Ondřej ze Všechrom Pečeť Ondřeje ze Všechrom

Hlavní stránka
Aktuálně

Archiv
článků

Historie
obce

Osadní
výbor

Všechromský
zpravodaj

Akce
fotogalerie


Mapy

Firmy
v obci

Důležité
kontakty

Zajímavé
odkazy

Sběrný
dvůr

OÚ Strančice
(oficiální web)

Zápisy výborů
a komisí obce

Audiozáznamy
zasedání ZO

Kauzy s OÚ Strančice
(jak funguje náš úřad)

Strančice info
(oficiální veřejná diskuze)

SNK s podporou ODS
(www.strancice.eu)

Mateřské centrum
LODIČKA
BlueBoard.cz
(skutečné výsledky ankety viz. článek "Anketa" v pravé části této stránky)
Napište nám...
Své náměty či připomínky
k obsahu stránek i činnosti osadního výboru můžete psát na info@vsechromy.cz.

Nacházíte se na oficiálních stránkách obce Všechromy (části obce Strančice), které spravuje Osadní výbor Všechrom

Jelikož dokumentů a aktualit na těchto stránkách neustále přibývá a jejich množství začalo přesahovat předpokládanou míru, čímž se trochu ztrácí jejich přehlednost, budou nově přidané dokumenty a texty zvýrazňovány červeně.
Mrzí nás, že vám nemůžeme přinášet víc pozitivních informací, než těch negativních, ale takový je bohužel stav této země a její veřejné správy a zavírat před tím oči není řešením ...


Aktuálně:

V sekci Osadní výbor byl přidán zápis č. 6 ze schůze OV.

Takhle vypadá každoročně náves ve Všechromech (obecní pozemek) - bohužel. Na druhé fotografii je přístup do Mateřského centra Lodička...

Pár dní po zveřejnění těchto fotografií se na návsi konečně objevili pracovníci OÚ a náves posekali (tedy spíš pokosili).

Stopka na přejezdu
Jelikož v poslední době se ve Všechromech stále častěji objevují hlídky Policie ČR, které namísto zajišťování pořádku a ochrany obyvatel jen buzerují a prudí, poslal jsem na ně stížnost na odbor vnitřní kontroly Policejního prezídia. Moc od toho nečekám, vzhledem k tomu, jak celá naše policie funguje, ale je to alespoň nějaký pokus o obranu. Podle očekávání moje stížnost propadla policejním sítem až do Mnichovic, kde ve skutečnosti celý problém vzniká. Jejich neobyčejně stupidní a demagogická odpověď už je hodně za hranicí únosnosti a vyjadřuje silné pohrdání právy občanů. Proto jsem se obrátil s dotazem na poradnu Otevřené společnosti na téma Policie jako služba veřejnosti. Zatím jsem bohužel dostal jen informaci, že na mém dotazu se intenzivně pracuje a během několika dní obdržím odpověď. Už ale uběhl víc než měsíc a půl a odpověď nepřichází...
Ing. Pavel Soukup

Strančický zpravodaj aneb co v něm nenajdete
Jelikož Strančický zpravodaj je oficiálně cenzurován starostou (usnesením rady R-11-20-34) a články opozičních zastupitelů obsahující sebemenší kritiku vedení se do něj díky tomu nedostanou (přestože zákon ukládá vydavateli výslovnou povinnost dát přiměřený prostor všem zastupitelům), můžete si neotištěné články přečíst alespoň zde.
Březen 2015 - Neotištěný článek o parkování na chodníku ve Všechromech
Duben 2015 - Neotištěný článek se stručným shrnutím březnového zasedání
Novela tiskového zákona dále zavádí tzv. doplňující informaci, kterou musí vydavatel uveřejnit v nejbližším vydání na žádost zastupitele, kterému nebyl otištěn jeho článek v radničních novinách během 3 měsíců. Vedení obce mi však opět neuveřejnilo ani jednu ze dvou zaslaných doplňujících informací:
Neotištěná doplňující informace o neotištěném článku o parkování na chodníku
Neotištěná doplňující informace o neotištěném článku o březnovém zasedání
Do listopadového vydání jsem poslal další dva články:
Listopad 2015 - Článek o zářijovém zasedání zastupitelstva
Listopad 2015 - Článek o výsledcích soutěže Otevřeno x Zavřeno
Namísto jejich otištění jsem po téměř 4 týdnech dostal tento mail od Mgr. Muchové, po dalších 2 týdnech tento smysluprostý dopis od starosty. Není snad třeba dodávat, že opět žádný z mých článků ve zpravodaji nebyl... Podařilo se mi získat i zmiňované "doporučení právního zástupce", které je ve skutečnosti jen strohým konstatováním, kdo odpovídá za obsah periodika. O tom, že podle dalších paragrafů tiskového zákona má vydavatel i řadu povinností (např. poskytnout přiměřený prostor členům zastupitelstva či uveřejnit zmiňovanou doplňující infomaci), a že kromě práva rozhodovat o obsahu nese i právní odpovědnost za jejich porušení, o tom už se nezmínil ani slovem. Z písemného dotazu, který poslala Mgr. Muchová právnímu zástupci, je kromě zaryté snahy vykroutit se z povinnosti mé články otisknout patrné i to, že právní zástupce obce vůbec neodpověděl na podstatu dotazu, tedy zda MAJÍ nebo NEMAJÍ povinnost moje články otisknout. Tiskový zákon přitom tuto problematiku upravuje v § 4a velmi jasně.
Po uplynutí zákonné lhůty k uveřejnění článků jsem opět požádal o otištění doplňující informace, která nakonec byla překvapivě uveřejněna v únorovém vydání Strančického zpravodaje (na straně 5). Později se ukázalo, že obec v době uzávěrky vydání obdržela usnesení Okresního soudu v souvislosti se žalobou, kterou jsem byl nucen podat na obec pro výše uvedené porušování zákona.
První stání v této věci bylo třičtvrtě roku po podání žaloby nařízeno na 9.6.2016, ale bylo odročeno o měsíc a půl kvůli omluvě právního zástupce obce (den před jednáním). Další jednání (20.7.) bylo odročeno o další 3 měsíce s odůvodněním, že jsem na jednání nepřinesl všechny výtisky Strančického zpravodaje za předmětné období v listinné podobě (žádnou výzvu ani informaci o tomto požadavku mi soud nikdy nepodal, ač na to měl více než 10 měsíců, navíc neotištění mých článků potvrzuje obec sama ve svém vyjádření k žalobě). Pokud by měl někdo z vás zájem, může se přijít podívat ve čtvrtek 20.10. od 11:00 na další jednání v této věci u Okresního soudu Praha-východ (Na Poříčí 20, Praha 1, jednací síň č. 3, 1. patro) - jednání je veřejné.
Ing. Pavel Soukup

