento smysluprostý dopis od starosty. Není snad třeba dodávat, že opět žádný z mých článků ve zpravodaji nebyl... Podařilo se mi získat i zmiňované "doporučení právního zástupce", které je ve skutečnosti jen strohým konstatováním, kdo odpovídá za obsah periodika. O tom, že podle dalších paragrafů tiskového zákona má vydavatel i řadu povinností (např. poskytnout přiměřený prostor členům zastupitelstva či uveřejnit zmiňovanou doplňující infomaci), a že kromě práva rozhodovat o obsahu nese i právní odpovědnost za jejich porušení, o tom už se nezmínil ani slovem. Z písemného dotazu, který poslala Mgr. Muchová právnímu zástupci, je kromě zaryté snahy vykroutit se z povinnosti mé články otisknout patrné i to, že právní zástupce obce vůbec neodpověděl na podstatu dotazu, tedy zda MAJÍ nebo NEMAJÍ povinnost moje články otisknout. Tiskový zákon přitom tuto problematiku upravuje v § 4a velmi jasně.
Po uplynutí zákonné lhůty k uveřejnění článků jsem opět požádal o otištění doplňující informace, která nakonec byla překvapivě uveřejněna v únorovém vydání Strančického zpravodaje (na straně 5). Později se ukázalo, že obec v době uzávěrky vydání obdržela usnesení Okresního soudu v souvislosti se žalobou, kterou jsem byl nucen podat na obec pro výše uvedené porušování zákona.
Obec se k žalobě vyjádřila nesouhlasně prostřednictvím právního zástupce obce a navrhla bez smysluplného zdůvodnění žalobu zamítnout. První stání v této věci bylo nařízeno na 9.6.2016 (třičtvrtě roku po podání žaloby), ale bylo odročeno o měsíc a půl kvůli omluvě právního zástupce obce (den před jednáním). Další jednání (20.7.) bylo odročeno o další 3 měsíce s odůvodněním, že jsem na jednání nepřinesl všechny výtisky Strančického zpravodaje za předmětné období v listinné podobě (žádnou výzvu ani informaci o tomto požadavku mi soud nikdy nepodal, ač na to měl více než 10 měsíců, navíc neotištění mých článků potvrzuje obec sama ve svém vyjádření k žalobě). Jednání dne 20.10.2016 bylo opět odročeno, protože právní zástupce obce si vzal lhůtu pro vyjádření k mému vyjádření k jeho vyjádření k žalobě :-/. Dne 8.12.2016 proběhlo další líčení, které skončilo (zatím nepravomocným) rozsudkem, podle kterého je obec povinna doplňující informace dodatečně uveřejnit. Písemné vyhotovení rozsudku mi bylo doručeno až po třech měsících.
Ing. Pavel Soukup

Výstavba nové betonárny ve Všechromech
Ve středu 19.10. se na stránkách OÚ Strančice objevilo oznámení o zahájení zjišťovacího řízení pro posouzení vlivu na životní prostředí pro novostavbu betonárny ve Všechromech. Betonárna by měla být umístěna v komerční zóně na poli pod starou cestou ke hřbitovu (přímo naproti pizzerii La Strada). Tento záměr by zcela jistě měl zásadní negativní dopad nejen díky vysoké prašnosti, ale zejm. díky nárůstu intenzity a nadměrnému hluku z dopravy těžkotonážnímy vozy na všech přístupových komunikacích, kudy by se přivážely suroviny pro výrobu betonu a rozvážela betonová směs na stavby. Vzhledem k tomu, že v oznámení záměru a jeho přílohách je řada neúplných, zavádějících či přímo nepravdivých údajů, které zcela zkreslují výsledný vliv záměru na okolní stavby, zejm. minimálně 10 násobně podhodnocený objem výroby a 20 násobně podhodnocená intenzita dopravy směrem na Všechromy a Strančice, použijeme všechny dostupné legální prostředky, abychom tomuto záměru zabránili.
Text oznámení s přílohami je zveřejněn na portálu informačního systému EIA pod kódem STC 2036
V pondělí 7.11. jsme na Krajský úřad podali vyjádření veřejnosti podle zákona a petici s 234 podpisy proti realizaci záměru. Negativní vyjádření ke stavbě podala na kraj také MUDr. Horáková ze Všechrom a obec Strančice, zastupitelstvo k vyjádření připojilo dodatečně usnesení, ve kterém rovněž poukazuje za zásadní nedostatky záměru a požaduje řádné posouzení jeho vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.
Krajský úřad na základě podaných námitek rozhodl, že záměr BUDE mít významný vliv na životní prostředí a BUDE posuzován podle zákona 100/2001 Sb., do podmínek zahrnul všechny podstatné argumenty, zejm. podhodnocení kapacity záměru a z toho plynoucích vlivů na ŽP a požaduje záměr posoudit i pro maximální teoretickou kapacitu zařízení...
Ing. Pavel Soukup