Strančický tenis
Události ve strančickém tenisovém oddíle v souvislosti s probíhající rekonstrukcí/opravou tenisových kurtů nemají se Všechromy zdánlivě žádnou spojitost, alespoň ne přímou. Přesto považuji za důležité zveřejnit na těchto stránkách alespoň základní informace, protože to, co se odehrává v tenisovém oddílu, potažmo mezi ním a vedením TJ, je nejen velmi podobné tomu, jak jedná vedení obce s opozičními zastupiteli, s obyvateli Všechrom i dalšími lidmi, ale především proto, že hlavní aktéři obou těchto kauz jsou ty samé osoby.
Za přečtení podle mě určitě stojí zejména dopis tenisového oddílu předaný vedení TJ před zahájením schůze dne 24.3.2016 nazvaný "Tak šel čas aneb rekonstrukce naruby" i zápis z této schůze o vyloučení členů tenisového oddílu (všimněte si hlavně podpisů na konci). Další informace můžete najít přímo na stránkách tenisového oddílu, na stránkách TJ Sokol Strančice žádný z dokumentů k nalezení není, ale za povšimnutí stojí personální obsazení nového vedení...
Zneužívání moci k osobní pomstě, naprostá ignorace argumentů protistrany, prosazování svých cílů za každou cenu, hledání zástupných problémů, přehazování vlastních pochybení na druhé...
Podle mého názoru by toto jednání namířené proti slušným a obětavým lidem, kteří byli navíc do situace vehnáni lstí právě od těch, kteří se dnes těchto nepravostí dopouštějí, nemělo zůstat nepotrestáno, a jména lidí vláčených špínou by měla být očištěna i s náležitým zadostiučiněním (veřejná omluva by byla určitě namístě).
Z důvěryhodných zdrojů mám informace o tom, že poškození se hodlají bránit odvoláním k příslušným orgánům sokolské župy, od kterých očekávají nestranný a lidský přístup k řešení situace. Podle neoficiálních informací se tak i stalo a sokolská župa zrušila rozhodnutí TJ Sokol Strančice o vyloučení členů tenisového oddílu. Nejspíš právě to bylo jedním z hlavních důvodů, proč starosta obce Šindelář psychicky neunesl situaci a v neděli 17.7. fyzicky napadl na kurtech jednoho z tenistů (uděřil ho dřevěným hrablem do obličeje). Případ teď údajně šetří policie.
Ing. Pavel Soukup

Stezka Všechromy - Strančice
Obecní úřad Strančice slibuje občanům Všechrom již skoro dvacet let vybudování stezky pro chodce a cyklisty spojující Všechromy a Strančice. Protože jednání o vybudování stezky podél hlavní silnice, jak je zanesena v územním plánu už 16 let, se dostala do slepé uličky, navrhla v roce 2008 Ing. Žemličková využít prozatímně (do vyřešení situace) původní polní cestu od zatáčky pod zemědělským statkem Jandových přes pole k bývalému drážnímu domku, odkud vede do Strančic zpevněná cesta (dál po Strančicích se sice musí kus cesty po silnici, ale nebezpečnost tohoto úseku je nesrovnatelně menší v porovnání s hlavní silnicí k dálnici). Tato polní cesta byla sice odstraněna a rozorána před desítkami let, ale většina pozemků, které cestu tvořily, byla stále zanesena v katastru a převážná část z nich byla v majetku obce.
Obnovení cesty bylo zaneseno do návrhu nového územního plánu a na přelomu let 2009 a 2010 byla obecním úřadem v místě vybudována nová štěrková komunikace za 1,2 mil. Kč. Byla však provedena velmi neodborně, protože jí chybělo jakékoli odvodnění (příkop), takže brzy byla při silnějších deštích poničena a od té doby se její stav stále zhoršuje, navíc byly na cestě provedeny dva ostré zlomy (s nulovým poloměrem), které jsou nebezpečné při jízdě na kole dolů, a při jízdě nahoru se musí překonat úsek mezi nimi s téměř dvojnásobným sklonem oproti navazujícím úsekům, což je zejména pro méně zdatné cyklisty a s ohledem na kvalitu povrchu často nad jejich síly.
Osadní výbor se proto opakovaně obracel na vedení obce s návrhy na řešení situace (viz. zápisy z jednání OV), vedení obce však všechny jeho návrhy ignorovalo. Zastupitelstvo obce pak zamítlo návrh Z-12-01-02 na zaoblení zlomů, návrh Z-14-01-06 na zařazení odvodnění stezky do rozpočtu 2014 nebyl nikdy splněn a návrh Z-15-02-12 na podání žádosti o bezúplatný převod státních pozemků pod stezkou byl zastupitestvem zamítnut s odůvodněním, že tam žádná oficiální komunikace není a tedy nejsou splněny zákonné podmínky pro převod. Proto jsem podal zastupitelstvu další návrh Z-15-03-14 na zajištění dodatečného povolení pro tuto černou stavbu, starostovi zastupitelé ho však opět zamítli.
Nezbylo tedy, než se obrátit na policii s oznámením o provedení nepovolené stavby. Policie věc prošetřila a předala k řešení Městskému úřadu v Říčanech, kde ho dostal do rukou Ing. Douša z odboru dopravy a ten na základě ústního jednání s p. Šindelářem a Ing. Černým řízení zastavil jen proto, že mu oba svorně tvrdili, že tato cesta zde odjakživa byla a obecní úřad prý provedl jen opravu jejího povrchu. Pan Douša si ani jednu z těchto nehorázných lží nijak neprověřil, přestože součástí spisu je mnoho důkazů o opaku. Samozřejmě jsem obratem podal odvolání (25.2.), krajský úřad rozhodnutí o zastavení řízení zrušil a vrátil věc k novému projednání, přičemž p. Doušovi vytkl celou řadu porušení zákona. Jelikož MěÚ v Říčanech na toto rozhodnutí nijak nereagoval a nevydal v zákonné lhůtě žádné rozhodnutí ve věci, ani neučinil jiný úkon, podal jsem na něj ke Krajskému úřadu stížnost na nečinnost. Jak se ale ukázalo, moje trpělivost s porušováním lhůt úřady je jen o vlas kratší, než vlastní praxe úřadů v této věci, a tak mi hned druhý den přišlo Oznámení o zahájení řízení, ačkoli ve stanovisku kraje se uvádí, že se již vydávat nemá a má se pokračovat v řízení, jakoby bylo řádně zahájeno. Ke skutečnostem uvedeným v oznámení jsem obratem podal své stanovisko.
Ing. Douša nakonec podle očekávání i přes všechny poskytnuté informace opět řízení zastavil s identickým odůvodněním jako v únoru, a tak nezbylo než opět podat další odvolání.
Ing. Pavel Soukup

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 6.června 2016
Další veřejné zasedání se uskutečnilo v pondělí 6.6.2016 od 19:00. Zde je program a všechny materiály k projednání dodané obecním úřadem:
Návrh zápisu - důvodové zprávy a návrhy usnesení k jednotlivým bodům
(Bohužel nemohu zaručit, že všechny přílohy jsou správně přiřazeny k jednotlivým bodům programu, v podkladech byl obrovský chaos, chybí u nich číslování a tam kde bylo, bylo špatně. Vzhledem k množství podkladů (46 dokumentů!) jsem nad tím strávil celý den, na víc už bohužel nemám čas, tak prosím buďte shovívaví.)
Bod 02: Přehled dokumentů - závěrečný účet, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Příloha - předmět činnosti, Další přílohy, Výsledky hospodaření, Vyúčtování přijatých dotací, Účtová osnova
Bod 03: Finanční hospodaření, Stavy na účtech, Tabulka 1, Tabulka 2, Tabulka 3, Tabulka 4, Tabulka 5, Tabulka 6
Bod 04: Zpráva auditora
Bod 05: Rozvaha MŠ, Výkaz zisku a ztráty MŠ
Bod 06: Rozvaha ZŠ, Výkaz zisku a ztráty ZŠ
Bod 07: Rozpočtové opatření, Vyúčtování stočného, Faktura Vodos
Bod 08: Žádost o změnu územního plánu + podklady
Bod 09: Úsekové měření - prezentace, List úseku, Vzor veřejnoprávní smlouvy na úsekové měření
Bod 10: Dopis z MěÚ V Říčanech, Stávající smlouva, Návrh dodatku ke smlouvě, Soupis projednaných přestupků 2015
Bod 11: Návrh OZV o zákazu požívání alkoholu, Právní rozbor návrhu OZV
Bod 12: Návrh OZV o poplatku za zhodnocení pozemků, Právní rozbor návrhu OZV
Bod 13: Návrh OZV o koeficientu daně z nemovitostí, Právní rozbot návrhu OZV
Bod 14: Žádost o stavbu boxu na kontejnery
Bod 15: Rezignace členky finančního výboru
Bod 17: Zápis kontrolního výboru 05/2016
Bod 18: Návrh smlouvy o věcném břemeni, Grafická část geometrického plánu
Bod 19: Vyhodnoceni opatření obce Strančice Ministerstvem vnitra, Zpráva obce Strančice o odstranění nedostatků - březen, Průvodní dopis ke zprávě - květen, Zpráva obce Strančice o odstranění nedostatků - květen
Ing. Pavel Soukup

Na stránce Akce - fotogalerie byly přidány fotky z Dětského dne 2016


Všechromský zvon
Původní všechromský zvon z roku 1950 byl po desetiletích navrácen zpět do Všechrom. Zvon stál 17.000,- Kč, obyvatelé Všechrom se na jeho vykoupení složili v dobrovolné sbírce, všem za jejich příspěvky moc děkujeme. Rada obce nám na mou žádost povolila umístit zvon pomocí ocelové konzoly na zeď Hasičárny na návsi. Slavnostní odhalení se uskutečnilo v sobotu 28.5., v sekci Akce - fotogalerie si můžete prohlédnout fotky.