Komu vadili cyklisti...? Už víme!
Jednou z mála možností cestování na kole po zpevněné cestě, kde jezdí minimum aut nebo žádná, byla do minulého roku silnice z Jažlovic přes zavřený most přes D1 na Předboř. Jenže někomu zde zřejmě vadil pohyb cyklistů natolik, že nainstalované betonové zábrany (celkem 4 za sebou v úseku dlouhém 750 m!) nechal posunout těsně k sobě tak, aby žádnou z nich nemohl cyklista projet ani objet. Obecní úřad navíc nechal u odbočky na Sklenka nainstalovat železnou závoru. O množství cyklistů využívajících tuto trasu svědčí pěšina uježděná v poli kolem zábrany jen několik dní po instalaci závory...
Komu cyklisti natolik leží v žaludku, že kvůli nim poslal na místo těžkou techniku a nechal zábrany přesunout, jsem zjistil až na jaře 2015, kdy jsem všem 3 dotčeným úřadům podal žádost o zprovoznění komunikace pro cyklisty. Zde jsou žádosti a reakce příslušných úřadů: Obecní úřad Strančice, Krajský úřad stč. kraje, Odbor dopravy MěÚ v Říčanech. Za vším tedy opět stojí Ing. Douša z Říčan. Jak si tento pán představuje, že se dá "převést" kolo (navíc třeba s přívěsem pro dítě) přes takovéto šikany, které jsou navíc rozmístěny po silnici v délce 3/4 kilometru, to lze jen těžko pochopit... Protože jeho vyjádření jako obvykle obsahuje kromě nesmyslů a neúplných informací i lži (žádná značka Zákaz vjezdu tam není), podal jsem žádost o poskytnutí doplňujících informací.
Z odpovědi úřadu jsem se opět nic moc nedozvěděl, jen že rozhodnutí o uzavření mostu i pro cyklisty vzešlo z místního šetření a není nijak odůvodněno. Protože pohár mé trpělivosti přetekl, podal jsem na radu vedoucí Kanceláře starosty na Ing. Doušu stížnost Útvaru interního auditu. Vyřízení stížnosti se ujal tajemník MěÚ Ing. Mařík, který ji zamítl jako nedůvodnou. Jelikož se ve své odpovědi nevypořádal se žádným z uvedených pochybení Ing. Douši, podal jsem stížnost na nadřízený orgán. Jelikož ani Krajský úřad nevyřídil mou stížnost ani zčásti, podal jsem v této věci podnět Veřejnému ochránci práv. Podnět se však opět dostal do rukou JUDr. Křečkovi, který podle očekávání neshledal v postupu úřadu žádné pochybení, a tak se kruh opět uzavřel.
Ze získaných dokumentů však vyplynulo, že most má být uzavřen pro "veškerou dopravu mimo pěší", což ale ve skutečnosti není díky několika betonovým zátarasům sahajícím až do příkopů a uzamčené ocelové závoře. Proto jsem odboru dopravy podal stížnost na neoprávněné omezení provozu na pozemní komunikaci s nadějí, že to konečně přinese nějaký efekt. Na další Doušovu odpověď, už ani nemělo smysl jakkoli reagovat, a protože most byl během prodlouženého říjnového víkendu (na výročí vzniku ČSR) skutečně zbourán, a na stránkách Středočeského kraje není k nalezení žádná informace o něm od roku 2014, podal jsem krajskému úřadu žádost o informaci, co vlastně bude dál.
Krajský úřad mi sdělil, že na místě bude brzy vybudován nový most, jehož projektová příprava je v plném proudu a předpokládaný termín zahájení stavby je v první polovině roku 2017, což je po dlouhé době velmi dobrá zpráva.
Ing. Pavel Soukup

21.9.2016 - Právě vyšlo nové číslo Všechromského zpravodaje - č. 45

Cyklotrasy
Takhle vypadají některé úseky značených cyklotras a cyklostezek v obci Strančice. Jedná se o cyklotrasu 0020 směrem na Mnichovice, cyklostezku 0065 směrem na Všechromy a cyklotrasu 0065 z Předboře směrem do Nebřenic (jiné cyklotrasy v obci nejsou.
Proto jsem poslal vedení obce výzvu k zajištění oprav a údržby komunikací, po kterých jsou vedeny značené cyklotrasy, aby se po nich vůbec dalo jezdit. Obecní úřad mi však odpověděl pouze sdělením, že rada obce vzala mou výzvu na vědomí - bez jakéhokoli výsledku...
Pavel Soukup


Stopka na přejezdu
Jelikož v poslední době se ve Všechromech stále častěji objevují hlídky Policie ČR, které namísto zajišťování pořádku a ochrany obyvatel jen buzerují a prudí, poslal jsem na ně stížnost na odbor vnitřní kontroly Policejního prezídia. Moc od toho nečekám, vzhledem k tomu, jak celá naše policie funguje, ale je to alespoň nějaký pokus o obranu. Podle očekávání moje stížnost propadla policejním sítem až do Mnichovic, kde ve skutečnosti celý problém vzniká. Jejich neobyčejně stupidní a demagogická odpověď už je hodně za hranicí únosnosti a vyjadřuje silné pohrdání právy občanů. Proto jsem se obrátil s dotazem na poradnu Otevřené společnosti na téma Policie jako služba veřejnosti. Na odpověď jsem čekal celých dlouhých 5 měsíců, ale výsledek za to čekání rozhodně nestál - prý se mám s policajty domluvit ústně (jakoby to někdy pomohlo).

Faktem však je, že za poslední dva měsíce jsem zde policejní hlídku nepotkal ani jednou a sirény v noci taky utichly. Zatím...
Ing. Pavel Soukup

Daně z nemovitostí
Na výzvu p. Vávry z finančního výboru jsem připravil návrh na kompenzaci zvýšení daně z nemovitostí, které zavádí nová obecní vyhláška. Tato vyhláška byla vypracována tak hloupě, že zvedá daně z bytových staveb ve Strančicích 1,75x a v ostatních částech obce 2,8x, daně z podnikatelských staveb (zejm. hal) však zvyšuje pouze 1,33x. Podle mého návrhu by se každý rok musela polovina z výnosu z daní z nemovitostí vrátit formou investic do té části obce, odkud se tyto daně vybraly (nové chodníky, cyklostezky, opravy komunikací, revitalizace rybníků, atd. atd), a občanům s nízkými příjmy by obec na žádost vracela polovinu ze zaplacené částky na daně z nemovitostí formou finančního daru.
Jak v této věci postupovat v příštích letech, o tom můžete v případě zájmu hlasovat na facebooku.
Pavel Soukup

V sekci Osadní výbor byl přidán zápis č. 6 ze schůze OV.

Všechromský zvon
Původní všechromský zvon z roku 1950 byl po desetiletích navrácen zpět do Všechrom. Zvon stál 17.000,- Kč, obyvatelé Všechrom se na jeho vykoupení složili v dobrovolné sbírce, všem za jejich příspěvky moc děkujeme. Rada obce nám na mou žádost povolila umístit zvon pomocí ocelové konzoly na zeď Hasičárny na návsi. Slavnostní odhalení se uskutečnilo v sobotu 28.5., v sekci Akce - fotogalerie si můžete prohlédnout fotky.