Pavel Soukup

Zrušení přechodu pro chodce u Svojšovic
Návrh na zrušení přechodu pro chodce
Úřady chtěli občanům Svojšovic zrušit jejich pracně vydobytý přechod přes silnici II/107 u železničního podjezdu. Tento nepochopitelný a absurdně zpátečnický nápad se zrodil v hlavě Ing. Douši z odboru dopravy v Říčanech, který vytrvale odmítá zřídit stejný přechod i ve Všechromech, a hodlal raději zrušit již existující a podle slov svojšováků poměrně hojně využívaný přechod, než aby uznal, že i my (všechromáci) máme nárok na aspoň relativně bezpečné přecházení této frekventované silnice. Letecký pohled na přechod
Opoziční zastupitelka Ing. Jarošová připravila návrh na podání námitky proti tomuto kroku, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 7.3. Účast veřejnosti byla sice (zejm. po dlouhé přestávce) velmi slabá, ale díky petici obyvatel Svojšovic předané vedení obce se podařilo návrh prosadit. Nakonec se sice podařilo zlovůli úřadů zvrátit a na základě podaných připomínek přechod zachovat (či spíše dodatečně povolit, protože se ukázalo, že přechod byl zřízen načerno), ale podle vydaného opatření obecné povahy se ve věci obec Strančice zřejmě vůbec neangažovala (ačkoli jí to zastupitelstvo uložilo usnesením Z-16-01-20) a navíc případné povolení přechodu ve Všechromech je díky tomuto velmi nestandardnímu postupu velmi nejisté.
A jak to vlastně celé vzniklo? Na veřejném zasedání jsem byl nepřímo obviněn, že jsem úřady upozornil na nízkou frekvenci využívání tohoto přechodu a úřady na základě toho chtějí přechod zrušit a přímo osočen vedením, ze za jeho zrušení zkrátka můžu já. Ve skutečnosti chtěl osadní výbor naopak zřídit další přechod na této silnici přímo ve Všechromech, jenže starosta Šindelář to zamítl s odůvodněním, že na silnici II. třídy se prý přechody zřizovat nesmí (viz. zápis ze schůze OV z července 2015 - bod 5). Protože osadní výbor požadoval doložit tuto skutečnost písemně, nechal si p. Šindelář poslat písemná stanoviska policie a odboru dopravy k návrhům OV, kde Ing. Douša uvádí, že "přechody se zřizují v místech silné intenzity pěší dopravy" a požaduje tyto údaje doložit. Protože svojšovický přechod je na stejné silnici a intenzita pěší dopravy na něm bude velmi podobná tomu navrhovanému ve Všechromech, požádal jsem Ing. Doušu o doložení těchto podkladů pro svojšovický přechod, abychom měli v ruce argument pro zřízení našeho přechodu. Douša to pak celé zamotal, protože mi poslal jen lživé sdělení, že přechod prý povoloval v rámci rekonstrukce podjezdu ještě Okresní úřad Praha-východ, který tyto podklady Doušovi při jeho rušení nepředal a teprve na základě mé stížnosti a rozhodnutí kraje vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti se stejným odůvodněním, proti kterému jsem v souladu se stanoviskem krajského úřadu podal odvolání. Mezitím však Douša reagoval na stanovisko kraje již zmíněným návrhem na zrušení tohoto přechodu.
Ing. Pavel Soukup

Zklidnění dopravy ve Všechromech
O různá opatření vedoucí ke zklidnění dopravy ve Všechromech žádáme vedení obce již řadu let, většina z nich byla s různými výmluvami zamítnuta a u těch slíbených zůstalo většinou jen u slibů (nesplněných). Posledním krokem v této věci bylo až do nedávna přijetí usnesení R-15-26-13, kterým rada obce "ukládá starostovi zadat zpracování dopravní studie se zaměřením na zklidnění dopravy pro celé Všechromy". Pak se ale pět měsíců nedělo nic, kontrolní výbor ani starosta na mé výzvy nijak nereagovali. Až na výzvu osadního výboru odpověděl starosta dopisem, ve kterém slibuje studii zadat, ovšem nezmiňuje se o žádném konkrétním termínu, ani o tom, zda k zadání studie přizve i osadní výbor. Nezbývá než doufat, že se obyvatelé Všechrom po letech konečně dočkají v tomto směru alespoň nějakého výsledku.
Ing. Pavel Soukup