Opět ale neproběhlo vše tak hladce, jak by se mohlo zdát. Rada obce si totiž usnesením R-16-10-04 stanovila podmínku, že instalaci zvonu musí provést osoba k tomu oprávněná (aniž by uvedla podle jakého předpisu). Tento požadavek jsme splnili a montáž nechali provést firmou oprávněnou k provádění staveb a veškeré požadované doklady jsme ve stanovené lhůtě předali vedení obce, to ale poté odmítlo uhradit fakturu za odborné provedení těchto prací (s nesmyslným odůvodněním, že jiným usnesením rozhodli o koupi zvonu, který jim ale nikdo nenabízel), přestože si tuto podmínku sami stanovili.
Pavel Soukup

Zrušení přechodu pro chodce u Svojšovic
Návrh na zrušení přechodu pro chodce
Úřady chtěli občanům Svojšovic zrušit jejich pracně vydobytý přechod přes silnici II/107 u železničního podjezdu. Tento nepochopitelný a absurdně zpátečnický nápad se zrodil v hlavě Ing. Douši z odboru dopravy v Říčanech, který vytrvale odmítá zřídit stejný přechod i ve Všechromech, a hodlal raději zrušit již existující a podle slov svojšováků poměrně hojně využívaný přechod, než aby uznal, že i my (všechromáci) máme nárok na aspoň relativně bezpečné přecházení této frekventované silnice. Letecký pohled na přechod
Opoziční zastupitelka Ing. Jarošová připravila návrh na podání námitky proti tomuto kroku, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 7.3. Účast veřejnosti byla sice (zejm. po dlouhé přestávce) velmi slabá, ale díky petici obyvatel Svojšovic předané vedení obce se podařilo návrh prosadit. Nakonec se sice podařilo zlovůli úřadů zvrátit a na základě podaných připomínek přechod zachovat (či spíše dodatečně povolit, protože se ukázalo, že přechod byl zřízen načerno), ale podle vydaného opatření obecné povahy se ve věci obec Strančice zřejmě vůbec neangažovala (ačkoli jí to zastupitelstvo uložilo usnesením Z-16-01-20) a navíc případné povolení přechodu ve Všechromech je díky tomuto velmi nestandardnímu postupu velmi nejisté.
A jak to vlastně celé vzniklo? Na veřejném zasedání jsem byl nepřímo obviněn, že jsem úřady upozornil na nízkou frekvenci využívání tohoto přechodu a úřady na základě toho chtějí přechod zrušit a přímo osočen vedením, ze za jeho zrušení zkrátka můžu já. Ve skutečnosti chtěl osadní výbor naopak zřídit další přechod na této silnici přímo ve Všechromech, jenže starosta Šindelář to zamítl s odůvodněním, že na silnici II. třídy se prý přechody zřizovat nesmí (viz. zápis ze schůze OV z července 2015 - bod 5). Protože osadní výbor požadoval doložit tuto skutečnost písemně, nechal si p. Šindelář poslat písemná stanoviska policie a odboru dopravy k návrhům OV, kde Ing. Douša uvádí, že "přechody se zřizují v místech silné intenzity pěší dopravy" a požaduje tyto údaje doložit. Protože svojšovický přechod je na stejné silnici a intenzita pěší dopravy na něm bude velmi podobná tomu navrhovanému ve Všechromech, požádal jsem Ing. Doušu o doložení těchto podkladů pro svojšovický přechod, abychom měli v ruce argument pro zřízení našeho přechodu. Douša to pak celé zamotal, protože mi poslal jen lživé sdělení, že přechod prý povoloval v rámci rekonstrukce podjezdu ještě Okresní úřad Praha-východ, který tyto podklady Doušovi při jeho rušení nepředal a teprve na základě mé stížnosti a rozhodnutí kraje vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti se stejným odůvodněním, proti kterému jsem v souladu se stanoviskem krajského úřadu podal odvolání. Mezitím však Douša reagoval na stanovisko kraje již zmíněným návrhem na zrušení tohoto přechodu.
Podané odvolání postoupil MěÚ v Říčanech až po 3 měsících na základě mé urgence krajskému úřadu, který rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. MěÚ v Říčanech mi následně poslal jen dopis se dvěma přiloženými rozhodnutími, ve kterém mi však opět neposkytl požadovanou informaci, proto jsem opět podal stížnost na jeho postup, na základě které jsem od něj dostal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, proti kterému jsem opět podal odvolání. Krajský úřad opět rozhodnutí MěÚ v Říčanech zrušil a opět vrátil věc k novému projednání. MěÚ v Říčanech však opět mlčí, přestože zákonná lhůta marně uplynula už 2.9. ...
Nezávislá odborná porota soutěže otevřeno x zavřeno, kam jsem tuto kauzu přihlásil, k tomu uvádí: "K verzi, že jde o maskování protiprávně vzniklého stavu, se přiklání též nadřízený úřad. Ze snahy maskovat pak lze dovodit podíl na vzniku protiprávního stavu. Pokud dožádaný úřad zjistil, že přechod vznikl načerno, měl při vyřízení žádosti toto žadateli sdělit a protiprávní stav řešit. Namísto toho obstrukčně „mlží“ o údajném spojení s jinou stavbou a nepředání dokumentů, a především se vyhýbá sdělení, že přechod vznikl protiprávně." (Nominace č. 28 v kategorii Zavřeno - Přístup k informacím).