Proč musíme platit za vyvážení poloprázdných popelnic...
Od zrušení jednorázových známek na svoz směsného komunálního odpadu skupinou kolem starosty Šindeláře v roce 2011 se někteří občané pozastavují nad tím, proč musí platit za minimálně čtrnáctidenní svoz své popelnice, když domácnost důsledně třídící odpad v souladu se zákonem ji nedokáže naplnit ani za měsíc. Určitou úlevou bylo zavedení popelnic o objemu 80 l, ale cenový rozdíl oproti ostatním druhům svozu je velmi nevýrazný - za vyvezení 80l nádoby při frekvenci 14 dní zaplatíme 58 Kč (roční cena 1.500 Kč), zatímco za vyvezení 120l nádoby při frekvenci 7 dní se platí jen 44 Kč (roční cena 2.300 Kč). Pomineme-li, jaký vliv má tato skutečnost na motivaci občanů k důslednému třídění všech využitelných složek odpadu (téměř polovina domácností ve Strančicích stále využívá 14ti denní svoz 120l nádoby), zůstává zde otázka, kdo tuto situaci znevýhodňující poctivě třídící občany stále udržuje.
Podařilo se mi zjistit, že v nabídce svozové firmy jsou každoročně jednorázové svozy zahrnuty, ale do návrhu vyhlášky na rok 2015 předložené zastupitelstvu ke schválení je obecní úřad vůbec nezahrnul (a nepřiložil k návrhu ani nabídku svozové firmy), čímž o nich de facto rozhodl za něj. Na tuto skutečnost jsem poukázal a na zasedání v září 2015 jsem předložil návrh na zapracování jednorázových svozů do návrhu vyhlášky na příští rok, můj návrh však starostovi zastupitelé svou většinou hlasů zamítli (viz. zápis ze zasedání - bod Z-15-03-13). V návrhu vyhlášky na rok 2016 se pak jednorázové svozy sice přesto objevily, ale jen jako doplňkový svoz k ostatním variantám (viz. Čl. 4). Při projednávání vyhlášky v prosinci 2015 jsem podal pozměňovací návrh, aby ustanovení o doplňkovém typu svozu bylo vypuštěno, opět jsem byl vládnoucími zastupiteli přehlasován (viz. bod Z-15-04-05).
Kdo tedy stojí za touto šikanou poctivých občanů je zcela zřejmé, vylučovací metodou lze ze zápisů snadno zjistit, kdo konkrétně hlasoval proti těmto návrhům.
Už před léty jsem čelil smyšlenému obvinění starosty Šindeláře, že za zrušení jednorázových známek mohu já, více o této věci se můžete dočíst v archivu v článku Obecní vyhlášky o odpadech.
Ing. Pavel Soukup

Autobus přes Všechromy do Čestlic (a Prahy) - zkušební provoz
Osadní výbor obdržel v kopii e-mailem tuto nabídku na půlroční zkušební provoz autobusové linky z Benešova do Čestlic, která by jezdila i přes Všechromy a Strančice. Nabídka byla rozeslána všem obecním úřadům dotčených obcí. Mapka konkrétní trasy zatím k dispozici není, ale podle sdělení provozovatele se připravuje.
Rada obce Strančice překvapivě rozhodla přispět na zkušební provoz linky (poslední bod), uvidíme, jak se k tomu postaví ostatní obce.
Pavel Soukup

Velikonoční jarmark
Proč letos nebude v obci Velikonoční jarmark, který v loňském roce sklidil velký úspěch?
Pomineme-li skutečnost, že vedení obce se od této akce vloni distancovalo, odmítlo ji jakkoli podpořit a ve finále zřejmě poslali na stánkaře a organizátory přepadovou kontrolu ČOI, je tu několik dalších, závažnějších důvodů. Starosta dostal od Ministerstva vnitra už v lednu 2015 upozornění, že obecní vyhláška o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích je v rozporu s nálezem Ústavního soudu, protože obsahuje výjimku z tohoto zákazu pro akce pořádané obcí. Téměř rok se nic nedělo a tato zpráva se držela v tajnosti, po debaklu Vánočního jarmarku, ze kterého se vedení obce podařilo vyštípat dosavadní organizátorku (která to převzala po zrušeném sdružení Dvě Věže) a náslilně převzalo jeho organizaci, přišli náhle na prosincové zasedání s návrhem zrušit zmíněnou výjimku v OZV. Díky absenci podkladů a neznalosti souvislostí jsme tento návrh jednomyslně schválili. Pak jsem ale zjistil, že taková výjimka ve vyhlášce být může, jen nesmí být vázána na konkrétní osobu pořadatele (např. obec). Předložil jsem proto zastupitelstvu návrh na změnu vyhlášky, který jsem předtím písemně konzultoval s Ministerstvem vnitra, které k němu vydalo kladné stanovisko. Starosta na zasedání uvedl, že volal na ministerstvo Dr. Chytilovi, který vyhlášku připravoval, a ten údajně prohlásil, že (cituji starostu) "ten blábol, kterej jste tady napsal, to on řek, že to v žádnym případě do žádný vyhlášky nepude, protože to je taková blbost, že se to tam ani napsat nedá" (celé projednávání tohoto bodu je k dispozici na audiozáznamu od času 2:06:12, konkrétní výrok starosty pak v čase 2:18:00). A tak vládnoucí zastupitelé můj návrh zamítli hlasováním a díky tomu se ani na organizovaných akcích nesmí na náměstí požívat (tedy ani podávat) jakýkoli alkohol. Navíc jsem na ministerstvo volal a žádný Chytil ani Chitil ani doktor ani inženýr tam vůbec nepracuje... A mimochodem by to měl být člověk, který navrhl obci znění vyhlášky, které bylo v rozporu s nálezem Ústavního soudu...
Připočeteme-li k tomu ještě obstrukce, kterými se vedení obce všemožně snaží znesnadnit organizátorce jarmarku její činnost v mateřském centru, zejm. neustálé naschvály s pronájmem prostoru nebo snahy o astronomické zvyšování nájmu a plateb za energie, není na nechuti k organizování dalšího jarmarku vůbec nic nepochopitelného.
Rozhodně by si však zasloužila velký dík za to, co už pro obec a její občany vykonala, a za její neutuchající snahu překonat tyto neustálé nástrahy a uhájit maximum akcí pro veřejnost.
Ing. Pavel Soukup

Zápisy výborů a komisí
Jelikož zápisy výborů a komisí, které vedení obce od roku 2011 odmítá zveřejňovat na internetových stránkách obce, jsou na základě mnou podávaných žádostí poskytovány a zveřejňovány na internetových stránkách obce značně chaoticky a nepřehledně, můžete všechny poskytnuté zápisy najít na přehledné stránce zapisy.vsechromy.cz
Na veřejném zasedání zastupitelstva v březnu 2016 byla opět otevřena otázka, proč nejsou zápisy zveřejňovány v příslušných rubrikách na obecním webu. Starosta Šindelář k tomu m.j. uvedl, že přetížení pracovníci úřadu nemají čas každý zápis skenovat a vyvěšovat na internet. Vysvětlil jsem přítomným občanům, že ve skutečnosti všechny tyto zápisy na základě mnou podávaných žádostí nejen skenují a posílají datovou schránkou, ale následně i vyvěšují na obecním webu v rubrice Poskutnuté informace, ke každému poskytnutému zápisu navíc (z vlastní vůle a nad rámec zákona) posílají nesmyslný doprovodný dopis o poskytnutí informací v příloze vždy podepsaný starostou, a k tomu ještě v měsíci, kdy se žádný z výboru ani komisí nesešly, mi opět posílá dopis s touto informací (i když podle zákona by naopak měli vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ale to nechávám být). Proč tedy odmítají dávat zápisy do rubrik k tomu účelu zřízených je zcela zřejmé - minimální informovanost občanů a maximální chaos v tom, co poskytnout musí pod hrozbou zásahu nadřízených orgánů (k tomu více na stránce Kauzy s OÚ Strančice).
Ing. Pavel Soukup

Návrhy osadního výboru na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí
Osadní výbor vypracoval začátkem roku 2015 a poté předložil vedení obce 3 návrhy na zvýšení bezpečnosti chodců a dětí v kritických místech Všechrom. Tyto návrhy byly předloženy k veřejné diskuzi a upraveny na základě připomínek:

Přechod pro chodce u bývalé školy

Pruh pro chodce a zklidnění dopravy na návsi

Přechod pro chodce u trafostanice
Zde jsou stanoviska policie a odboru dopravy k předloženým návrhům. Na jejich základě rozhodla rada obce usnesením R-15-26-13 o zpracování dopravní studie na zklidnění dopravy ve Všechromech. Na prosincovém veřejném zasedání se tajemník zavázal oznámit včas předsedovi OV zahájení zpracování studie, abychom se ho mohli zúčastnit a nebylo jako obvykle rozhodováno o nás bez nás. Několik dní poté ovšem tajemník rezignoval na svou funkci a od té doby nás zatím nikdo nekontaktoval.

Poplatky za infrastrukturu
Obrátil se na mě jeden z obyvatel Strančic s dotazem, zda je v pořádku, že obec vybírá od stavebníků kromě poplatků za připojení na inženýrské sítě také poplatky za "ostatní infrastrukturu", a že tak činí pouze na základě usnesení rady obce. Nejdříve jsem ověřil, jaké poplatky a na základě čeho obec vybírá, pak jsem poslal dotaz na Ministerstvo vnitra, které potvrdilo, že poplatky může obec vybírat pouze na základě obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem obce a pouze za zhodnocení pozemku možností připojit se na obecní vodovod a kanalizaci (§ 1 písm. h zák. č. 565/1990 Sb.). Žádný plyn, žádné chodníky. Všechny poplatky vybrané od roku 2007 (a zřejmě i dříve) byly tedy vybírány nezákonně.
Až na opakovaná upozornění na porušování zákona schválilo v září 2015 zastupitelstvo návrh obecní vyhlášky předložený vedením obce, kterou se zavádí poplatky za zhodnocení pozemků podle zákona. Už při jejím schvalování jsem upozorňoval zastupitele na několik rozporů vyhlášky se zákonem, Ministerstvo vnitra mi po půlročním bádání dalo ve dvou bodech za pravdu a potvrdilo nezákonnost vyhlášky, která se teď bude muset předělat a schvalovat znovu.
Ing. Pavel Soukup

Otevírací doba pošty
Otevírací doba strančické pošty byla po mnoha změnách zřejmě konečně ustálena na snadno zapamatovatelném schématu:
Pondělí:08:00 - 11:00,13:00 - 18:00
Úterý:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Středa:08:00 - 11:00,13:00 - 18:00
Čtvrtek:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Pátek:08:00 - 11:00,13:00 - 17:00
Pro ověření aktuálnosti však doporučujeme využít raději přímo stránek České pošty.

Sběrný dvůr
Od 1.4.2015 platí pro občany Strančic nový ceník za ukládání odpadů ve sběrném dvoře obce Strančice. Většina odpadů je stále odebírána ZDARMA, využívejte proto tuto službu a neodkládejte odpad tam, kam nepatří.