Ing. Pavel Soukup

Chodník
O obstrukcích obecního úřadu ve věci stavby chodníku u novostaveb na severu Všechrom bylo řečeno i napsáno už mnoho (např. v článku Výstavba chodníků v obci v archivu nebo ve Všechromském zpravodaji. Na základě petice rozhořčených občanů byla tato akce po 6 letech od podání první žádosti zařazena do rozpočtu obce na rok 2013. Jelikož za rok nestihli vyřídit ani stavební povolení, byla přesunuta do rozpočtu na rok 2014 (bod č. 1). Stavební povolení bylo vydáno v červenci 2014, v říjnu byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel stavby (R-14-22-03). Jelikož se od té doby nic nedělo (kromě opětovného přesunutí akce do rozpočtu na rok 2015), dotázal jsem se starosty proč nebyla stavba dosud zahájena, namísto smysluplné odpovědi jsem však dostal jen tento přihlouplý dopis, který sice obsahuje pravdivé informace, ale ty nijak nesouvisejí s mým dotazem ani nijak nevysvětlují 6 měsíční nečinnost úřadu v této věci.
A tak uplynul další rok a z úřadu v této věci nikdo nehnul ani prstem. V březnu byl zastupitelstvem schválen rozpočet na rok 2016, který je vypracován tak neprůhledně, že z něj nelze vyčíst, jestli je v něm tato investice zahrnuta nebo ne. Starosta Šindelář nás však na zasedání ujišťoval, že v rozpočtu tato stavba je a že letos bude zrealizována.
Na zasedání v září 2016 však v rámci veřejné diskuze prohlásil, že tento chodník se realizovat nebude, protože je řada důležitějších staveb na které úřad bude potřebovat peníze. Takže opět lež střídá lež...
Paradoxní je, že za tu dobu (od prvního zařazení akce do rozpočtu na rok 2013) stihlo vedení obce zrealizovat ve Strančicích hned několik chodníků po sobě, a to od rozhodnutí o jeho provedení přes veškerou přípravu, výběr firmy až po realizaci a předání hotového díla. Je potom vůbec možné o takovém starostovi mluvit slušně...?

Ing. Pavel Soukup

Autobus přes Všechromy do Čestlic (a Prahy) - zkušební provoz
Osadní výbor obdržel v kopii e-mailem tuto nabídku na půlroční zkušební provoz autobusové linky z Benešova do Čestlic, která by jezdila i přes Všechromy a Strančice. Nabídka byla rozeslána všem obecním úřadům dotčených obcí. Mapka konkrétní trasy zatím k dispozici není, ale podle sdělení provozovatele se připravuje.
Rada obce Strančice překvapivě rozhodla přispět na zkušební provoz linky (poslední bod), ale od té doby nesjou k dispozici žádné další informace.
Pavel Soukup

Zápisy výborů a komisí
Jelikož zápisy výborů a komisí, které vedení obce od roku 2011 odmítá zveřejňovat na internetových stránkách obce, jsou na základě mnou podávaných žádostí poskytovány a zveřejňovány na internetových stránkách obce značně chaoticky a nepřehledně, můžete všechny poskytnuté zápisy najít na přehledné stránce zapisy.vsechromy.cz
Na veřejném zasedání zastupitelstva v březnu 2016 byla opět otevřena otázka, proč nejsou zápisy zveřejňovány v příslušných rubrikách na obecním webu. Starosta Šindelář k tomu m.j. uvedl, že přetížení pracovníci úřadu nemají čas každý zápis skenovat a vyvěšovat na internet. Vysvětlil jsem přítomným občanům, že ve skutečnosti všechny tyto zápisy na základě mnou podávaných žádostí nejen skenují a posílají datovou schránkou, ale následně i vyvěšují na obecním webu v rubrice Poskutnuté informace, ke každému poskytnutému zápisu navíc (z vlastní vůle a nad rámec zákona) posílají nesmyslný doprovodný dopis o poskytnutí informací v příloze vždy podepsaný starostou, a k tomu ještě v měsíci, kdy se žádný z výboru ani komisí nesešly, mi opět posílá dopis s touto informací (i když podle zákona by naopak měli vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ale to nechávám být). Proč tedy odmítají dávat zápisy do rubrik k tomu účelu zřízených je zcela zřejmé - minimální informovanost občanů a maximální chaos v tom, co poskytnout musí pod hrozbou zásahu nadřízených orgánů (k tomu více na stránce Kauzy s OÚ Strančice).
Ing. Pavel Soukup

Návrhy osadního výboru na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí
Osadní výbor vypracoval začátkem roku 2015 a poté předložil vedení obce 3 návrhy na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí v kritických místech Všechrom. Tyto návrhy byly předloženy k veřejné diskuzi a upraveny na základě připomínek:

Přechod pro chodce u bývalé školy

Pruh pro chodce a zklidnění dopravy na návsi

Přechod pro chodce u trafostanice
Zde jsou stanoviska policie a odboru dopravy k předloženým návrhům. Na jejich základě rozhodla v říjnu 2015 rada obce usnesením R-15-26-13 o zpracování dopravní studie na zklidnění dopravy ve Všechromech. Studie byla nakonec vypracována bez účasti osadního výboru až v únoru 2017, nicméně potvrzuje oprávněnost našich požadavků a výčet problémů v oblasti dopravy je v ní ještě širší.