Komu vadili cyklisti...? Už víme!
Jednou z mála možností cestování na kole po zpevněné cestě, kde jezdí minimum aut nebo žádná, byla do minulého roku silnice z Jažlovic přes zavřený most přes D1 na Předboř. Jenže někomu zde zřejmě vadil pohyb cyklistů natolik, že nainstalované betonové zábrany (celkem 4 za sebou v úseku dlouhém 750 m!) nechal posunout těsně k sobě tak, aby žádnou z nich nemohl cyklista projet ani objet. Obecní úřad navíc nechal u odbočky na Sklenka nainstalovat železnou závoru. O množství cyklistů využívajících tuto trasu svědčí pěšina uježděná v poli kolem zábrany jen několik dní po instalaci závory...
Komu cyklisti natolik leží v žaludku, že kvůli nim poslal na místo těžkou techniku a nechal zábrany přesunout, jsem zjistil až na jaře 2015, kdy jsem všem 3 dotčeným úřadům podal žádost o zprovoznění komunikace pro cyklisty. Zde jsou žádosti a reakce příslušných úřadů: Obecní úřad Strančice, Krajský úřad stč. kraje, Odbor dopravy MěÚ v Říčanech. Za vším tedy opět stojí Ing. Douša z Říčan. Jak si tento pán představuje, že se dá "převést" kolo (navíc třeba s přívěsem pro dítě) přes takovéto šikany, které jsou navíc rozmístěny po silnici v délce 3/4 kilometru, to lze jen těžko pochopit... Protože jeho vyjádření jako obvykle obsahuje kromě nesmyslů a neúplných informací i lži (žádná značka Zákaz vjezdu tam není), podal jsem žádost o poskytnutí doplňujících informací. Z odpovědi úřadu jsem se opět nic moc nedozvěděl, jen že rozhodnutí o uzavření mostu i pro cyklisty vzešlo z místního šetření a není nijak odůvodněno. Protože pohár mé trpělivosti přetekl, podal jsem na radu vedoucí Kanceláře starosty na Ing. Doušu stížnost Útvaru interního auditu. Vyřízení stížnosti se ujal tajemník MěÚ Ing. Mařík, který ji zamítl jako nedůvodnou. Jelikož se ve své odpovědi nevypořádal se žádným z uvedených pochybení Ing. Douši, podal jsem stížnost na nadřízený orgán. Jelikož ani Krajský úřad nevyřídil mou stížnost ani zčásti, podal jsem v této věci podnět Veřejnému ochránci práv. Podnět se však opět dostal do rukou JUDr. Křečkovi, který podle očekávání neshledal v postupu úřadu žádné pochybení, a tak se kruh opět uzavřel.
Ze získaných dokumentů však vyplynulo, že most má být uzavřen pro "veškerou dopravu mimo pěší", což ale ve skutečnosti není díky několika betonovým zátarasům sahajícím až do příkopů a uzamčené ocelové závoře. Proto jsem odboru dopravy podal stížnost na neoprávněné omezení provozu na pozemní komunikaci s nadějí, že to konečně přinese nějaký efekt. Na výsledek teprve čekám.
Ing. Pavel Soukup

Chodník
O obstrukcích obecního úřadu ve věci stavby chodníku u novostaveb na severu Všechrom bylo řečeno i napsáno už mnoho (např. v článku Výstavba chodníků v obci v archivu nebo ve Všechromském zpravodaji. Na základě petice rozhořčených občanů byla tato akce po 6 letech od podání první žádosti zařazena do rozpočtu obce na rok 2013. Jelikož za rok nestihli vyřídit ani stavební povolení, byla přesunuta do rozpočtu na rok 2014 (bod č. 1). Stavební povolení bylo vydáno v červenci 2014, v říjnu byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel stavby (R-14-22-03). Jelikož se od té doby nic nedělo (kromě opětovného přesunutí akce do rozpočtu na rok 2015), dotázal jsem se starosty proč nebyla stavba dosud zahájena, namísto smysluplné odpovědi jsem však dostal jen tento přihlouplý dopis, který sice obsahuje pravdivé informace, ale ty nijak nesouvisejí s mým dotazem ani nijak nevysvětlují 6 měsíční nečinnost úřadu v této věci.
A tak uplynul další rok a z úřadu v této věci nikdo nehnul ani prstem. V březnu byl zastupitelstvem schválen rozpočet na rok 2016, který je vypracován tak neprůhledně, že z něj nelze vyčíst, jestli je v něm tato investice zahrnuta nebo ne. Starosta Šindelář nás však na zasedání ujišťoval, že v rozpočtu tato stavba je a že letos bude zrealizována. Zatím se na místě neděje nic...
Ing. Pavel Soukup

Oficiální diskuzní stránka na Facebooku

V souladu s našimi volebními programy (ANO 2011, SNK s podporou ODS) jsme založili novou otevřenou diskuzní skupinu na www.facebook.com/groups/stranciceinfo. Tato stránka by měla sloužit jako oficiální informační a diskuzní kanál mezi obyvateli Strančic vč. přidružených obcí a zastupitelstvem obce. Rádi bychom, aby se do skupiny zapojili i zastupitelé vládnoucí strany, pokusíme se proto prosadit její schválení i zastupitelstvem a zapojení co nejvíce zastupitelů, úspěch této snahy vám však zaručit nemůžeme, proto se každopádně budeme maximálně snažit otevřít komunikaci aspoň vlastními silami.
Naším cílem je, aby se touto cestou mohl kdokoli z obyvatel Strančic zeptat zastupitelů na to, co ho zajímá (proč hlasoval tak či onak, co vedení obce chystá apod.), aby mohl vznést podnět k řešení (kde vybudovat chodník, přechod apod.), upozornit na problém (poškozené značky, díra v silnici, nebezpečné místo) a aby zároveň mohli o těchto věcech diskutovat i ostatní. Také bychom zde chtěli zveřejňovat ankety k otázkám, o kterých se teprve bude rozhodovat, abychom znali názor obyvatel na nejrůznější veřejné záležitosti a mohli tak prosazovat skutečný názor veřejnosti a tím plnit princip zastupitelské demokracie.
Přihlašte se proto do této skupiny a pošlete pozvánky svým přátelům ze Strančic, ať tato stránka co nejlépe odráží názor zdejších obyvatel.
Za opoziční zastupitele Pavel Soukup.