Nebezpečná křižovatka
Osadní výbor se již od února 2012 snaží o zajištění zvýraznění dopravního značení v křižovatce silnic II/107 a III/1015 na okraji Všechrom (směrem na Strančice), kde díky nestandardní situaci dochází velmi často k dopravním nehodám způsobeným většinou nedáním přednosti v jízdě. Veškeré snahy OV v tomto směru však vždy narazily na absolutní nezájem dotčených úřadů, ve většině případů přímo na odpor a vymýšlení absurdních výmluv a nesmyslných argumentů. Vzhledem k tomu, že ani zástupce ombudsmana (JUDr. Křeček) nedokázal zaujmout k věci nestranný postoj a podnět uzavřel s tím, že úřady údajně postupovaly správně, zdálo se, že nezbývá, než se smířit s daným stavem a raději dál dávat přednost vozidlům přijíždějícím od Strančic, než riskovat čelní střet. Poslal jsem však ještě stížnost na JUDr. Křečka přímo ombudsmanovi JUDr. Varvařovskému, který sice potvrdil závěry svého zástupce, nicméně zaurgoval údajně přislíbené provedení vodorovného značení v křižovatce a 7.11.2013 silničáři konečně provedli alespoň přerušovanou vodicí čáru a příčnou čáru souvislou, což už samo o sobě zlepší poměry v křižovatce. Vzhledem k vývoji dosavadních jednání to lze považovat za velký úspěch. Po 3 měsících mi znenadání přišel ještě další dopis od JUDr. Křečka, ve kterém mi sděluje, že náprava ve věci byla zjednána, jakoby to byla jeho zásluha. Více informací najdete v archivu.
Jak se však ukazuje, naše obavy, že toto opatření nebude dostatečné a bez značky upozorňující na místo častých dopravních nehod ještě před křižovatkou bude k nehodám docházet dále, se potvrzují (viz. foto)
Protože provedené vodorovné značení po dvou letech provozu zcela vymizelo, obrátila se jedna z obyvatelek Všechrom přímo na správu silnic se žádostí a zajištění nápravy. Správce komunikace jí sice odpověděl, že náprava nežádoucího stavu je v rukách policie a odboru dopravy v Říčanech, ale sám inicioval jednání a po několika dnech se na místě objevila firma provádějící nové vodorovoné značení. Nejdřív se sice na vozovce objevil jen zcela nesmyslný přechod pro chodce vedoucí ze škarpy do škarpy, bez jakéhokoliv svislého značení, bez jakéhokoliv povolení, a pak byla obnovena i vymizelá přerušovaná vodicí čára, ale po několika dnech byla zebra obroušena a vodorovné značení bylo doplněno i o příčné čáry, vodicí čáry a dokonce i značky Dej přednost v jízdě nakreslené na vozovce. Později se ukázalo, že přechod zde byl nakreslen na základě zmateného pokynu úředníků, kteří si jak je vidět s úředními postupy moc hlavu nelámou, což je v souvislosti s předchozími články o přechodech pro chodce dost zvláštní...
Ing. Pavel Soukup

Poplatky za infrastrukturu
Obrátil se na mě jeden z obyvatel Strančic s dotazem, zda je v pořádku, že obec vybírá od stavebníků kromě poplatků za připojení na inženýrské sítě také poplatky za "ostatní infrastrukturu", a že tak činí pouze na základě usnesení rady obce. Nejdříve jsem ověřil, jaké poplatky a na základě čeho obec vybírá, pak jsem poslal dotaz na Ministerstvo vnitra, které potvrdilo, že poplatky může obec vybírat pouze na základě obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem obce a pouze za zhodnocení pozemku možností připojit se na obecní vodovod a kanalizaci (§ 1 písm. h zák. č. 565/1990 Sb.). Žádný plyn, žádné chodníky. Všechny poplatky vybrané od roku 2007 (a zřejmě i dříve) byly tedy vybírány nezákonně.
Až na opakovaná upozornění na porušování zákona schválilo v září 2015 zastupitelstvo návrh obecní vyhlášky předložený vedením obce, kterou se zavádí poplatky za zhodnocení pozemků podle zákona. Už při jejím schvalování jsem upozorňoval zastupitele na několik rozporů vyhlášky se zákonem, Ministerstvo vnitra mi po půlročním bádání dalo ve dvou bodech za pravdu a potvrdilo nezákonnost vyhlášky, která se pak musela schvalovat znovu na zasedání v červnu 2016.
Ing. Pavel Soukup

Otevírací doba pošty
Otevírací doba strančické pošty byla po mnoha změnách zřejmě konečně ustálena na snadno zapamatovatelném schématu:
Pondělí:08:00 - 11:00,13:00 - 18:00
Úterý:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Středa:08:00 - 11:00,13:00 - 18:00
Čtvrtek:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Pátek:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Pro ověření aktuálnosti však doporučujeme využít raději přímo stránek České pošty.

Oficiální diskuzní stránka na Facebooku

V souladu s našimi volebními programy (ANO 2011, SNK s podporou ODS) jsme založili novou otevřenou diskuzní skupinu na www.facebook.com/groups/stranciceinfo. Tato stránka by měla sloužit jako oficiální informační a diskuzní kanál mezi obyvateli Strančic vč. přidružených obcí a zastupitelstvem obce. Rádi bychom, aby se do skupiny zapojili i zastupitelé vládnoucí strany, pokusíme se proto prosadit její schválení i zastupitelstvem a zapojení co nejvíce zastupitelů, úspěch této snahy vám však zaručit nemůžeme, proto se každopádně budeme maximálně snažit otevřít komunikaci aspoň vlastními silami.
Naším cílem je, aby se touto cestou mohl kdokoli z obyvatel Strančic zeptat zastupitelů na to, co ho zajímá (proč hlasoval tak či onak, co vedení obce chystá apod.), aby mohl vznést podnět k řešení (kde vybudovat chodník, přechod apod.), upozornit na problém (poškozené značky, díra v silnici, nebezpečné místo) a aby zároveň mohli o těchto věcech diskutovat i ostatní. Také bychom zde chtěli zveřejňovat ankety k otázkám, o kterých se teprve bude rozhodovat, abychom znali názor obyvatel na nejrůznější veřejné záležitosti a mohli tak prosazovat skutečný názor veřejnosti a tím plnit princip zastupitelské demokracie.
Přihlašte se proto do této skupiny a pošlete pozvánky svým přátelům ze Strančic, ať tato stránka co nejlépe odráží názor zdejších obyvatel.
Za opoziční zastupitele Pavel Soukup.

Propadlá vozovka
Po více než dvouletém boji se mi podařilo dosáhnout opravy propadlé vozovky u výjezdu z benzínové pumpy, kde po rozšíření silnice v rámci stavby komerčního areálu pod hřbitovem byl hlavní jízdní pruh silnice od dálnice směrem na Strančice převeden vodorovným značením do místa, kde byla nově rozšířená část silnice napojena na silně pokleslý okraj původního výjezdu z pumpy, ve kterém byl odvodňovací kanál. Ten se po provedení nového značení ocitl uprostřed jízdího pruhu. Odbor dopravy MěÚ v Říčanech velmi vytrvale a tvrdošíjně odmítal zajistit nápravu takto zprasené stavby, přestože je to jeho zákonná povinnost v rámci státního stavebního dohledu, případně kolaudačního řízení, a neváhal přitom zcela otevřeně a opakovaně lhát. Případ se dostal až k veřejnému ochránci práv, jehož zástupce předvedl další sérii neuvěřitelných obstrukcí, ale nakonec se mi podařilo boj ustát a po zvolení nové ochránkyně dovést případ do úspěšného konce.
Více o této vleklé kauze najdete v archivu.
Ing. Pavel Soukup.

Anketa
Vážíme si vašich názorů, protože tyto stránky jsou určeny pro vás a vaši lepší informovanost. Abychom získali i zpětnou vazbu, umístili jsme na tyto stránky anketu (v levém sloupci), ve které je možné vyjádřit svůj názor na obsah a přínos těchto stránek. První negativní hlas ("Nejsou k ničemu") přišel podle očekávání z počítače na OÚ Strančice (IP 80.188.116.232). V neděli 29.1. se však ubohost některého z odpůrců zveřejňování nezkreslených informací o práci našich úředníků projevila skutečně naplno, protože zneužil svého připojení přes mobilní síť O2 a celé odpoledne se bavil neustálým odpojováním a znovupřipojováním k síti (tím získá pokaždé jinou IP adresu a může hlasovat opakovaně) a stále dokola hlasoval pro "žlutou" odpověď (téměř 3 hodiny). Jeho vytrvalost je skutečně obdivuhodná. Kéž by dokázal s podobným nasazením pracovat pro blaho obce a veřejnosti ...
Pro reálnou představu o výsledcích ankety je proto třeba odečíst těchto 76 zfalšovaných hlasů.

Archiv článků
V tomto archivu jsou umístěny starší, nicméně mnohdy ještě stále aktuální články, které byly v minulosti umístěny na této stránce. Jedná se zejména o ukončené kauzy, které však stále vypovídají o stavu veřejné správy, společnosti, ale i naší činnosti a podobně.