Parkování na chodníku
Po téměř pět let trvajícím boji se mi nakonec podařilo dosáhnout toho, že na chodníku před bývalou školou a vedle stojícím domem bývalého místostarosty, který nechal na sklonku svého funkčního období v létě roku 2010 tehdejší místostarosta zrekonstruovat za obecní peníze bez souhlasu rady, už neparkují téměř žádná auta (samozřejmě až na občasné výjimky). Více o této vleklé a frustrující kauze najdete v archivu článků.
V září 2015 přišel zeť bývalého místostarosty osobně až ke mě domů a vyhrožoval mi fyzickou likvidací. Pokusil jsem se mu situaci vysvětlit tímto dopisem.
Ing. Pavel Soukup

Nebezpečná křižovatka
Osadní výbor se již od února 2012 snaží o zajištění zvýraznění dopravního značení v křižovatce silnic II/107 a III/1015 na okraji Všechrom (směrem na Strančice), kde díky nestandardní situaci dochází velmi často k dopravním nehodám způsobeným většinou nedáním přednosti v jízdě. Veškeré snahy OV v tomto směru však vždy narazily na absolutní nezájem dotčených úřadů, ve většině případů přímo na odpor a vymýšlení absurdních výmluv a nesmyslných argumentů. Vzhledem k tomu, že ani zástupce ombudsmana (JUDr. Křeček) nedokázal zaujmout k věci nestranný postoj a podnět uzavřel s tím, že úřady údajně postupovaly správně, zdálo se, že nezbývá, než se smířit s daným stavem a raději dál dávat přednost vozidlům přijíždějícím od Strančic, než riskovat čelní střet. Poslal jsem však ještě stížnost na JUDr. Křečka přímo ombudsmanovi JUDr. Varvařovskému, který sice potvrdil závěry svého zástupce, nicméně zaurgoval údajně přislíbené provedení vodorovného značení v křižovatce a 7.11.2013 silničáři konečně provedli alespoň přerušovanou vodicí čáru a příčnou čáru souvislou, což už samo o sobě zlepší poměry v křižovatce. Vzhledem k vývoji dosavadních jednání to lze považovat za velký úspěch. Po 3 měsících mi znenadání přišel ještě další dopis od JUDr. Křečka, ve kterém mi sděluje, že náprava ve věci byla zjednána, jakoby to byla jeho zásluha. Více informací najdete v archivu.
Jak se však ukazuje, naše obavy, že toto opatření nebude dostatečné a bez značky upozorňující na místo častých dopravních nehod ještě před křižovatkou bude k nehodám docházet dále, se potvrzují (viz. foto)
Ing. Pavel Soukup

Propadlá vozovka
Po více než dvouletém boji se mi podařilo dosáhnout opravy propadlé vozovky u výjezdu z benzínové pumpy, kde po rozšíření silnice v rámci stavby komerčního areálu pod hřbitovem byl hlavní jízdní pruh silnice od dálnice směrem na Strančice převeden vodorovným značením do místa, kde byla nově rozšířená část silnice napojena na silně pokleslý okraj původního výjezdu z pumpy, ve kterém byl odvodňovací kanál. Ten se po provedení nového značení ocitl uprostřed jízdího pruhu. Odbor dopravy MěÚ v Říčanech velmi vytrvale a tvrdošíjně odmítal zajistit nápravu takto zprasené stavby, přestože je to jeho zákonná povinnost v rámci státního stavebního dohledu, případně kolaudačního řízení, a neváhal přitom zcela otevřeně a opakovaně lhát. Případ se dostal až k veřejnému ochránci práv, jehož zástupce předvedl další sérii neuvěřitelných obstrukcí, ale nakonec se mi podařilo boj ustát a po zvolení nové ochránkyně dovést případ do úspěšného konce.
Více o této vleklé kauze najdete v archivu.
Ing. Pavel Soukup.

Anketa
Vážíme si vašich názorů, protože tyto stránky jsou určeny pro vás a vaši lepší informovanost. Abychom získali i zpětnou vazbu, umístili jsme na tyto stránky anketu (v levém sloupci), ve které je možné vyjádřit svůj názor na obsah a přínos těchto stránek. První negativní hlas ("Nejsou k ničemu") přišel podle očekávání z počítače na OÚ Strančice (IP 80.188.116.232). V neděli 29.1. se však ubohost některého z odpůrců zveřejňování nezkreslených informací o práci našich úředníků projevila skutečně naplno, protože zneužil svého připojení přes mobilní síť O2 a celé odpoledne se bavil neustálým odpojováním a znovupřipojováním k síti (tím získá pokaždé jinou IP adresu a může hlasovat opakovaně) a stále dokola hlasoval pro "žlutou" odpověď (téměř 3 hodiny). Jeho vytrvalost je skutečně obdivuhodná. Kéž by dokázal s podobným nasazením pracovat pro blaho obce a veřejnosti ...
Pro reálnou představu o výsledcích ankety je proto třeba odečíst těchto 76 zfalšovaných hlasů.

Archiv článků
V tomto archivu jsou umístěny starší, nicméně mnohdy ještě stále aktuální články, které byly v minulosti umístěny na této stránce. Jedná se zejména o ukončené kauzy, které však stále vypovídají o stavu veřejné správy, společnosti, ale i naší činnosti a podobně.